Hjort-advokat i utvalg om ideelle organisasjoners pensjonskostnader - Hjort
Hva leter du etter?

Hjort-advokat i utvalg om ideelle organisasjoners pensjonskostnader

Regjeringen har nedsatt et ekspertutvalg som skal utrede det faglige grunnlaget for en eventuell statlig dekning av de ideelle organisasjoners historiske pensjonskostnader. Utvalget skal ledes av dr. philos. Jon Hippe. Hjort advokat Anne Marie Due er oppnevnt som medlem av utvalget.

Mandatet for utvalget beskriver oppdraget på følgende måte:

”Mange ideelle virksomheter har eller har hatt offentlige tjenestepensjonsordninger for sine ansatte. I den forbindelse er det reist spørsmål om avtalene som er inngått med de ideelle virksomhetene er utformet slik at staten har, eller kan oppfattes å ha, et ansvar for å dekke pensjonskostnader som påløp i avtaleperioden og som forfaller til betaling etter at avtaleperioden utløp.

De historiske pensjonskostnadene består i hovedsak av utgifter knyttet til regulering av pensjonsrettigheter og utbetalt pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning inngått med tilbydere av offentlig tjenestepensjon, i første rekke KLP, og i noen grad SPK. Disse kostnadene vil også kunne påløpe etter overgang til annen pensjonsordning og det er vist til at kostnadene medfører en ulempe i konkurransen med aktører som ikke har slike kostnader.

Ekspertutvalget skal på faglig grunnlag avgrense i hvilke tilfeller det vil kunne være aktuelt å dekke slike pensjonskostnader, om dette er mulig gitt det juridiske regelverket knyttet til anskaffelser og statsstøtte, og de økonomiske og administrative konsekvensene av en eventuell statlig dekning. Utvalget skal på faglig grunnlag vurdere hvorvidt en eventuell dekning av historiske pensjonskostnader vil kunne bidra til mer likeverdige vilkår for tilbydere av helse- og sosialtjenester. ”

Advokat Anne Marie Due har prosedert flere saker vedrørende ansvar for historiske pensjonskostnader på vegne av ulike ideelle organisasjoner, bl a for Frelsesarmeen og har opparbeidet seg solid kompetanse på området.

Utvalget skal levere sin utredning innen 16. juni 2016.

Les mer om utvalgets mandat og utnevnelsen på kulturdepartementets nettsider.