Rettskraftig avgjørelse i Boreal-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Rettskraftig avgjørelse i Boreal-saken

Boreal Sjø AS har siden vinteren 2015 hatt en tvist mot Finnmark fylkeskommune om dekning av fremtidige pensjonskostnader som ble opparbeidet av de ansatte da selskapet drev kollektivtransport for fylkeskommunen i perioden 2008 til 2015. I november 2017 konkluderte Hålogaland lagmannsrett med at fylkeskommunen er ansvarlig for å dekke de fremtidige pensjonskostnadene. Saken ble da omtalt både lokalt og nasjonalt. Se omtale i iFinnmark og NRK.

Høyesteretts ankeutvalg har i dag besluttet at anken fra Finnmark fylkeskommune over Hålogaland lagmannsretts dom nektes fremmet til behandling, og lagmannsrettens dom som gikk i Boreals favør er dermed rettskraftig.

 

Advokatene Anne Marie Due og Kristian Nørgaard prosederte saken på vegne av Boreal.