Ny dom styrker investors rettigheter etter uaktsom rådgivning fra megler - Hjort
Hva leter du etter?

Ny dom styrker investors rettigheter etter uaktsom rådgivning fra megler

Oslo tingrett avsa 16. januar 2023 dom, der en megler i et verdipapirforetak ble dømt til å betale erstatning til en investor som følge av brudd på verdipapirhandellovens regler om god forretningsskikk. Dommen er ikke rettskraftig.

Advokatfirmaet Hjort representerer investoren som vant saken.

Investoren hadde investert 300.000 kroner i et obligasjonslån etter anbefaling fra megleren. Senere viste det seg at investeringen var langt mer risikofylt enn investoren fikk informasjon om  fra megleren. Megleren ble derfor saksøkt for å ha gitt investoren uaktsom rådgivning.

Det blir i tingrettens dom slått fast at man som investor har krav på klar og tydelig informasjon direkte fra megler om risiko ved investeringen, før man fatter en investeringsbeslutning.

Det er ikke tilstrekkelig at informasjon om risiko kommer frem av skriftlig dokumentasjon som megler/verdipapirforetaket sender – megler må forsikre seg om at investoren kjenner til de viktigste risikoelementene. Dette til tross for utgangspunktet om at investor har risikoen for egne investeringer.

Dommen fra tingretten viser videre at man som investor kan fremme krav mot megler personlig – ikke kun verdipapirforetaket – dersom man har fått mangelfull investeringsrådgivning. Det fritar ikke megleren for ansvar at man har handlet på instruks fra arbeidsgiver, eller at mangelfull rådgivning var «vanlig praksis» i foretaket. Hver megler har et selvstendig ansvar for å overholde reglene om god forretningsskikk i verdipapirhandelloven.

Dommen er viktig fordi den understreker at man som investor skal kunne stole på at man får riktig og fullstendig informasjon fra en profesjonell rådgiver.

Som vi tidligere har skrevet om, var rådgivers erstatningsansvar ulovfestet inntil nylig. I den nye finansavtaleloven, som trådte i kraft 1. januar 2023, ble imidlertid erstatningsansvaret lovfestet.