Alex Borch | Hjort
Hva leter du etter?
Partner - Møterett for Høyesterett

Alex Borch er partner i Hjorts avdeling for arbeidsrett.

Innenfor arbeidsrett bistår Borch både arbeidsgivere og arbeidstakere med rådgivning og i tvistesaker. Han har omfattende prosedyreerfaring og har i tillegg fremforhandlet et betydelig antall sluttavtaler for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Borch har dessuten særlig kompetanse når det gjelder arbeidstakeres oppstart av, eller overgang til, konkurrerende virksomhet, der han både har vært redaktør for boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» og på oppdrag fra departementet har bidratt i prosessen som førte frem til ny lovgivning på området. Borch har flere ganger holdt foredrag på det årlige arbeidsrettskurset.

Borch har videre omfattende erfaring når det gjelder profesjonsansvar og styreansvar. I 2019 har han håndtert flere store erstatningssaker mot advokatfirmaer i både lagmannsretten og Høyesterett. Borch har også bistått flere tidligere daglige ledere og styremedlemmer i erstatningssøksmål.

Borch har dessuten bred prosedyreerfaring fra ulike kontraktstvister. Tvistene har blant annet omfattet kjøp, franchiseforhold, samarbeidsavtaler og distribusjonsavtaler. Foreldelse har vært et særlig tema i flere av tvistene.

I tillegg har Borch prosedert en del saker som det ikke er helt enkelt å kategorisere, som for eksempel om hvilken fullmakt en prosessfullmektig har til å inngå forlik, aldersdiskriminering og om en stiftelse var gyldig opprettet.

Arbeidserfaring
2011
Møterett for Høyesterett, Advokatfirmaet Hjort DA
2007
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
1997
2006
Advokat, Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
1993
1997
Førstekonsulent/fungerende lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling
Utdanning
2018
Voldgiftsdommerutdannelse i regi av Danske Advokater
1993
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Medlemskap/tillitsverv

Medlem av disiplinærutvalget for Oslo krets av Den Norske Advokatforening (siden 2007)

Medlem av lovutvalget for arbeidsrett i Den Norske Advokatforening (2012-2017)

Medlem av etikkutvalget i Den Norske Advokatforening (2008-2018)

Rangeringer

Borch er anbefalt innen arbeidsrett og prosedyre av både The Legal 500 og Chambers and Partners.

Borch betegnes som en av syv «leading individuals» innen arbeidsrett og for øvrig som «clearly a market leader» og «exceptionally personable». I Chambers er det uttalt at han er «Lauded by clients as a «very effective and trustworthy» litigator» og at «One source notes that «in terms of quality he’s one of the best lawyers in Norway»».

Publikasjoner

«Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» 2016 (redaktør)

Norsk lovkommentar, forfatter av kommentarene til blant annet foreldelsesloven og inkassoloven

«Konkurranseklausuler, kundeklausuler og ikke-rekrutteringsklausuler», utredning til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 2008 (medforfattere Else Bugge Fougner, Claude A. Lenth og Marie Ljones Fjulsrud)

«Hjemmevakt og arbeidsfri», Arbeidsrett nr. 4/2006

«Konkurranse med nåværende eller tidligere arbeidsgiver», Lov og Rett nr. 2/2000 (medforfatter Jan Fougner)

«Romatraktatens artikkel 37 – Særlig om bestemmelsens betydning for A/S Vinmonopolet ved et norsk EF-medlemsskap», IUSEF nr. 4/1991