Medhold i avgjørelse fra Høyesterett - Hjort
Hva leter du etter?

Medhold i avgjørelse fra Høyesterett

Høyesterett avklarer voldgiftslovens fristregler for å kreve søksmål for de ordinære domstolene avvist fordi rettsforholdet hører under voldgift.

Advokatfirmaet Hjort har i flere år bistått IdHair Company A/S, et dansk selskap som blant annet utvikler hårprodukter for den profesjonelle skjønnhetsbransjen, i en konflikt med selskapets tidligere distributør i Norge, ByWe AS.

I partenes opprinnelige avtale var det avtalt at tvister skulle avgjøres ved voldgift. Vår klient gjorde imidlertid gjeldende krav som ikke bygget på denne avtalen og mente at saken derfor skulle behandles av de alminnelige domstolene og ikke ved voldgift.

Søksmålet ble av IdHair Company A/S innledet for de ordinære domstolene ved inngivelse av forliksklage. I tilsvaret til forliksrådet gjorde motparten ikke gjeldende at søksmålet måtte avvises på grunn av avtalt voldgift. Forliksrådet innstilte behandlingen av saken. Da stevning så ble sendt tingretten, påsto motparten i tilsvaret til tingretten at saken måtte avvises på grunn av avtalt voldgift.

Lagmannsretten kom til at motparten overfor forliksrådet hadde gått inn på sakens realitet og at avvisningsgrunnen som først ble gjort gjeldende i tilsvaret til tingretten var fremsatt for sent etter voldgiftsloven § 7. Konsekvensen var at adgangen til å kreve avvisning på grunn av avtalt voldgift var falt bort. Etter anke fra motparten besluttet Høyesterett seg for å behandle spørsmålet i avdeling.

Hjortadvokatene Nils Christian Langtvedt og Ole Iversen Johnstad Kalvø har representert IdHair Company A/S frem til saken ble behandlet i Høyesterett. I Høyesterett prosederte Hjortadvokat Alex Borch saken for klienten, som ønsket saken behandlet ved de alminnelige domstolene i Norge. I kjennelse avsagt 1. november 2023 kom Høyesterett til at motparten hadde tapt muligheten til å kreve avvisning på grunn av avtalt voldgift fordi dette var krevet for sent. Vår klient ble tilkjent fulle sakskostnader for alle instanser. Tvisten fortsetter nå i tingretten der IdHair Company A/S bistås av Hjortadvokat Ole Iversen Johnstad Kalvø og advokatfullmektig Maria Brandtzæg. Hovedforhandlingen er berammet i januar 2024.

Rett24 har tidligere omtalt saken her.

Helhetlig bistand

Hjort har vært et av landets mest anerkjente advokatfirmaer innen tvisteløsning og prosedyre siden firmaet ble etablert i 1893. Gjennom årene har Hjortadvokater prosedert en rekke sentrale saker som har satt presedens for rettsutviklingen.

Våre advokater bistår med strategisk rådgivning i alle stadier av tvisteløsningsprosessen – fra avklaring av rettslige posisjoner, forhandlinger, og som spesialiserte prosessfullmektiger ved alminnelige domstoler og voldgift.