Arbeidsrett - Behøver du advokat? Ta kontakt i dag | Hjort
Hva leter du etter?

Arbeidsliv

Av alle fagområder vi driver med, er arbeidsrett trolig det feltet som berører flest mennesker og virksomheter. Det er også blant de mest krevende på grunn av stadige endringer i regler, retningslinjer og lovverk. Det innebærer å velge advokater som har kunnskap og erfaring nok til å gi deg langsiktige og lønnsomme løsninger.

Arbeidsrett har blitt et av jussens mest komplekse saksfelt, noe som skyldes erkjennelsen av at arbeidskraft og kompetanse kanskje er næringslivets aller viktigste suksessfaktor. Tiden da det var tilstrekkelig å ha en advokat med generell arbeidsrettskompetanse er over. I alle fall dersom du som leder ønsker løsninger som gir virksomheten konkurransekraft og solid omdømme.

Arbeidstakere stiller stadig høyere krav til hvordan arbeidsgivere opptrer og ivaretar deres interesser. Dagens arbeidsliv preges av at mennesker og begivenheter må håndteres riktig, slik at man unngår feil som kan få alvorlige konsekvenser for både renommé og lønnsomhet.

Norges beste og største kompetansemiljø

Vi i Hjort er anerkjent for vårt kompetansemiljø på arbeidsliv og virksomhetsstyring, og er et av få norske firmaer som har spesialister innenfor alle områdene av arbeidsretten. Brorparten av våre partnere har møterett for Høyesterett. Få andre advokatfirmaer har håndtert og prosedert like mange prinsipielle saker innenfor fagfeltet som oss.

Vår arbeidsrettsavdeling har i en årrekke vært rangert på topp av de internasjonale rangeringsbyråene The Legal 500 og Chambers and Partners. Vi har lang erfaring med forhandlinger, kritiske omstillinger og strategiske beslutninger ved opphør og endring av ansettelsesforhold. Vi har spesialister innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett, pensjon, GDPR og statsansatterett, noe som bidrar til høy kvalitet og effektiv rådgivning.

Solide referanser

Vi bistår arbeidsgivere på tvers av bransjer og jobber for flere av Norges største arbeidsgivere. Vi har også en betydelig portefølje av små og mellomstore arbeidsgivere, offentlige virksomheter og utenlandske klienter, og samarbeider tett med advokater i andre land på multinasjonale oppdrag og prosjekter. I motsetning til mange av våre konkurrenter bistår vi også arbeidstakere, noe som gjør oss bedre i stand til å analysere og velge riktig løsning i alle konflikter mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Våre ekspertiseområder

Ansettelse, bemanningsløsninger og avtaleforhold

Vi bistår arbeidsgivere med tilpasning av alle typer arbeidsavtaler, tilknytningsforhold og bemanningsløsninger, samt implementering av retningslinjer både på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har gjennom mange års erfaring opparbeidet oss en særlig kompetanse på lederavtaler, konkurranseklausuler og incentiv- og bonusordninger.

Arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sykefraværsaker

Vi hjelper virksomheter med å håndtere krevende problemstillinger i skjæringspunktet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakers rettigheter. Mange konflikter på norske arbeidsplasser kunne vært unngått gjennom tydelig forventningsstyring og avklaring av partenes rettigheter og plikter. Slik bidrar vår rådgivning til å senke konfliktnivå og sykefravær. Vi har også lang erfaring med rådgivning og støtte ved arbeidsulykker og tilsynssaker, herunder ryddig kommunikasjon med tilsynsmyndigheter og politi.

Internasjonale ansettelsesforhold

Norske virksomheter blir mer internasjonale på grunn av flere utenlandske eiere og mobil arbeidskraft på tvers av landegrensene. Dette stiller store krav til arbeidsgivers personalhåndtering. Vi løser juridiske utfordringer knyttet til rettigheter og arbeidsvilkår på tvers av landegrenser (utplassering/utstasjonering), samt tilpasning av globale retningslinjer og policyer til norsk lov og praksis. Gjennom samarbeid med internasjonale advokatnettverk har vi tilgang til relevant ekspertise når det trengs. Et av våre nettverk er Ius Laboris, som består av advokater og juridiske spesialister innenfor arbeidsrett og pensjon. Nettverket sikrer våre norske klienter rask og enhetlig behandling av de juridiske spørsmål som oppstår i et globalisert arbeidsmarked.

Kollektiv arbeidsrett

Som et av få norske advokatfirmaer bistår vi arbeidsgivere, arbeidstakere og deres organisasjoner innenfor alle områder av den kollektive arbeidsretten, slik som inngåelse og opphør av tariffavtaler samt forhandlinger og tvisteløsning for Arbeidsretten.

Konkurranseklausuler

Vi har solid kompetanse på konkurransebegrensende avtaler i arbeidslivet. I 2016 utga våre advokater boken «Konkurransebegrensninger i arbeidsforhold» som regnes som standardverket på dette området.

Nedbemanning, oppsigelse og avskjed

Hjorts advokater er eksperter på å håndtere juridiske problemstillinger som oppstår i forbindelse med avvikling av arbeidsforhold. Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden ved oppsigelser, suspensjoner, permitteringer, avskjeder og andre disiplinære reaksjoner. Våre advokater har lang erfaring med å sikre at slike prosesser blir håndtert korrekt, effektivt og skånsomt for de berørte parter.

Omorganisering og virksomhetsoverdragelser

Norske arbeidsrettslige regler skal verne arbeidstakeres rettigheter blant annet ved omorganisering og overdragelse av virksomheter. Det stilles derfor store krav til arbeidsgivers saksbehandling ved slike prosesser. Hjorts advokater gir råd om hvordan omorganiseringer eller virksomhetsoverdragelser skal planlegges og gjennomføres. Vår bistand hindrer unødvendige og tidkrevende konflikter med unødige belastninger og kostnader for de berørte. Vi er ofte involvert både i planleggings- og gjennomføringsfasen i slike prosesser, og har lang erfaring med forhandlinger med tillitsvalgte og fagforeninger.

Pensjon

Våre advokater har lang erfaring med å rådgi begge parter i arbeidslivet ved individuelle og kollektive pensjonsspørsmål. Vår kompetanse dekker overgangen fra ytelses- til innskuddspensjon, utarbeidelse av individuelle og kollektive pensjonsavtaler, innføring av driftspensjoner og AFP, samt tvisteløsning i denne forbindelse. Vi bistår også virksomheter som tvister om ansvaret for kostnadene ved pensjon og bringer inn aktuar når det er nødvendig.

Tilsyns- og klagesaker overfor Arbeidstilsynet

Vi hjelper virksomheter med rådgivning og veiledning når offentlige aktører som Arbeidstilsynet, Datatilsynet og Konkurransetilsynet gjennomfører tilsyn. Ofte består dette arbeidet av bistand til lukking av eventuelle tiltak samt klagesaksbehandling.

Varsling, intern gransking og kontroll

Alle virksomheter har en plikt til å sørge for forsvarlig drift og arbeidsmiljø. Viktig elementer i denne plikten er retten til å varsle, samt forbudet mot gjengjeldelse ved varsling. Virksomhetene har plikt til å utarbeide rutiner og etablere andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling ved kritikkverdige forhold. Vi bistår ved utarbeidelsen av slike retningslinjer.

Vi bistå også med uavhengig gjennomgang og undersøkelse av varslinger og granskninger. I tillegg arbeider vi jevnlig med de som omfattes av varslingen, både varsleren og den varselet gjelder.

Personvern og GDPR

Alle arbeidsgivere i Norge må etterleve personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Personopplysningsloven setter grenser for behandlingen av personopplysninger og overtredelse kan få store følger i form av omdømmetap og sanksjoner fra myndighetene.

Hjort har i over 20 år bistått virksomheter med personvernrådgivning knyttet til arbeidslivet. Vi gir deg kunnskap til å optimalisere bruken av persondata, både strategisk og forretningsmessig. Vi har lang erfaring med praktiske spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvernet i ulike forretningsprosesser, og finner løsninger tilpasset våre klienters behov. Vi hjelper også virksomheter med behandling av interne personopplysninger samt utarbeidelse av internkontrolldokumentasjon.

Prosedyre og tvisteløsning

Når det ikke lar seg gjøre å løse konflikter gjennom forhandlinger, ender gjerne tvisten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i domstolene. Vårt team består av landets fremste prosedyreadvokater som har spisskompetansen som trengs når arbeidstvister skal føres for de alminnelige domstolene, Arbeidsretten eller en voldgiftsrett.

"They have very good skills, they perform in good time, and they are very self-motivated and proactive, which saves a lot of time"

– Chambers and Partners, 2019