Hvitvasking og rollen som hvitvaskingsansvarlig - Hjort
Hva leter du etter?

Hvitvasking og rollen som hvitvaskingsansvarlig

Både enkeltpersoner og foretak risikerer strenge straffer dersom de medvirker til hvitvasking, også dersom medvirkningen er uaktsom.

Etter hvitvaskingsloven er visse typer virksomheter pålagt å utpeke en hvitvaskingsansvarlig som er ansvarlig for tiltak for å bekjempe hvitvasking. En slik rolle kan være klokt også i andre bedrifter.

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er handlinger som bidrar til sikre utbyttet fra straffbare handlinger ved å skjule hvor utbyttet blir av eller hvem som har rådigheten over det, eller som tilslører inntekter eller eiendelers ulovlige opphav. For at kriminelle skal kunne nyte fordelene av et ulovlig utbytte uten å vekke mistanke, må utbyttet integreres i den legale økonomien. Hvitvaskingen kan enten gjennomføres for andre eller for å sikre utbytte av egne straffbare handlinger (selvvasking). Det er ikke uvanlig at hvitvaskingen skjer ved hjelp av ellers lovlydige venner, familie eller forretningsforbindelser.

Hvitvasking skjer i forbindelse med en rekke ulike profittmotiverte straffbare handlinger, som narkotikahandel, ran, underslag, utroskap, bedragerier, skattesvik, kreditorsvik, innsidehandel eller korrupsjon. Hvitvasking er straffbart selv om den som hvitvasker ikke kjenner til hva slags forbrytelse utbyttet stammer fra, så lenge han forstår eller burde forstå at det dreier seg om en eller annen straffbar handling.

Hvitvasking øker lønnsomheten og begrenser oppdagelsesrisikoen ved profittmotivert kriminalitet. Denne kriminalitetsdrivende effekten reflekteres i de høye strafferammene. Hvitvasking kan i visse tilfeller straffes med fengsel opptil 15 år, uavhengig av om hvitvasker selv har tjent noe på handlingen.

Hva er en hvitvaskingsansvarlig?

Et av kravene i hvitvaskingsloven er å utpeke en «hvitvaskingsansvarlig», jf. hvitvaskingsloven § 8 femte ledd. En hvitvaskingsansvarlig er en person i en organisasjon som er ansvarlig for å håndtere og implementere tiltak for å bekjempe at bedriften – frivillig eller ufrivillig – inngår som del av en hvitvaskingsprosess. Loven sier ikke spesifikt hva ansvaret går ut på, men det er naturlig at det inkluderer å sørge for at bedriftens aktiviteter overvåkes, identifisere mistenkelige transaksjoner og ellers sikre overholdelse av lover og regler knyttet til hvitvasking. En hvitvaskingsansvarlig kan også fungere som et bindeledd mellom bedriften og relevante myndigheter i håndteringen av hvitvaskingssaker. Finanstilsynet har utarbeidet en veileder som blant annet oppstiller noen minimumskrav for hvitvaskingsansvarlig:

Minimumskravet er at hvitvaskingsansvarlig er en leder med tilstrekkelig kunnskap om hvitvaskingsregelverket, samt virksomhetens eksponering mot risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Hvitvaskingsansvarlig må også ha tilstrekkelig erfaring, kompetanse og gjennomføringskraft til å fatte avgjørelser tilknyttet virksomhetens tiltak mot risiko for hvitvasking og terrorfinansiering. Den hvitvaskingsansvarlige skal ha rapporteringslinje direkte til styret og den øverste ledelsen, slik at hvitvaskingsansvarlig kan rapportere direkte i de tilfellene det er nødvendig.

Oppgavene til en hvitvaskingsansvarlig

En hvitvaskingsansvarlig kan ha flere viktige oppgaver for å sikre at bedriften bekjemper hvitvasking på en effektiv måte. Disse oppgavene kan blant annet bestå i følgende:

 1. Utvikling av retningslinjer og prosedyrer for å identifisere mistenkelige transaksjoner, gjennomføre nødvendig kontroll og rapportere slike transaksjoner til relevante myndigheter.
 2. Overvåke bedriftens transaksjoner og identifisere potensielt mistenkelige aktiviteter som kan være tegn på hvitvasking. Dette omfatter blant annet å analysere mønstre, transaksjonsvolum og kundeatferd for å avdekke unormale aktiviteter.
 3. Sørge for at ansatte i bedriften har tilstrekkelig opplæring og bevissthet om hvitvaskingsrisiko og prosedyrer for å håndtere mistenkelige transaksjoner. For eksempel avholde kurs, distribuere retningslinjer og oppdatere relevant personale om endringer i hvitvaskingslovgivningen.
 4. Fungere som et bindeledd mellom bedriften og myndighetene i håndteringen av hvitvaskingssaker. Dette innebærer å rapportere mistenkelige transaksjoner, samarbeide med etterforskere og juridiske instanser ved behov, og sikre at bedriften oppfyller eventuelle undersøkelser eller forespørsler fra myndighetene.

Hvilke fordeler følger med det å ha en hvitvaskningsansvarlig?

 1. Overholdelse av lover og regler: En hvitvaskingsansvarlig vil sikre at din bedrift oppfyller lovpålagte forpliktelser og regler knyttet til hvitvasking – slik disse i dag er regulert i hvitvaskingsloven. Ved å påse at regelverket om hvitvasking overholdes, kan din bedrift unngå kostbare bøter og juridiske konsekvenser.
 2. Beskyttelse av omdømme: Å bli assosiert med hvitvaskingssaker kan være ødeleggende for en bedrifts omdømme og tillit hos kunder, partnere og investorer. En hvitvaskingsansvarlig vil hjelpe din bedrift med å opprettholde et rykte som en seriøs og pålitelig aktør ved å implementere effektive kontrollsystemer og sørge for at bedriften opererer på en etisk og lovlig måte.
 3. Forebygging av økonomisk tap: Hvitvasking kan medføre økonomiske tap for en bedrift, enten direkte gjennom involvering i kriminell virksomhet eller indirekte gjennom bøter og straffer. En hvitvaskningsansvarlig vil bidra til å redusere risikoen for slike tap ved å identifisere og rapportere mistenkelige aktiviteter i tide.

Hvilke bedrifter trenger en hvitvaskingsansvarlig?

Etter hvitvaskingsloven skal alle «rapporteringspliktige» ha hvitvaskingsansvarlig. Begrepet er definert i lovens § 4 og omfatter de fleste bedrifter som driver innenfor bank, finans, forvaltning av penger, omsetning av eiendom o.l.

På hvilken måte kan Hjort bistå i forbindelse med saker om hvitvasking?

Advokatfirmaet Hjort har bred kompetanse og kan bistå med å avklare hvilke behov din bedrift har.

 • Trenger bedriften hvitvaskingsansvarlig?
 • Hvilke oppgaver skal den hvitvaskingsansvarlige ha?
 • Hvilke retningslinjer trenger bedriften for å kontrollere transaksjoner?
 • Hvordan skal bedriften reagere om man oppdager en mistenkelig transaksjon?
 • Hvordan håndtere kontroll av politi eller tilsynsmyndigheter?