Anne Marie Due - Hjort
Hva leter du etter?

Anne Marie Due

Partner

Anne Marie Due er partner i Hjorts avdeling for Arbeidsliv og virksomhetsstyring, og har omfattende erfaring fra arbeidet med arbeidsrettslige problemstillinger.

Due har særlig kompetanse innen arbeidsrett, herunder statsansatterett, pensjon, personvern, forvaltningsrett og prosedyre. Due bistår et bredt spekter av klienter både innenfor privat og offentlig sektor, og har omfattende erfaring med de særlige problemstillinger som oppstår for virksomheter innenfor offentlig sektor.

Due bistår klientene både med rådgivning og som prosessfullmektig i forbindelse med de fleste problemstillinger som oppstår innenfor arbeidsrett, pensjon, personvern og forvaltningsrett. Fra de senere år nevnes særlig at hun har prosedert flere saker for Høyesterett om blant annet grensene for arbeidsgivers styringsrett ved omplassering og endring av seniorpolitiske tiltak, sak om hvorvidt tap av AFP førte til valgrett ved virksomhetsoverdragelse, og om arbeidsgiver kan benytte et opplysninger i renovasjonsbilers GPS system til å avdekke misligheter i arbeidsforholdet.

Hun har også prosedert for Høyesterett i plenum i en sak som gjaldt hvorvidt en instruks fastsatt av regjeringen var i strid med Grunnloven. I tillegg har Due prosedert en rekke saker for tingrettene og lagmannsrettene innenfor en rekke arbeidsrettslige problemstillinger, herunder flere saker vedrørende fremtidig regulering av pensjonsrettigheter og kostnadsansvaret for pensjonsrettighetene.

Due har også hatt omfattende rådgivningsoppdrag, som løpende rådgivning i enkeltsaker og granskningsoppdrag som følge av varsling. Granskningsoppdragene har blant annet omfattet spørsmål om brudd på arbeidsmiljølovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø, trakassering i ulike former, brudd på personvernlovgivningen og brudd på arbeidstakernes individuelle rettigheter.

Relevant erfaring

Due benyttes jevnlig som foredragsholder om ulike temaer innenfor individuell arbeidsrett og pensjon, inkludert en rekke foredrag og kurs om statsansatteloven samt at hun holder foredrag om arbeidsrettslige emner for Juristenes utdanningssenter. Due har også hatt sensor og veiledningsoppdrag for Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Due er leder av tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven. Nemnda avgjør de tvister i arbeidsforhold som er nevnt i arbeidsmiljøloven § 17-2. Hun var også medlem av ekspertutvalg som skulle utrede det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. april 2015, og avga sin innstilling 15. august 2016. NOU 2016: 12 Ideell opprydding.

Arbeidserfaring
2017
Managing Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2012
2017
Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2011
2012
Partner, Advokatfirmaet Mageli ANS
2009
2011
Senioradvokat, Advokatfirmaet Hjort DA
2002
2009
Advokatfullmektig/advokat/senioradvokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
1995
2002
Førstekonsulent/rådgiver/underdirektør, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
Utdanning
1995
Cand. jur., Universitetet i Oslo
1986
Mellomfag Kristendom, Det teologiske menighetsfakultet
Medlemskap

Medlem i Den Norske Advokatforening

Due er rangert i Legal 500 innen prosedyre/litigation, og Chambers and Partners, Employment:

«She has a strong name in employment litigation and specialises in representing employers in the public sector».

 

Publikasjoner

Medforfatter av «Arbeidsrett. Særlig om omstilling i offentlig sektor»

Fagartikler om arbeidsrettslige emner