Prosedyreadvokater og advokater innen tvisteløsning | Hjort
Hva leter du etter?

Prosedyre og tvisteløsning

Prosedyre og tvisteløsning er i kjernen av jussen som fagfelt og en sentral del av mange advokaters hverdag.

Prosedyre og tvisteløsning har alltid vært en sentral del av Hjorts virksomhet. Firmaet har vært anerkjent som et ledende prosedyrefirma siden det ble etablert i 1893, og har gjennom årene prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett. 15 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er høyt rangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente rangeringsbyråene Chambers & Partners og The Legal 500.

Alltid skikkelige – ingen snarveier

Hos oss er det først og fremst advokater med inngående kunnskap til de enkelte fagområdene som fører saker for retten. Saken overføres altså ikke til en generell prosedyreavdeling dersom det blir rettstvist. Slik sikrer vi at advokatene både har nødvendig fag- og bransjekunnskap, samt erfaring i å prosedere saker for domstolen. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og prosedyrekompetanse gir klienten den beste bistanden.

Når vi fører komplekse og langvarige rettssaker, setter vi sammen større team på tvers av fagområder.

Våre advokater skaper kanskje ikke de største overskriftene i media. Til gjengjeld har vi et godt omdømme hos domstolene fordi vi alltid er godt forberedt, opptrer skikkelig og ikke tar juridiske snarveier. Vi bistår også regelmessig andre advokater som selv er parter i saker for domstolen.

Advokatfirmaet Hjort has 'exceptionally broad competences in Norwegian law' and is 'very hands on, business oriented and able to quickly find the best solutions to settle disputes'.

– Legal 500

Våre ekspertiseområder

Mekling

Formålet med mekling er å finne frem til en løsning som alle partene i en tvist kan leve med. En meklers oppgave er å hjelpe partene med dette. I de aller fleste sakene som mekles oppnås det enighet. Undersøkelser viser også at parter som har valgt å forsøke mekling, er tilfreds med dette valget. Dette synes også å gjelde der løsning ikke oppnås. I større saker vil en meklingsprosess uansett kunne bidra til en god saksforberedelse til voldgift eller rettssak.

I tillegg til at mekling ordinært er raskere og rimeligere enn voldgift eller domstolsbehandling, så åpner mekling opp for å finne skreddersydde løsninger på en tvist. I meklinger beholder også partene kontrollen over resultatet, siden man ikke har overlatt beslutningsmyndigheten til en tredjepart. Meklinger er derfor godt egnet for å håndtere prosessrisikoen i større tvistesaker, og kan også gi partene bedre grunnlag for å vurdere prosessrisikoen riktig.

Vi har utstrakt erfaring med både rettsmeklinger og utenrettslige meklinger, og våre advokater har vært involvert i flere av de mest omfattende meklingene som er gjennomført i Norge. Vi har blant annet erfaring fra det som omtales som landets mest omfattende rettsmekling og fra meklingsprosessen etter striden om vindkraftverket på Storheia på Fosen («Fosen-saken»).

Vi har advokater som har vært oppnevnt som meklere i en rekke ulike kommersielle tvister og vi har også sertifiserte meklere i teamet vårt.

Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv

Vi yter prosessbistand til alle klientgrupper; næringslivsklienter, offentlig sektor og privatpersoner. Mange sivile tvister blir stadig mer kompliserte og omfattende. Vårt mål er ikke å gjøre saker mer kompliserte enn nødvendig, og å presentere dem på en oversiktlig og overbevisende måte.

Vi bistår regelmessig mange av de største virksomhetene i Norge i rettstvister, og har prosedert en rekke prinsipielle saker som har fått betydning for rettsutviklingen på ulike områder.

Storprosess

Rettssaker blir stadig større og mer komplekse, ofte med langvarige hovedforhandlinger for domstolene. Store verdier kan stå på spill og dokumentomfanget være stort, i tillegg til at saken kan reise prinsipielle rettslige spørsmål. Slike saker får også ofte stor oppmerksomhet i media.

Slike storprosesser stiller særlige krav til organisering, ledelse og gjennomføring, både for å sikre framdrift og effektivitet og for å legge til rette for et godt samarbeid med klienten. Det kan også være behov for en tverrfaglig tilnærming og bistand fra sakkyndige.

Vi har vært involvert i flere store rettsprosesser de siste årene, og har betydelig erfaring med å håndtere denne typen oppdrag. Under ledelse av en av våre ledende partnere vil et advokatteam arbeide for et best mulig resultat for klienten, der vi trekker inn spesialister innenfor de relevante fagområdene.

Sivil tvisteløsning – privatpersoner

Vi bistår også privatpersoner i forbindelse med tvister og rettssaker, som et av få av de større advokatfirmaene. Dette gjelder særlig innenfor familierelaterte saker (skifte, skilsmisser, barnefordeling eller arv), og saker knyttet til formuesrelaterte forhold, familieeide foretak, arbeidsliv, skatt og eiendom.

Det er advokater med inngående kunnskap til de enkelte fagområdene som fører slike saker i retten. Som klient kan du være trygg på at advokaten har tilstrekkelig kunnskap om det din sak gjelder, og erfaring i å føre nettopp slike saker for retten. Vi trekker ved behov på kompetanse fra ulike fagavdelinger i firmaet.

Voldgift

Gjennom voldgift kan parter i kommersielle forhold få avgjort rettstvister utenom de alminnelige domstolene, med de muligheter det gir partene til selv å fastsette dommer/dommerpanel og sikre konfidensialitet om behandlingen og resultatet.

Partene kan avtale at saken skal føres for lukkede dører, og at offentligheten ikke skal ha innsyn i hva som behandles, eller hva avgjørelsen går ut på. For øvrig er behandlingsmåten stort sett den samme som i andre rettssaker. En voldgiftsavgjørelse kan imidlertid ikke ankes, og adgangen til å få avgjørelsen tilsidesatt er i praksis meget snever. Voldgift gir derfor en raskere løsning av tvisten enn en prosess for ordinære domstoler.

Flere av advokatene våre har utstrakt erfaring med voldgift. Vi yter jevnlig prosessbistand i voldgiftssaker, og flere av advokatene våre opptrer også jevnlig selv som voldgiftsdommere.

Øvrige straffesaker

Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Hjort har over 100 år hatt forsvarere for ulike rettsinstanser, og firmaet anses som et av landets ledende innenfor strafferett.

Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Av og til kan det være vanskelig å forstå hvorfor man etterforskes, og hva det konkret innebærer. Det kan være hensiktsmessig å rådføre seg med en advokat i denne fasen, blant annet for å sikre at de rettigheter den som etterforskes har, ivaretas.

I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.