Krav om erstatning etter investering - Hjort
Hva leter du etter?

Krav om erstatning etter investering

Alex Borch har bistått tre saksøkte i Borgarting lagmannsrett i en tvist om erstatning etter investering i et eiendomsprosjekt i Spania. Resultatet i lagmannsretten ble langt bedre for de saksøkte enn i tingretten.

Saken i korte trekk
Borgarting lagmannsrett avsa 9. juni 2022 dom i tvist der fire investorer som hadde investert i et eiendomsprosjekt i Spania, krevde erstatning fra tre ulike rettssubjekter: den personen de mente hadde gitt dem misvisende opplysninger om prosjektet, det selskapet han var styreleder i og hans ektefelle som eide aksjene i selskapet. I tingretten ble både selskapet og styrelederen dømt til å betale en erstatning på til sammen litt over kr 5 000 000 til de fire saksøkerne, mens ektefellen ble frifunnet.

Hjortadvokat Alex Borch overtok som prosessfullmektig for de saksøkte i lagmannsretten. Ektefellen ble igjen frifunnet og tilkjent sakskostnader. Dessuten ble selskapet og styreleder frifunnet for krav fra to av saksøkerne, mens de to andre fikk en langt lavere erstatning enn i tingretten. Saken reiste flere spennende problemstillinger:

  • Når opptrer styreleder på vegne av et selskap og ikke bare på vegne av seg selv?
  • Hva skal til for å konstatere ansvar ved anbefaling av en investering?
  • Hvordan beregne tap på en investering når det ennå ikke er avklart hvordan investeringen ender?
  • Kan en ektefelle som i tillegg er aksjonær i et saksøkt selskap, holdes erstatningsansvarlig?

Hjort har bistått i en rekke saker der det er fremsatt erstatningskrav mot styremedlemmer med påstand om at de har opptrådt uaktsomt.