Henrik Boehlke - Hjort
Hva leter du etter?

Henrik Boehlke

Partner

Henrik Boehlke er partner i Hjorts avdeling for strafferett og har spesialkompetanse innenfor prosedyre og tvisteløsning.

Boehlke er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett. Vervet som fast forsvarer gir bredt tilfang av straffesaker fra ulike rettsområder og innebærer at Boehlke hvert år prosederer et betydelig antall saker for domstolene. Hans strafferettslige erfaring inkluderer ØKOKRIM-saker som omhandler økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, samt saker mot virksomheter. Boehlke er forsvarer i en sak om påstått trygdebedrageri, hvor sakens EØS-rettslige spørsmål forelegges EFTA-domstolen.

Boehlke arbeider også med sivile saker og sivilrettslig prosedyre. Han har erfaring fra et bredt spekter næringsrelaterte saker, særlig krav om erstatning i eller utenfor kontraktsforhold. De siste årene har han arbeidet mye med saker knyttet til eiendomsinvesteringer i Norge og utlandet, samt større leverandøravtaler.

Videre har Boehlke kompetanse fra ulike private granskingsoppdrag. Erfaring som prosedyreadvokat er av betydning for å kunne gjennomføre gransking på en tillitvekkende og betryggende måte, og for de vurderingene som skal gjøres av forholdet som granskes.

Med bakgrunn i en avhandling Boehlke skrev om beskatning av idrettsutøvere har han bistått flere toppidrettsutøvere med skatterettslige spørsmål.

Boehlke har over flere år arbeidet med reindriftsrettslige spørsmål som gjelder spørsmål om inngrep i reinbeiteområder og om slike inngrep krenker Norges forpliktelser etter ILO-konvensjonen og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP-konvensjonen).

Arbeidserfaring
2017
Møterett for Høyesterett
1999
Advokat/Partner, Advokatfirmaet Hjort DA
2002
2003
Dommerfullmektig, Hedmarken tingrett
Vitenskapelig assistent, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo
Utdanning
1998
Cand. jur., Universitetet i Oslo
Publikasjoner

Skattlegging av idrettsutøvere, Skattebetalerforeningens skriftserie nr. 25