Næringsliv | Hjort

Hva leter du etter?

Aktuelt

Nyheter og aktuelle tema fra ulike rettsområder og bransjer

Arbeidsrettspraksis, Næringsliv

Høyesterettsdom i ISS-saken

Den 26. juni kom Høyesterett med en viktig dom om overgang av rettigheter og forpliktelser ved virksomhetsoverdragelse. Bakgrunnen for saken var en virksomhetsoverdragelse som besto i at renhold i Forsvaret ble satt ut på anbud til ISS. Saken for Høyesterett gjaldt spørsmål om ansatte etter overføring fra Forsvarsbygg (staten) til privat arbeidsgiver (ISS) kan gjøre gjeldende sine rettigheter fra arbeidsforholdet i staten knyttet til oppsigelsesfrister, særalderspensjon og avtalefestet pensjon.

Næringsliv

Grunnrenteskatt – beregning av friinntekt

I Finanskomitéens innstilling til revidert nasjonalbudsjett (RNB) fremgår det at det er politisk flertall for å endre reglene for beregning av grunnrenteinntekt for vannkraftproduksjon. Det sentrale spørsmålet er om renten som benyttes for beregning av friinntekt, er lavere enn det avkastningskravet kraftverkseierne har for alternative investeringer. Ettersom kapital er en begrenset ressurs vil en naturlig konsekvens av at friinntektsrenten er lavere enn kraftverkseiernes alminnelige avkastningskrav, være at kraftverkseierne gjør andre investeringer enn i vannkraftproduksjon. Vi har sett nærmere på bakgrunnen for dagens regler om friinntektsrente og hvordan reglene bør endres.