Dom om styreansvar for idømte sakskostnader - Hjort
Hva leter du etter?

Dom om styreansvar for idømte sakskostnader

I slutten av februar 2024 avsa Borgarting lagmannsrett dom om hvorvidt styremedlemmer har personlig ansvar for sakskostnader et selskap er dømt til å betale når selskapet senere går konkurs. I denne saken kom lagmannsretten frem til at styremedlemmene ikke kunne holdes ansvarlig. Hjort har bistått styremedlemmene i denne tvisten mot Berlevåg kommune.

Kort om bakgrunnen for saken

Bakgrunnen for saken som ble ført for lagmannsretten av Hjortadvokat Alex Borch er en tvist fra 2021 mellom to selskaper og Berlevåg kommune. Selskapene krevde erstatning av kommunen, men tapte saken og ble dømt til å betale sakskostnader på 2,1 millioner kroner. Dommen førte til konkurs for selskapene. Det førte så igjen til at kommunen krevde erstatning fra selskapenes styremedlemmer, som også var grundere og eiere. Etter konkursen har tvisten stått om hvor vidt styremedlemmene i selskapene kunne holdes personlig ansvarlig for sakskostnader som selskapene ble dømt til å betale.

Økonomisk styreansvar for idømte sakskostnader?

Etter at Oslo tingrett kom frem til at styremedlemmene var ansvarlige (med 25% reduksjon for skadelidtes medvirkning), ble saken anket til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett kom til motsatt resultat, og styremedlemmene ble frifunnet og tilkjent sakskostnader. Det innebar at sakskostnadene knyttet til både tingretten og lagmannsretten må dekkes av kommunen.

Lagmannsretten bygget på de rettssetningene som Høyesterett hadde trukket opp i en dom fra 2022, hvor det ble laget en rettsregel om at styremedlemmer kan holdes ansvarlig for selskapets sakskostnader hvis det er slik at de burde innsett at søksmålet hadde «små utsikter til å føre frem». I denne saken konkluderte lagmannsretten at det ikke var tilfellet.

Rett24 har tidligere omtalt saken. Les deres artikkel her.

Lagmannsrettens dom bekrefter det også Høyesterett slo fast i 2022: Det skal mye til før styremedlemmer kan holdes personlig ansvarlig for sakskostnader idømt et selskap i tingretten. Dette fremstår som et velbegrunnet utgangspunkt. Det må være adgang til å få domstolene til å vurdere også saker med et usikkert utfall uten at styremedlemmer som beslutter søksmål i slike saker risikerer et personlig ansvar for sakskostnadene dersom søksmålet ikke fører frem.

Ankefristen er ikke utløpt så dommen kan fortsatt bli anket til Høyesterett.