Advokat saksøkt av tidligere klient - Hjort
Hva leter du etter?

Advokat saksøkt av tidligere klient

Hjort har bistått et advokatfirma og den saksansvarlige advokaten i en sak der en tidligere klient hadde fremsatt krav om erstatning.

Sakens bakgrunn

Den tidligere klienten mente at den saksansvarlige advokaten hadde opptrådte uaktsomt i en kritisk fase av en tvangssalgsprosess og dermed påførte klienten et betydelig økonomisk tap. Erstatningskravet mot advokatfirmaet og den saksansvarlige advokaten førte ikke frem.

Den tidligere klienten hadde engasjert advokaten i forbindelse med at en panthaver hadde fremsatt krav om salg av klientens boligeiendom. Da eiendommen senere ble tvangssolgt, påsto klienten at advokaten ikke hadde videresendt all relevant informasjon advokaten hadde mottatt, og heller ikke hadde fulgt opp saken på forsvarlig vis.

 

Frifunnet og tilkjent sakskostnader

Oslo tingretts konkluderte i dom av 9. desember 2022 med at det ikke var noen holdepunkter for at advokaten hadde opptrådt uaktsomt eller på annen måte tilsidesatt sine plikter overfor klienten. Både advokatfirmaet og advokaten ble dermed frifunnet og tilkjent sakskostnader. Den tidligere klientens anke ble nektet fremmet i Borgarting lagmannsretts beslutning av 3. april 2023. Også lagmannsretten konkluderte med at advokaten hadde gitt adekvate råd og fulgt opp klientens interesser lojalt.

 

Erstatningskrav mot advokater

Hjort bistår jevnlig andre advokatfirmaer og advokater som blir saksøkt med krav om erstatning. Vi blir også ofte spurt om det kan være grunnlag for å fremsette krav om erstatning mot andre advokatfirmaer og advokater. Vår erfaring med å bistå både skadevoldere og skadelidte i saker om advokatansvar, gjør oss godt egnet til å bistå i denne typen saker.

Alex Borch har omfattende erfaring når det gjelder profesjonsansvar og styreansvar. I 2019 håndterte han flere store erstatningssaker mot advokatfirmaer i både lagmannsretten og Høyesterett.

Kontakt oss