Advokater innen compliance og gransking | Hjort
Hva leter du etter?

Gransking og compliance

Ved mistanke om kritikkverdige forhold i virksomheten må det som regel treffes vanskelige avgjørelser – ofte under stort tidspress og basert på begrenset kunnskap. Moderne selskapsledelse og risikostyring krever at det ryddes effektivt opp dersom misligheter oppdages.

Vi vet hvordan man balanserer hensynet til juridiske, økonomiske, etiske, personal- og omdømmemessige aspekter for å sikre best mulig samarbeidsforhold mellom de involverte og mellom styre og ledelse.

Tverrfaglig fundament for forebygging og håndtering av risiko

Hjort har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med forebygging og håndtering av risiko og krisesituasjoner. Vi bistår også ansatte og ledere i forbindelse med varsling eller mistanke om kritikkverdige forhold. Våre oppdrag spenner seg fra mindre granskinger i bedrifter, kommuner og stiftelser, til store granskingsoppdrag for offentlig eide virksomheter og børsnoterte selskaper.

Norske og internasjonale regelverk er i stadig utvikling. Åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2022 er et godt eksempel på dette. Loven pålegger større virksomheter å utføre aktsomhetsvurderinger knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold internt i leverandørkjeder og hos samarbeidspartnere.

Hjort har en sjelden kombinasjon av sterk kompetanse innenfor forretningsjus, offentlig rett og tvisteløsning. Vi har også en betydelig praksis innenfor strafferett som forsvarere for både virksomheter og privatpersoner. Denne tverrfagligheten styrker vår evne til å vurdere virksomhetens risikoeksponering og behov for forebyggende tiltak. Den gir samtidig en solid base for å gi råd om beredskap og strategi for krisehåndtering mot markedet, egne ansatte, offentlige myndigheter og påtalemyndigheten.

Hjort-metoden

I Hjort har vi utarbeidet en egen metode med retningslinjer for granskinger. Hjort-metoden er resultatet av vår erfaring fra et betydelig antall granskingsoppdrag over mange år. Hjorts granskinger skal være rettssikre, forsvarlige, effektive og målrettede. Samtidig skal det tas tilbørlig hensyn til virksomhetens ansatte og andre involverte.

Vi er opptatt av at granskingsområdet er i utvikling, og at våre advokater tar aktivt del i denne utviklingen. Vi holder jevnlig seminarer om granskinger, og Hjort-advokat Kristian Brandt er med i Advokatforeningens utvalg som har utarbeidet forslag til nye retningslinjer for private granskinger.