Alex Borch - Hjort
Hva leter du etter?

Alex Borch

Partner
Møterett for Høyesterett

Alex Borch bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og i tvistesaker. Han har omfattende prosedyreerfaring og har i tillegg fremforhandlet et betydelig antall sluttavtaler for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Alex har dessuten særlig kompetanse når det gjelder arbeidstakeres oppstart av, eller overgang til, konkurrerende virksomhet, der han både har vært redaktør for boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» og på oppdrag fra departementet har bidratt i prosessen som førte frem til ny lovgivning på området. Han har flere ganger holdt foredrag på det årlige arbeidsrettskurset.

Alex har videre betydelig erfaring når det gjelder profesjonsansvar og styreansvar. Han har håndtert flere store erstatningssaker mot advokatfirmaer i både lagmannsretten og Høyesterett. Han har også bistått flere tidligere daglige ledere og styremedlemmer i erstatningssøksmål.

Alex har dessuten bred prosedyreerfaring fra ulike kontraktstvister. Tvistene har blant annet omfattet kjøp, franchiseforhold, samarbeidsavtaler og distribusjonsavtaler. Foreldelse har vært et særlig tema i flere av tvistene.

I tillegg har han prosedert en del saker som det ikke er helt enkelt å kategorisere, som for eksempel om hvilken fullmakt en prosessfullmektig har til å inngå forlik, aldersdiskriminering og om en stiftelse var gyldig opprettet.

Arbeidserfaring
2011
Møterett for Høyesterett, Advokatfirmaet Hjort
2007
Partner, Advokatfirmaet Hjort
1997
2006
Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
1993
1997
Førstekonsulent/fungerende lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2018
Voldgiftsdommerutdannelse i regi av Danske Advokater
1993
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening (siden 2007)

Medlem av lovutvalget for arbeidsrett i Den Norske Advokatforening (2012-2017)

Medlem av etikkutvalget i Den Norske Advokatforening (2008-2018)

Rangeringer

Alex Borch er anbefalt innen arbeidsrett og prosedyre av både The Legal 500 og Chambers and Partners.

I Legal 500 EMEA Guide er Alex uttalt som «highly regarded» av sine klienter. Alex betegnes som en av åtte «leading individuals» innen arbeidsrett og for øvrig som «clearly a market leader» og «exceptionally personable». Han er også anbefalt innen tvisteløsning.

I Chambers er det uttalt at han er «Lauded by clients as a «very effective and trustworthy» litigator» og at «One source notes that «in terms of quality he’s one of the best lawyers in Norway»». En annen sier «always quick to respond» og beskriver han som «a great sparring partner with a good eye for what is important and a strong understanding of situations». 

Publikasjoner

«Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» 2016 (redaktør)

Norsk lovkommentar, forfatter av kommentarene til blant annet foreldelsesloven og inkassoloven

«Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler», utredning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2008 (medforfattere Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth og Marie Ljones Fjulsrud)

«Hjemmevakt og arbeidsfri», Arbeidsrett nr. 4/2006

«Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver», Lov og Rett nr. 2/2000 (medforfatter Jan Fougner)

«Romatraktatens artikkel 37 – Særlig om bestemmelsens betydning for A/S Vinmonopolet ved et norsk EF-medlemsskap», IUSEF nr. 4/1991