Tilskuddsordning for bedrifter med utgifter til innreisekarantene - Hjort
Hva leter du etter?

Tilskuddsordning for bedrifter med utgifter til innreisekarantene

Mange norske virksomheter har store kostnader i forbindelse med krav om innreisekarantene ved bruk av utenlandsk arbeidskraft. Stortinget har vedtatt at det vil være mulig å søke om å få dekket deler av disse kostnadene.

Ordningen omfatter kun arbeidsgivere som selv sørger for egnet oppholdssted for arbeids- og oppdragstakere i karanteneperioden. Dette innebærer at ordningen ikke gir tilskudd til bedrifter som har arbeidstakere eller oppdragstakere som gjennomfører karanteneperioden på andre måter, for eksempel på karantenehotell eller i egen bolig.

Ordningen er vedtatt i Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med utgifter til innreisekarantene ved bruk av arbeidskraft fra utlandet.

Når kan man søke om tilskudd?

Det vil være mulig å søke om tilskudd for perioden 1. november 2020 til 28. februar 2021. Tidspunktet for når det er mulig å sende inn søknad er ikke endelig fastsatt, men vil være i etterkant av tidspunktet for først runde av kompensasjonsordningen for næringslivet av kapasitetsmessige årsaker. Antagelig åpnes det dermed først for søknader i etterkant av perioden det kan søkes tilskudd for.

Vilkår for tilskudd

Foretak som oppfyller følgende vilkår, kan få tilskudd:

 • Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 2-1, og enkeltpersonforetak må være registrert i Enhetsregisteret.
 • Foretaket må være skattepliktig til Norge, jf. skatteloven § 2-2 første ledd, eller deltakerne i foretaket må være skattepliktige til Norge for selskapets inntekter, jf. skatteloven § 2-2 tredje ledd. Ordningen omfatter også tilfeller der foretaket eller foretakets eier skattlegges i Norge for virksomhet her etter skatteloven § 2-3 første ledd bokstav b.
 • Foretaket har ansatte. Dette vilkåret gjelder ikke for enkeltpersonforetak og ansvarlige selskap der foretakets inntekt er innehavers eller minst en av deltagernes hovedinntekt.
 • Foretaket må oppfylle følgende vilkår i, eller i medhold av, smittevernloven:
  • Foretaket har i perioden som det søkes tilskudd for, hatt arbeids- eller oppdragstakere som var underlagt krav om innreisekarantene.
  • Arbeids- eller oppdragstaker gjennomførte ikke karanteneoppholdet på karantenehotell.
  • Foretaket som arbeids- eller oppdragsgiver var ansvarlig for gjennomføringen av karanteneoppholdet på egnet oppholdssted.
 • Foretaket har i perioden det søkes tilskudd for hatt merkostnader knyttet til krav om innreisekarantene i, eller i medhold av, smittevernloven.
 • Foretaket utøver lovlig aktivitet.
 • Foretaket er ikke under konkursbehandling, besluttet avviklet eller besluttet tvangsoppløst etter reglene i kapittel 16 i aksjeloven eller allmennaksjeloven

Tilskuddets størrelse

Det følger av loven at tilskudd vil beregnes etter antall arbeidstakere eller oppdragstakere under innreisekarantene, og ytes etter en fast dagsats pr. oppdrags- eller arbeidstaker. Støtten skal dekke merkostnader som følge av krav om innreisekarantene, og vil avkortes dersom bedriftens utgifter i forbindelse med innreisekarantenereglene er mindre enn tilskuddsbeløpet.

Nærmere regler om beregning av tilskuddet, hvilke kostnader som omfattes, og beregning av merkostnader vil bli regulert i forskrift.