Arbeidsrettspraksis | Hjort

Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Arbeidsrettspraksis, Næringsliv

Høyesterettsdom i ISS-saken

Den 26. juni kom Høyesterett med en viktig dom om overgang av rettigheter og forpliktelser ved virksomhetsoverdragelse. Bakgrunnen for saken var en virksomhetsoverdragelse som besto i at renhold i Forsvaret ble satt ut på anbud til ISS. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmål om ansatte etter overføring fra Forsvarsbygg (staten) til privat arbeidsgiver (ISS) kan gjøre gjeldende sine rettigheter fra arbeidsforholdet i staten knyttet til oppsigelsesfrister, særalderspensjon og avtalefestet pensjon.

Arbeidsrettspraksis, Næringsliv

Erstatning ved brudd på fortrinnsretten for deltidsansatte – behandling i Tvisteløsningsnemnda som prosessforutsetning?

Tvisteløsningsnemnda er et forvaltningsorgan med kompetanse til å behandle enkelte tvister om arbeidsforhold etter arbeidsmiljøloven kapittel 17. De aktuelle sakene behandles av nemnda i første instans, og såfremt avgjørelsene ikke bringes inn for domstolene, vil de også ha rettskraftvirkning. Høyesteretts ankeutvalg behandlet nylig en sak som omhandlet grensen for Tvisteløsningsnemndas kompetanse, og dermed også forholdet til domstolene.