Arbeidsrett - Behøver du advokat? Ta kontakt i dag | Hjort
Hva leter du etter?

Arbeidsliv

Kontakt arbeidsliv

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Arbeidsrett
Kontakt oss

Vår arbeidsrettsavdeling er gjennom flere år topprangert av de internasjonale rangeringsselskapene Legal 500 og Chambers Europe og vi er et av de ledende fagmiljøene i Norge innenfor arbeidsrett. Arbeidstakerne er en helt sentral ressurs for dagens moderne virksomheter og har forventninger og krav til hvordan arbeidsgiver opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens moderne arbeidsliv er preget av mange ulike typer saker og hendelser som må håndteres riktig og hvor det er raskt å gjøre feil med potensiale for store uønskede konsekvenser.

Vi bistår arbeidsgivere på tvers av bransjer, med rådgivning og prosedyre på alle områder innenfor arbeidslivet. Vår rådgivning er basert på tett samarbeid med klienten, som kjenner de konkrete arbeidsforholdene best, og gir robuste og praktiske løsninger på oppgaver og situasjoner som oppstår i de ulike virksomhetene.

Hjorts team er blant Norges fremste eksperter og har lang og solid erfaring med forhandlinger, kritiske omstillinger og strategiske beslutninger ved opphør og endring av ansettelsesforhold. Vi har solid bransjekunnskap og legger vekt på å lære våre klienters virksomhet å kjenne. Vi har erfarne spesialister innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, pensjon, GDPR og statsansatterett som bidrar til høy kvalitet og effektiv rådgivning tilpasset klientenes behov.

Vi bistår flere av Norges største arbeidsgivere i tillegg til at vi har en betydelig portefølje av små og mellomstore arbeidsgivere, offentlige virksomheter og utenlandske klienter. Vi samarbeider tett med advokater i andre land på en rekke multinasjonale oppdrag og prosjekter. Vi bistår dessuten arbeidstakere, noe som gjør oss bedre i stand til å analysere og velge riktig løsning når det oppstår konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Tema innenfor arbeidsretten

 • Ansettelse, bemanningsløsninger og avtaleforhold

  Vi bistår arbeidsgivere med tilpasning av alle typer arbeidsavtaler, tilknytningsforhold og bemanningsløsninger samt implementering av retningslinjer og policies både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en særlig kompetanse tilknyttet lederavtaler, konkurranseklausuler og incentiv- og bonusordninger.

 • Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sykefraværsaker

  Vi bistår virksomheter med rådgivning og støtte i spørsmål knyttet til skjæringspunktet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter. Svært ofte resulterer uenighet mellom partene i sykefraværsaker. Vi ser at mange konflikter på norske arbeidsplasser kunne vært unngått med en bedre innsikt og forventningsstyring med hensyn til hvilke rettigheter og plikter partene i arbeidsforholdet har. Vi har også lang erfaring med rådgivning og støtte ved håndtering av arbeidsulykker, tilsynssaker, herunder kommunikasjon med tilsynsmyndighetene og politiet.

 • Internasjonale ansettelsesforhold

  Norske virksomheter blir mer internasjonale og dette stiller krav til arbeidsgivers personalhåndtering. Det er en økning i antall norske virksomheter med utenlandske eiere samtidig som arbeidsmarkedet preges av mobil arbeidskraft på tvers av landegrensene. Dette skaper juridiske utfordringer knyttet til blant annet rettigheter og arbeidsvilkår på tvers av landegrenser (utplassering/utstasjonering), men også tilpasning av globale retningslinjer og policyer som skal harmoniseres med norsk lov og praksis. Gjennom samarbeid med internasjonale advokatnettverk har vi alltid tilgang til ekspertisen der vi behøver den. Et av våre nettverk er  www.iuslaboris.com som består av advokater og juridiske spesialister innen arbeidsrett og pensjon. Nettverket sikrer at våre norske klienter får en rask og enhetlig behandling av de juridiske spørsmål som gjelder utenlandsk rett tilpasset lokale kulturelle forhold.

 • Kollektiv arbeidsrett

  Våre advokater bistår arbeidsgivere samt arbeidstaker og arbeidsgiverorganisasjoner innenfor alle områder av den kollektive arbeidsretten, herunder inngåelse og opphør av tariffavtaler, forhandlinger og tvisteløsning for Arbeidsretten.

 • Pensjon

  Våre advokater bistår jevnlig både arbeidsgivere og arbeidstakere i forbindelse med individuelle og kollektive pensjonsspørsmål, bl.a. ved overgang fra ytelses- til innskuddspensjon, utarbeidelse av og tvisteløsning knyttet til individuelle og kollektive pensjonsavtaler, driftspensjoner, AFP mv. Vi bistår også i tvister mellom virksomhetene om ansvaret for kostnadene ved pensjonsordningen. Ofte er det aktuelt å samarbeide med aktuar.

 • Konkurranseklausuler mv.

  Vi har solid kompetanse og lang erfaring knyttet til utforming av og tvistehåndtering i tilknytning til konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. I 2016 skrev advokater i vårt team boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» som per i dag er den eneste publikasjonen som dekker dette komplekse fagområdet.

 • Nedbemanning, oppsigelse og avskjed

  Hjort bistår i alle situasjoner som dreier seg om avvikling av medarbeideres tilknytning til en virksomhet. Våre advokater vil kunne bidra til at slike prosesser blir håndtert riktig, og så effektivt som mulig for de berørte. Vi bistår ved vurdering av forestående eller allerede gjennomførte oppsigelser, suspensjoner, permitteringer, avskjeder eller andre disiplinære reaksjoner, og i gjennomføringen, herunder ved forhandlinger og arbeidsrettssaker.

 • Omorganisering og virksomhetsoverdragelser

  Norske arbeidsrettslige regler skal verne arbeidstakeres rettigheter bl.a. ved omorganisering og overdragelse av virksomheter. Det stilles derfor store krav til arbeidsgivers saksbehandling ved slike prosesser. Hjorts advokater gir råd om hvordan omorganiseringer eller virksomhetsoverdragelser bør planlegges og gjennomføres. Våre advokater kan bidra til å unngå unødvendige og tidkrevende konflikter, belastninger og kostnader for de berørte. Vi er ofte involvert både i planleggings- og gjennomføringsfasen i slike prosesser og har lang erfaring med forhandlinger med tillitsvalgte og fagforeninger i slike prosesser.

 • Varsling, intern gransking og kontroll

  Alle virksomheter har en plikt til å sørge for at arbeidsmiljøet er forsvarlig og at virksomheten drives forsvarlig. Et viktig element i denne plikten retten til å varsle og forbudet mot gjengjeldelse for varsling i Arbeidsmiljøloven. Virksomhetene har plikt til å utarbeide rutiner for varsling og etablere andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling ved kritikkverdige forhold. Vi bistår jevnlig ved utarbeidelsen av slike retningslinjer. Vi har også en svært bred og langvarig erfaring i å bistå med uavhengig gjennomgang og undersøkelse av varslinger samt granskninger. I tillegg bistår vi jevnlig de som er involvert i en varsling, både overfor varsleren og den varselet gjelder.

 • Tilsyns- og klagesaker overfor Arbeidstilsynet

  Vi bistår virksomheter med rådgivning og veiledning knyttet til stedlige tilsyn som gjennomføres av Arbeidstilsynet, herunder bistand med lukking av eventuelle tiltak og eventuell klagesaksbehandling. Hjort har lang erfaring med denne typen bistand både ift. Arbeidstilsynet og ift. andre offentlige tilsynsaktører, eksempelvis Datatilsynet og Konkurransetilsynet.

 • Personvern og GDPR

  Alle arbeidsgivere i Norge må forholde seg til å etterleve personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Vi har i over 20 år bistått virksomheter med personvernrådgivning knyttet til arbeidslivet. Det omfatter blant annet arbeidsgivers kontrolltiltak av daglig virksomhet og ved konfliktsituasjoner, innsyn i e-post og annet elektronisk lagret materiale, granskningsoppdrag,  overføring av personopplysninger utenfor EØS-/EU-sonen, herunder skytjenester, evaluering og etablering av datasikkerhetsrutiner, herunder dokumentasjonskravene knyttet til informasjonssikkerhet og internkontroll, samt bistand ifm. tilsynssaker og klagesaker for Datatilsynet og Personvernnemnda.

 • Prosedyre og tvisteløsning

  Når det ikke lar seg gjøre å løse konflikter gjennom forhandlinger, ender en tvist mellom arbeidsgiver og arbeidstaker ofte i domstolene. Vårt team består av landets fremste prosedyreadvokater og flere av våre partnere har møterett for Høyesterett. Våre advokater har betydelig erfaring med håndtering av arbeidstvister innenfor de alminnelige domstolene, voldgift og Arbeidsretten.

"They have very good skills, they perform in good time, and they are very self-motivated and proactive, which saves a lot of time"

– Chambers and Partners, 2019