Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar - Hjort
Hva leter du etter?

Sikkerhetsstillelse for sakskostnadsansvar

Alex Borch bistår sammen med en av bankens ansatte advokater en bank som er saksøkt av to selskaper hjemmehørende på Marshalløyene. Banken ble frifunnet i tingretten, men dommen er anket. Hvordan sikre at banken får dekket sakskostnader som måtte bli tilkjent i lagmannsretten?

Saken i korte trekk

To selskaper har saksøkt en bank med krav om erstatning etter at banken avslo å tilby VPS-tjenester. Avslaget var begrunnet med at banken ikke hadde fått gjennomført nødvendige kontrolltiltak etter hvitvaskingsloven innenfor den tiden som var til rådighet. Banken ble frifunnet i tingrett idet avslaget ble ansett for å være saklig begrunnet. Dommen er nå anket til lagmannsretten. I den forbindelse har det vært et poeng å sikre at banken får dekket sakskostnader som banken måtte bli tilkjent av motpartene i lagmannsretten.

Vår bistand

Tvisteloven § 20-11 åpner som hovedregel for at saksøkere som ikke er hjemmehørende i et EU-/EØS-land kan pålegges å stille sikkerhet for sakskostnader som de kan bli dømt til å erstattet saksøkte. Bakgrunnen for bestemmelsen er at det kan være vanskelig å få inndrevet tilkjente sakskostnader når parten som er dømt til å betale sakskostnader er hjemmehørende utenfor EU/EØS. Et krav om sikkerhetsstillelse må imidlertid fremsettes ved første anledning. I ankesaker vil det være når anketilsvar inngis.

Borgarting lagmannsretten kom i kjennelse av 4. april 2022 til at de to saksøkerne (nå ankende parter) innen fire uker måtte stille sikkerhet for mulig sakskostnadsansvar med kr 1 200 000. Dette økte sjansene betydelig for at vår klient ville få dekket eventuelle tilkjente saksomkostninger. I dommen avsagt av lagmannsretten 27. januar 2023 ble banken igjen frifunnet, men ettersom saksomkostninger ikke ble tilkjent fikk ikke sikkerhetsstillelsen betydning i saken.