Prosedyreadvokater og advokater innen tvisteløsning | Hjort
Hva leter du etter?

Tvisteløsning og prosedyre

Kontakt tvisteløsning og prosedyre

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Tvisteløsning og prosedyre
Kontakt oss

Selv om målet alltid er å finne løsninger utenfor rettssalen, har vi solid erfaring med tvisteløsning for retten hvis det blir nødvendig.

Vi er et av landets ledende prosedyrefirmaer. Vi representerer både selskaper og privatpersoner, og fører hvert år flere hundre saker for tingrettene, lagmannsrettene og Høyesterett.

Hos oss er det i hovedsak advokater med inngående kunnskap om de enkelte fagområdene som fører saker for retten. Vi har betydelig erfaring med komplekse og langvarige rettssaker, og i slike tilfeller setter vi sammen team på tvers av fagområder. Vi tror at en kombinasjon av tung fagkunnskap og prosedyrekompetanse er det beste for våre klienter.

15 av våre advokater har møterett for Høyesterett, og firmaet er høyt rangert innenfor prosedyre av de internasjonalt anerkjente rangeringsbyråene Chambers Europe, Chambers Global og Legal500.

Advokatfirmaet Hjort has 'exceptionally broad competences in Norwegian law' and is 'very hands on, business oriented and able to quickly find the best solutions to settle disputes'.

– Legal 500

Utvalgte ekspertiseområder

 • Sivil tvisteløsning - foretak og næringsliv

  Sivile tvister blir stadig mer kompliserte og omfattende, og Vi yter prosessbistand til alle klientgrupper; næringslivsklienter, offentlig sektor og privatpersoner.

  Vi tar saker innenfor de flesterettsområder, og det er våre fagspesialister som går i retten. På denne måten sikrer vi at advokatene både har bransje- og fagspesifikke kunnskaper, så vel som evnen til å tale klientens sak for domstolen eller voldgiftsretten.

 • Sivil tvisteløsning - privatpersoner

  Vi bistår også privatpersoner i forbindelse med tvister og rettssaker, som det eneste av de større advokatfirmaene. Dette gjelder særlig innenfor familierelaterte saker (skifte, skilsmisser, barnefordeling eller arv), formuesrelaterte forhold, familieeide foretak, arbeidsliv, skatt og eiendom.

  Det er advokater med inngående kunnskap om de enkelte fagområdene som fører slike saker i retten. Som vår klient kan du være trygg på at advokaten har tilstrekkelig kunnskap om det din sak gjelder, og erfaring i å føre nettopp slike saker for retten.

 • Storprosess

  Rettssaker blir stadig større og mer komplekse, med lange hovedforhandlinger for domstolene. Store verdier kan stå på spill og dokumentomfanget være voldsomt, i tillegg til at saken kan reise prinsipielle rettslige spørsmål. Slike saker får også ofte stor oppmerksomhet i media.

  Slike storprosesser stiller særlige krav til organisering, ledelse og gjennomføring, både for å sikre framdrift og effektivitet og for å legge til rette for et godt samarbeid med klienten. Det kan også være behov for en tverrfaglig tilnærming og bistand fra sakkyndige.

  Vi tar konsekvensene av denne utviklingen. Vi har vært involvert i flere store rettsprosesser i de siste årene, og har en unik kompetanse til å håndtere denne typen oppdrag. Under ledelse av en av våre ledende partnere vil et advokatteam arbeide for et best mulig resultat for klienten. Spesialister innenfor de ulike fagområdene som hovedregel gå i retten med en sak hvis den bringes inn for rettsapparatet. Saken overføres altså ikke til en generell prosedyreavdeling dersom det blir rettstvist.

 • Voldgift

  Gjennom voldgift kan parter i kommersielle forhold få avgjort rettstvister utenom de alminnelige domstolene.

  Dommerne velges av partene, og behandlingsmåten er stort sett den samme som i andre rettssaker. Partene kan avtale at saken skal føres for lukkede dører, og at offentligheten ikke skal ha innsyn i hva som behandles, eller hva avgjørelsen går ut på. En voldgiftsavgjørelse kan ikke ankes, og adgangen til å få avgjørelsen tilsidesatt er i praksis meget snever. Voldgift gir en rask løsning av tvisten.

  Flere av våre advokater har utstrakt erfaring med voldgift. Vi yter jevnlig prosessbistand i voldgiftssaker, og vi utfører også oppdrag som voldgiftsdommere.

 • Foretaksstraff

  Politi og påtalemyndighet har fokus på å etterforske næringslivskriminalitet, og sakene vies ofte stor plass i media.

  Utfordringene er mange når en hel virksomhet eller en ansatt blir mistenkt og/eller siktet for mulige straffbare forhold. Situasjonen skal håndteres overfor presse, politi og påtalemyndighet, men også overfor øvrige ansatte, virksomhetens styrende organer, kunder og andre relasjoner.

  Vi har et stort team av dyktige og erfarne advokater som bistår både foretak og enkeltpersoner fra næringslivet i slike saker.

  Vi bistår også med strategisk rådgivning og forebyggende arbeid innenfor dette området.

 • Økonomisk kriminalitet

  Vi har et av landets største og mest kompetente fagmiljøer når det gjelder forsvarerbistand i økonomiske straffesaker.

  I straffesaker som gjelder skatte- og avgiftsunndragelser, innsidehandel eller andre forretningsjuridiske forhold er det av stor betydning at strafferettsadvokaten også har erfaring fra det forretningsjuridiske området og kan nyttegjøre seg de ressursene som for øvrig finnes blant firmaets advokater innen blant annet selskapsrett og skatte- og avgiftsrett.

 • Straffesaker

  Som mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak har man rett til å bli representert av en advokat, både overfor politiet som etterforsker saken og overfor domstolene. Hjorts advokater har solid erfaring som forsvarere i straffesaker, og firmaet anses som et av landets ledende innenfor strafferett.

  Den som etterforskes bør rådføre seg med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, gjerne før man avgir politiforklaring. Av og til kan det være vanskelig å forstå hvorfor man etterforskes, og hva det konkret innebærer. En advokat kan hjelpe med forståelsen av hvorfor man har fått mistanke rettet mot seg, og sikre at både plikter og rettigheter ivaretas for den som er under etterforsking.

  I mange tilfeller har man krav på en offentlig oppnevnt forsvarer. Det vil si at det er det offentlige som betaler for advokatens arbeid med saken.

Team