Kort om forbudet mot udekket shortsalg - Hjort
Hva leter du etter?

Kort om forbudet mot udekket shortsalg

Flere aviser skriver i dag om Nordnet som har fått et overtredelsesgebyr på 100 millioner svenske kroner. Begrunnelsen for gebyret er at Nordnet tilbød et produkt som innebar en risiko for udekket shortsalg, «naken short».

Hva er shortsalg?

Shortsalg er salg av en aksje/obligasjon man ikke selv eier på tidspunktet for avtaleinngåelsen. Formålet er en tro på at aksjen vil synke i verdi og mulighet til å kjøpe tilbake aksjen billigere, med påfølgende gevinst.  Salg av verdipapirer man ikke har innebærer naturlig nok en risiko for at selger ikke kan oppfylle når tiden er inne for å levere.

I 1997 ble det derfor innført et lovfestet krav om dekning ved shortsalg – dvs. et krav om å sikre at man ville ha tilgang til verdipapiret ved oppgjørstidspunkt. Kravet gjaldt imidlertid kun for norske verdipapirforetak og ikke for investorer som for eksempel handlet på egenhånd eller igjennom utenlandske meglere.

Forbud mot udekket shortsalg

Under finanskrisen i 2008 innførte flere land midlertidig forbud mot shortsalg i et forsøk på å unngå ytterligere uro og kursnedgang. I Norge førte dette til at daværende Kredittilsynet la ned midlertidig forbud mot shortsalg av aksjer, både dekket og udekket. Det midlertidige forbudet varte i underkant av ett år. I etterkant av dette ble det, i juli 2010 lovfestet et generelt forbud mot udekkede shortsalg.

En kuriositet i den forbindelse er at domstolene har lagt til grunn at udekket shortsalg kunne være forbudt også før dette. Dette som en følge av at det kunne rammes av forbudet mot «urimelige forretningsmetoder» i verdipapirhandelloven § 3-9. Som en følge av dette måtte Arne Fredlys selskap Atlas Capital tåle vinningsavståelse av 5,5 millioner kroner som selskapet hadde fått i gevinst ved salg av aksjer de ikke hadde. Salgene hadde funnet sted i april 2010, altså 3 måneder før det generelle forbudet ble innført.

I dag er forbudet mot udekket shortsalg regulert av «Shortsalgforordningen» og innført i norsk rett igjennom verdipapirhandelloven § 3-5.

I praksis sørger nå alle aktører som tilbyr shortsalg for at tilgjengelige aksjer kan lånes/leies mot en rente.

Gebyret Nordnet nå har fått knytter seg til et tilbud rettet mot et fåtall av deres mest aktive kunder. Disse fikk muligheten til å shorte flere aksjer enn de som inngikk i Nordnets alminnelige utvalg. For disse mener Finansinspektionen i Sverige (tilsvarer Finanstilsynet) at Nordnet ikke hadde tilstrekkelig kontroll på at det var nok aksjer tilgjengelig.

Kilder: