Advokatfirma og forsikringsselskap frifunnet i sak om advokatansvar - Hjort
Hva leter du etter?

Advokatfirma og forsikringsselskap frifunnet i sak om advokatansvar

I dom avsagt 15. april 2024 tok Borgarting lagmannsrett stilling til om et advokatfirma og firmaets forsikringsselskap var erstatningsansvarlige overfor en tidligere klient. Den tidligere klienten hadde fått bistand i forbindelse med to tvister som oppsto etter kjøp av en leilighet i 2016. Både advokatfirmaet og forsikringsselskapet ble frifunnet og tilkjent sakskostnader med bistand fra Hjort.

Sakens bakgrunn

Den tidligere klienten hadde i 2016 kjøpt en leilighet på Aker Brygge. Kjøpet ble i hovedsak finansiert med lån fra en bank. Opprinnelig var det meningen at leiligheten skulle kjøpes sammen med en samarbeidspartner, men dette endret seg da kjøpet skulle gjennomføres. Låne- og kausjonsdokumenter ble imidlertid ikke rettet opp i samsvar med dette.

Det oppsto først tvist med banken, som mente at den tidligere klienten var fullt ut ansvarlig for alt banken hadde utbetalt. Denne tvisten ble løst gjennom en forliksavtale inngått våren 2021. Deretter ble den tidligere klienten saksøkt av den tidligere samarbeidspartneren som mente å ha en eierandel i den aktuelle leiligheten. Advokatfirmaet bisto klienten i tingretten frem til dom var avsagt sommeren 2022. Deretter valgte klienten en ny advokat og forlikte deretter også den andre tvisten. Det ble så krevd erstatning fra det opprinnelige advokatfirmaet begrunnet i at det ikke var gitt tilfredsstillende bistand i de to tvistene. Av samme grunn ble salærkravet for bistand i den andre tvisten ikke betalt.

Ikke grunnlag for advokatansvar

I lagmannsretten ble både advokatfirmaet og forsikringsselskapet bistått av Hjortadvokat Alex Borch. I dommen ble både advokatfirmaet og forsikringsselskapet frifunnet for det fremsatte erstatningskravet. Det hadde ikke vært noe å utsette på den bistanden som var gitt. I den forbindelse ble det blant annet vist til at det som regel ikke vil være aktuelt med erstatningsansvar for rådgivning i forbindelse med forlik og vurdering av prosessrisiko, med mindre advokatens rådgivning «klart må anses som uforsvarlig». Videre kunne advokatfirmaet «med rette» ha høyere forventninger til hvordan en klient opptrer dersom vedkommende er profesjonell. I dette tilfellet var klienten selv advokat, blant annet med erfaring fra tvister vedrørende fast eiendom. Det var dermed ikke grunnlag for noe krav om erstatning.

Når det ikke var noe å utsette på bistanden som var gitt, var det heller ikke grunnlag for å unnlate å betale for den bistanden som var gitt. Selv om det ikke var sendt en formell oppdragsbekreftelse for bistand i tvist nr. to, fant lagmannsretten det ikke tvilsomt at det var avtalt at advokatfirmaet skulle bistå også her. I den forbindelse ble det også vist til at manglende oppdragsbekreftelse ikke medfører at en klient slipper å betale for bistand som er ytet. Advokatfirmaet fikk dermed også fullt medhold i sitt krav på betaling av ubetalt salær.

Sakskostnader ble også tilkjent, men her ble det kuttet noe i salærkravet. Videre ble det bare i begrenset utstrekning tilkjent sakskostnader for å dekke godtgjørelse for arbeid utført av den saksansvarlige advokaten i forbindelse med søksmålet.

Les dommen her.