Advokater i økonomisk kriminalitet | Hjort
Hva leter du etter?

Foretaksstraff

Politiet og påtalemyndighetene har de siste årene rettet betydelig oppmerksomhet mot økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og arbeidslivskriminalitet. Antall saker er økende og de får gjerne bred omtale i media.

Vi har fulgt denne utviklingen tett og bistått virksomheter og ansatte i saker om tradisjonell økonomisk kriminalitet som korrupsjon, økonomisk utroskap og innsidehandel. Videre har vi også omfattende erfaring med saker knyttet til ulovlig prissamarbeid, forurensning og arbeidsulykker.

Vi kan foretaksstraff

Felles for de fleste sakene er at de er komplekse, omfatter store mengder dokumenter og gjerne har lang varighet. For de involvert kan sakene være krevende for selskapets omdømme og innebære store personlig belastninger. I tillegg er sakene ofte svært ressurskrevende for virksomheten.

Vi har et av landets største og mest kompetente fagmiljø innen foretaksstraff. Det innebærer at vi har en unik kombinasjon av strafferettskompetanse og kompetanse innenfor aktuelle sider av forretningsjussen som for eksempel skatt- og avgift, innsidehandel og arbeidsrett. Denne kombinasjonen er helt avgjørende for å kunne yte god og effektiv bistand til deg som klient.

Helhetlig bistand

Våre advokater har bred erfaring som strekker seg fra påtalemyndighet til operativt styrearbeid i ledende virksomheter. Det setter oss i stand til å ivareta helheten i en økonomisk straffesak, som i mange tilfeller også omfatter krevende forretningsmessige problemstillinger, mediehåndtering og dialog med etterforskere og påtalemyndighet.

Våre ekspertiseområder

Korrupsjon i leverandør- og kundeforhold i inn- og utland

Vi har omfattende erfaring med å bistå foretak og personer under etterforskning av norske og utenlandske myndigheter, særlig US Department of Justice og US Securities and Exchange Commision, for korrupsjon ved bruk av utenlandske agenter.

Vi bistår også jevnlig foretak og personer under mistanke om korrupsjon i Norge. Vi gir også råd til foretak om grensen mellom akseptabel forretningsrepresentasjon og ytelse av uakseptable fordeler.

Økonomisk utroskap

Vi har omfattende erfaring fra saker som gjelder økonomisk utroskap, typisk saker der personer i ledende stillinger mistenkes for å ha handlet mot selskapets interesser for å oppnå egen vinning.

Ulovlig prissamarbeid

Det er økt oppmerksomhet fra konkurransemyndighetene om prissamarbeid mellom aktører i samme bransje. Konkurransemyndighetene har hjemmel til å sanksjonereulovlig prissamarbeid med store overtredelsesgebyrer. Hjort har solid kompetanse om konkurranserett, og vi samarbeider tett med våre konkurranserettsjurister i saker om ulovlig prissamarbeid.

Verdipapirkriminalitet

Vi har gjennom årene bistått foretak og personer under mistanke om brudd på verdipapirlovgivningen, typisk saker om manglende listeføring, markedsmanipulasjon og innsidehandel. Våre strafferettsjurister har vært forsvarere i de mest omfattende sakene for norske domstoler på dette området de siste årene.

Hvitvasking

Arbeidet med bekjempelse av hvitvasking har fått økt aktualitet. Vi bistår jevnlig med rådgivning til banker og andre aktører underlagt hvitvaskingsregelverket. Vi har også erfaring som forsvarer i slike saker.

Skattesvik

Saker med påstått unndragelse av ulike typer skatter og avgifter spenner over et stort område fra det mer bagatellmessige til saker som omfatter betydelige verdier. Vi har erfaring fra saker i hele dette spennet som forsvarer for enkeltpersoner og mindre virksomheter til rådgiver og forsvarer for større foretak.

Arbeidsmiljø, sikkerhetsbestemmelser og forurensningslovgivning

Det finnes omfattende straffesanksjonert spesiallovgivning som skal sikre forsvarlig arbeidsmiljø, sikkerhet og fellesressurser som natur og miljø. Påtalemyndigheten – og særlig Økokrim – prioriterer straffeforfølgningen av slike saker i sterkere grad enn før og samarbeider i den sammenheng tett med ulike tilsynsorgan på området. En økende del av vår virksomhet består i å bistå foretak og personer under mistanke om brudd på slik lovgivning.