Gebyr for udekket shortsalg - Hjort
Hva leter du etter?

Gebyr for udekket shortsalg

Finanstilsynet har ilagt et britisk forvaltningsselskap, Cazadores Investments Limited, et overtredelsesgebyr på 2 MNOK, i tillegg til inndragning av gevinst, etter overtredelse av forbudet mot udekket shortsalg ved salg av aksjer i forbindelse med ny utstedelse av aksjer i Flyr i fjor. Dette er foreløpig siste vedtak i et større kompleks der flere aktører er straffet for lignende overtredelser. En del av sakene er klaget inn til Finansdepartementet.

Etter Shortsalgforordningen (EU No 236/2012) er udekket shortsalg forbudt. Det vil si at en selger må ha sikret tilgang til det aktuelle finansielle instrumentet slik at oppgjør kan finne sted på oppgjørsdagen ved at et av følgende tre vilkår er oppfylt:

a) Den fysiske eller juridiske personen har lånt aksjen eller har tatt alternative tiltak som innebærer en tilsvarende rettsvirkning.

b) den fysiske eller juridiske personen har inngått en avtale om å låne aksjen eller har et annet fullt ut gyldig krav i henhold til kontrakts- eller eiendomsrettslige regler på å få overført eierskap til et tilsvarende antall verdipapirer av samme klasse, slik at oppgjør kan gjennomføres når det forfaller, eller

c) den fysiske eller juridiske personen har en avtale med en tredjepart hvoretter denne tredje-parten har bekreftet at aksjen er tilgjengelig og har iverksatt de tiltak som er nødvendige over-for tredjeparter for at den fysiske eller juridiske personen kan ha en rimelig forventning om at oppgjør kan gjennomføres når det forfaller.

I denne saken er det Finanstilsynets oppfatning at kapitalforhøyelse i forbindelse med emisjon må registreres i Foretaksregisteret og at børsmelding om dette må være sendt før aksjer kan «eksistere», og dermed selges. Dersom det foreligger salg av aksjer før børsmelding om registrert kapitalforhøyelse sendes vil dette dermed være udekket shortsalg. Finanstilsynet begrunner dette med at man først på tidspunktet for meldingen kan vite når oppgjør T+2 kan gjennomføres. Børsmelding om «forventet dato» for levering av aksjer i forbindelse med emisjoner er dermed ikke ansett som tilstrekkelig sikkerhet for oppgjør siden selger ikke kan garantere leveranse/oppgjør siden det fortsatt vil være usikkerhet rundt registreringstid for kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

På dette punktet er det flere aktører, særlig utenlandske, som bommer på hvordan EU reglene praktiseres på norske forhold.

I den aktuelle saken konkluderte Finanstilsynet derfor med at Cazadores Investments Limited ikke hadde et «fullt ut gyldig krav» eller en «rimelig forventing om at oppgjør kan gjennomføres» ved forfall da de solgte aksjene før disse i realiteten var utstedt.

Cazadores Investments Limited fikk også kritikk for ikke å ha innrapportert nett short posisjonen sin som var langt over grensen på 0,1 %. Vedtaket kan leses i sin helhet her.

 

Vi har også skrevet om shortsalg i denne artikkelen: