Advokater innen compliance og gransking | Hjort
Hva leter du etter?

Gransking og compliance

Ved mistanke om kritikkverdige forhold i virksomheten må det som regel treffes vanskelige avgjørelser – ofte under stort tidspress og basert på begrenset kunnskap. Moderne selskapsledelse og risikostyring krever at det ryddes effektivt opp dersom misligheter oppdages. Mange erfarer at juridiske, økonomiske, etiske, personal- og omdømmemessige hensyn trekker i ulik retning, og at det oppstår krevende samarbeidsforhold mellom de involverte og mellom styre og ledelse.

Har du spørsmål knyttet til Gransking og compliance? Kontakt oss for å høre mer om dine muligheter

Kontakt gransking og compliance

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Gransking og compliance

Hjorts advokater har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med uavhengige granskinger, håndtering av varslingssaker etter arbeidsmiljøloven, forebygging og håndtering av krisesituasjoner.

Tverrfaglig basis for forebygging og håndtering av krisesituasjoner

Hjort har i en årrekke bistått virksomheter i privat og offentlig sektor med forebygging og håndtering av krisesituasjoner. Norske og internasjonale regelverk er i stadig utvikling. Hjort har en sjelden kombinasjon av sterk kompetanse innenfor forretningsjuss, offentlig rett og tvisteløsning, og en betydelig praksis innenfor strafferett, som forsvarere både for bedrifter og personer. Denne tverrfagligheten styrker vår evne til å vurdere virksomhetens risikoeksponering og behov for forebyggende tiltak, og den gir samtidig en solid base for å gi råd om beredskap og strategi for krisehåndtering mot markedet, egne ansatte, offentlige myndigheter og Påtalemyndigheten.

Advokater med erfaring fra straffesaker og tvisteløsning

Mange av Hjorts advokater har betydelig erfaring som forsvarere for virksomheter under etterforskning. Flere har også langvarig erfaring fra påtalemyndigheten. Dette gir oss en førstehåndskunnskap om hva som virkelig teller når konkrete saker er til vurdering av påtalemyndighet eller domstoler, og dermed også hva som skal til for at virksomheter skal unngå kritikk og straffeansvar.

Advokater med styre- og ledelseserfaring

Flere av Hjorts partnere har omfattende erfaring fra ledelse, styrer, myndighetsposisjoner og mediehåndtering. Vi mener at dette gir ytterligere problemforståelse og innsikt i hvordan juridiske prosesser må spille sammen med behovet for å videreføre god drift og gjenoppbygge tillit internt og eksternt.

Forebygging av straffbare forhold i virksomheten

Ved vurderingen av om et foretak bør straffes for lovbrudd begått i virksomheten legges det stor vekt på hva foretaket har gjort for å unngå lovbruddet. Det stilles stadig strengere krav til alle typer virksomheter om å ha effektive tiltak for å sikre at virksomheten skjer i lovlige former.

Ikke minst har betydningen av effektive tiltak mot korrupsjon hatt særlig oppmerksomhet de senere år. For norske foretak med virksomhet i andre land er det særlig anvendelsen av det amerikanske antikorrupsjonsregelverket Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) og det engelske UK Bribery Act som har interesse i denne sammenheng.

Felles for norske og utenlandske bestemmelser om foretaksstraff er understrekningen av at effektive forebyggelsestiltak må være tilpasset den konkrete risiko i den enkelte virksomhet (risk-based approach). Tiltakene må være forankret hos selskapets øverste ledelse og de må inneholde lettfattelige regler for forebygging, avdekking, rapportering og oppfølgning av hendelser i virksomheten. Tiltakene må videre sikre at reglene faktisk etterleves og at bevisstheten om dem vedlikeholdes i alle berørte deler av organisasjonen.

Hjorts advokater har erfaring med å evaluere, etablere, utvikle, kvalitetssikre og oppdatere effektive forebyggelsestiltak for ulike virksomheter, ikke minst effektive tiltak for å forebygge mot korrupsjon. Vi setter sammen team av advokater med særlig erfaring fra de risikoområder som gjelder for den aktuelle virksomhet. Vårt mål er å bidra til at forebyggelsestiltakene oppleves som relevante og gjennomførbare for ledelse og ansatte i den enkelte virksomhet og at de skal fremstå som effektive og solide ved en eventuell etterfølgende vurdering av påtalemyndighet og domstoler. Vi bistår også med vurderinger av hvordan man skal håndtere enkelthendelser.

Gransking

Ved mistanke om lovovertredelser, brudd på retningslinjer mv. i virksomheten må ledelsen treffe adekvate tiltak for å skaffe rede på hva som faktisk har skjedd.

Omfanget og gjennomføringen av de undersøkelser som må gjøres må tilpasses den konkrete situasjon, aktuelt regelverk og forankres i et mandat fra virksomhetens styre eller ledelse, avhengig av på hvilket nivå i organisasjonen undersøkelsene gjennomføres. Nødvendige interessekonflikter må avklares og de berørtes interesser må ivaretas. Kommunikasjon med myndigheter og markedet må håndteres. Håndteringen av slike situasjoner er krevende og oppleves som utfordrende av ledelse og ansatte.

Hjort har utarbeidet egne retningslinjer for uavhengige granskinger, som enkelt kan tilpasses det konkrete oppdraget. Vi tilbyr «state of the art» IT-løsninger for kunnskapsdeling og sikker kommunikasjon for å sikre den nødvendige grad av konfidensialitet som slike situasjoner normalt krever.

Hjort har betydelig erfaring med å bistå virksomheter i slike krevende situasjoner. Gjennom en årrekke har vi bistått private og offentlige virksomheter med gransking av varsel etter arbeidsmiljøloven, brudd på vernebestemmelsene og HMS-lovgivningen, mistanke om økonomisk kriminalitet og kritikkverdige forhold begått av virksomhetens ledelse eller ansatte. Vi bistår også ansatte og ledere som det er varslet på eller som mistanken gjelder. Våre oppdrag spenner fra mindre granskninger i bedrifter, kommuner og stiftelser, til store, kjente oppdrag, herunder bl.a. granskningen på vegne av styret i DNB i den såkalte «Panama Papers saken».

Våre advokater tar også aktivt del i utviklingen innenfor granskingsområdet, og Hjort-advokat Kristian Brandt er med i Advokatforeningens utvalg som skal utarbeide nye retningslinjer for private granskinger.