Nytt i næringskrim | Nye endringer i hvitvaskingsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Nytt i næringskrim | Nye endringer i hvitvaskingsloven

Finansdepartementet la den 5. april i år frem et forslag til revisjon av hvitvaskingsloven. Bakgrunnen for forslaget er Norges EØS-forpliktelser etter EUs fjerde og femte hvitvaskingsdirektiv. Forslaget er spesielt viktig for deg som driver virksomhet med tilknytning til kunst. Det er også foreslått endringer i definisjonen av politisk eksponerte personer (PEP), som har betydning for alle underlagt hvitvaskingslovens regelverk.

Kunstaktører

Lovforslaget

Til nå har ikke aktører innenfor kunsthandel vært direkte omfattet av hvitvaskingsloven. Kunst utgjør en stor hvitvaskingsrisiko og for at Norge skal overholde sine EØS-forpliktelser kreves det en utvidelse av hvitvaskingslovens anvendelsesområde. Departementets forslag innebærer derfor at alle som ervervsmessig handler med, formidler handler med eller tilbyr oppbevaringstjenester for kunst av større verdi, underlegges hvitvaskingsloven.

Nærmere om kravet til ervervsmessighet

Det er personer og selskaper som «ervervsmessig» handler med eller formidler handler med kunst, som underlegges hvitvaskingsloven. Det samme kravet til ervervsmessighet gjelder også for den som tilbyr oppbevaring av kunst. Selv om forslaget er ment å omfatte den som driver profesjonelt, vil den enkelte kunstner som selger egen kunst kunne omfattes av lovforslaget. Hvorvidt selger av egen kunst omfattes må avgjøres etter lovens kriterier.

 Nærmere om transaksjonsverdien

Dersom du gjennomfører, eller antar at det vil bli gjennomført, transaksjoner som hvor transaksjonsverdien eller gjenstandens underliggende verdi beløper seg til 80 000 kroner eller mer, omfattes du av det nye forslaget. Ordlyden i forslaget omfatter også tilfeller hvor transaksjonen deles opp i flere mindre operasjoner.

Lovforslaget omfatter også oppbevaring av kunst, hvor transaksjonsverdien eller den underliggende verdien av gjenstanden beløper seg til 80 000 kroner eller mer. Dette betyr ikke at alle som har verdifulle kunstverk hengende hjemme underlegges hvitvaskingsloven. Det er den som ervervsmessig tilbyr oppbevaringstjenester, som er egnet til eller tilpasset kunstoppbevaring, som er omfattet av forslaget.

Hva anses som «kunst»?

I proposisjonen fremhever departementet at det i forslaget legges til grunn en vid definisjon av «kunst». Det vises til merverdiavgiftsloven og kunstavgiftsloven hvor blant annet «malerier, kollasjer, tegninger, stikk, trykk, litografier, skulpturer, billedtepper, keramikk, glasskunst og fotografiske verk» utgjør eksempler på kunst. Dette vil også kategoriseres som kunst etter forslaget, men det er ikke en uttømmende liste. Grensene for hva som anses som kunst må tolkes i lys av om gjenstanden besitter de egenskapene som gjør kunst attraktivt for hvitvasking.

Tilsynshjemmel

EUs hvitvaskingsdirektiv stiller krav om at kunstaktørene som er underlegges regelverket, også underlegges tilsyn og mulighet for ileggelse av sanksjoner. Departementet foreslår derfor en forskriftshjemmel for å gi nærmere regler om tilsynsordningen. Innholdet i tilsynsordningen og finansieringen av den er foreløpig ikke klarlagt.

Politisk eksponerte personer (PEP)

Hvitvaskingsloven krever forsterkede kundetiltak når kunden er en politisk eksponert person (PEP). Endringer i PEP-definisjonen er derfor relevant for alle underlagt hvitvaskingsloven.

Definisjonen av PEP foreslås endret for å samsvare med EUs hvitvaskingsdirektiv. Dette betyr at opplistingen i dagens hvitvaskingslov ikke lenger skal være en uttømmende liste. Forslaget innebærer også at ordlyden eksplisitt utelukker personer med stillinger på mellomnivå og lavere fra PEP-definisjonen.

I tillegg stiller EUs hvitvaskingsdirektiv krav om at staten utarbeider en liste over hvilke stillinger og verv som skal anses omfattet av PEP-definisjonen. Formålet med nåværende forslag er ikke å ta stilling til hvilke verv og stillinger som skal omfattes, men å gi en forskriftshjemmel slik at departementet kan utforme listen. Arbeidene med denne listen igangsettes snart og vil sendes på høring før den vedtas. Det videre arbeidet med denne listen er av interesse for alle rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

På hvilken måte kan Hjort bistå i forbindelse med saker om hvitvasking?

Advokatfirmaet Hjort har bred kompetanse og kan bistå med å avklare hvilke behov din bedrift har.

  • Trenger bedriften hvitvaskingsansvarlig?
  • Hvilke oppgaver skal den hvitvaskingsansvarlige ha?
  • Hvilke retningslinjer trenger bedriften for å kontrollere transaksjoner?
  • Hvordan skal bedriften reagere om man oppdager en mistenkelig transaksjon?
  • Hvordan håndtere kontroll av politi eller tilsynsmyndigheter?