Hjort-metoden for gransking sikrer høy kvalitet - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-metoden for gransking sikrer høy kvalitet

Gransking er en undersøkelsesmetode som brukes i situasjoner der det har fremkommet kritikkverdige forhold eller påstander om dette. I takt med et økt fokus på etikk og arbeidsmiljø har antall granskinger økt, og mange av de blir omtalt med store oppslag i mediene.

Granskinger er ikke regulert av lover og regler. Derfor har Hjort utviklet en egen metode for gjennomføring for å sikre kvalitet og rettssikkerhet.

Hjort-metoden er et resultat av mange års erfaring med granskingsoppdrag. Partner og fagansvarlig for granskinger, Kristian Brandt, svarer på spørsmål om hvorfor Hjort har utviklet en egen metodikk:

– Vi har systematisert vår kompetanse på en måte som vi mener gir bedre granskinger. Det å bidra aktivt i utviklingen av dette fagområdet er en viktig del av vårt samfunnsansvar.

– Vi er opptatt av at granskinger bare skal gjennomføres der det er absolutt nødvendig. Det betyr at den beste granskingen ofte er den som ikke gjennomføres. Klarer man å løse eller avklare de forholdene som har oppstått, og de anklagene som er reist uten å gjennomføre en gransking, så er det det beste, sier Brandt.

Den beste granskingen er den som ikke gjennomføres.

Kristian Brandt har vært en del av utvalget i regi av Advokatforeningen som har utarbeidet nye retningslinjer for gjennomføring av granskinger.

– Våre retningslinjer er basert på Advokatforeningen sine, men de behandler mer detaljert de dilemmaer og problemstillinger man møter i et granskingsoppdrag som f.eks. måten intervjuer og informasjonsinnhenting skal gjennomføres på.

Hjort har en lang tradisjon for å gjennomføre granskinger og har en unik kombinasjon av advokater med kompetanse innenfor forretningsjus, offentlig rett og strafferett. Det gjør at man kan sette sammen team i granskingssaker som er spesialister innenfor de områdene som granskingen gjelder.

– Vi er opptatt av å ivareta vår faglige integritet og vi er kjent for å være skikkelige og ordentlige i det arbeidet vi gjør. Det er egenskaper som er uunnværlige i enhver granskingssak, sier managing partner  Anne Marie Due. De fleste granskinger påvirker et stort antall involverte personer i tillegg til virksomheten. Det er avgjørende å gjennomføre granskingen på en slik måte at den medfører minst mulig ubehag samtidig som virksomhetens drift påvirkes minst mulig, understreker Due.

Vi er kjent for å være skikkelige og ordentlige i det arbeidet vi gjør.

Verden skal gå videre også etter at en gransking er gjennomført. Derfor er det viktig at alle som har vært involvert i prosessen opplever at granskingen har blitt gjennomført på en god måte. Det bidrar til å gi resultatet legitimitet og kan også bidra til at konklusjonene lettere aksepteres av berørte parter.

– Gransking er en undersøkelsesform som påvirker virksomheten i stor grad. Og den kan oppleves ganske ubehagelig for de involverte. Derfor er det behov for å ha standardiserte prosesser og metoder som gjør at man sikrer at rettssikkerhetsgarantier og de berørtes interesser blir ivaretatt på en god måte, avslutter partner og styreleder Kristin Veierød.

Våre leveranser

Hjort har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med forebygging og håndtering av risiko og krisesituasjoner. Vi bistår også ansatte og ledere i forbindelse med varsling eller mistanke om kritikkverdige forhold. Våre oppdrag spenner fra mindre granskinger i bedrifter, kommuner og stiftelser, til store granskingsoppdrag for offentlig eide virksomheter og børsnoterte selskaper.

Gransking er en metode som gjerne benyttes på sammensatte problemstillinger. Dette stille store krav til granskerne. Forretningsjuridisk kompetanse alene er ofte ikke tilstrekkelig. Hjorts granskingsteam er derfor bredt sammensatt av våre mest erfarne partnere innen forretningsjus, gransking og strafferett. Dette sikrer god forståelse av arbeidsliv og virksomhetsstyring i bred forstand, spisskompetanse innen forvaltningsrett og relevant bransjekunnskap.