Eiendomsrett - Advokater med lang og variert erfaring | Hjort
Hva leter du etter?

Eiendom

Kontakt eiendom

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Eiendom
Kontakt oss

Eiendomsrett favner et vidt spekter av sakstyper og omfatter bl.a. eiendomsutvikling, kjøp og salg av bebygde og ubebygde tomter, offentligrettslige tillatelser, eiendomsstrukturering, ekspropriasjon og jordskifte, matrikulering og tinglysning, husleie, tomtefeste, feil, mangler og skader på eiendom, eiendomsforvaltning, problemstillinger knyttet til eierseksjonssameier og borettslag, servitutter (heftelser og rettigheter), hevd og naborett.

Våre advokater har lang og variert erfaring med eiendomsrett. Vi bistår blant annet i utviklings- og transformasjonsprosjekter gjennom hele prosessen fra tomteerverv, gjennom planleggings- og byggefasen til salg eller utleie av ferdigstilt prosjekt. Vår erfaring og kompetanse omfatter både nærings- og boligeiendommer.

Vi kjenner eiendomsbransjen og de ulike aktørene som medvirker i utviklings- og byggeprosjekter. Flere av våre advokater har bakgrunn fra offentlig forvaltning og har inngående kunnskap om administrative og politiske beslutningsprosesser, og kan bistå med tilrettelegging av søknadsprosesser og myndighetskontakt.

Våre fagmiljøer innenfor plan- og bygningsrett og tomtefeste er blant Norges sterkeste og best ansette.

Med vår samlede erfaringsbakgrunn identifiserer vi raskt behovet for bistand. I samråd med klientene fastlegges hvordan oppdraget skal løses mest mulig effektivt, også under hensyn til overordnede strategiske forhold som fremdrift, lønnsomhet, omdømme osv.  I saker som reiser spørsmål innenfor andre rettsområder har vi god erfaring med å opprette tverrfaglige team. Der en sak må overlates til domstolene vil vi gjennom vår fagekspertise innenfor både fast eiendom og prosedyre kunne gi førsteklasses bistand.

Vi bistår en rekke eiendomsutviklere, utbyggere og større eiendomsbesittere (både private og offentlige) som har hovedfokus på forvaltning og drift. I tillegg bistår vi det offentlige, deriblant kommuner, innenfor alle områder knyttet til eiendom, men med hovedvekt på regelverksforståelse knyttet til myndighetsutøvelse.

Vi legger stor vekt på at vår rådgiving skal være løsningsorientert og bidra til at våre klienter lykkes med ønsket verdiskaping. Tar du kontakt tidlig kan vi bistå med tiltak som sikrer god flyt gjennom prosessen og øker sjansen for at du oppnår målene med prosjektet.

Spisskompetanse

 • Næringseiendom

  Vi kjenner eiendomsbransjen godt, og vet hvilke utfordringer som møter eiendomsaktører for eksempel ved kjøp og salg, forvaltning og ut- og innleie av eiendom. Vi kjenner bransjestandardene som benyttes ved kjøp, salg og leie, og vet hvilke tilpasninger som bør gjøres avhengig av posisjon.

 • Eiendomsutvikling

  Vi bistår med utvikling av eiendom fra idé til ferdigstillelse i alle faser av eiendomsutviklings- og transformasjonsprosjekter. Ulike problemstillinger av både juridisk og strategisk art må håndteres fra planlegging, regulering og utbygging til ferdigstillelse og salg.

 • Bolig

  Vi yter bistand i boligprosjekter, både knyttet til utvikling og etterfølgende forhold. Vi har bred erfaring med mangelsoppfølging i komplekse boligprosjekter, både på vegne av utviklere, entreprenører og boligeiere. Vi har ekspertise på boligorganisering, særlig eierseksjonssameier.

 • Plan- og byggesaker

  Vi er blant Norges ledende eksperter i plan- og bygningsrett, og vi har erfaring fra lovutvalgsarbeid og utredningsarbeid. Våre advokater står bak standardverket Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Flere av våre advokater har bakgrunn fra plan- og byggesaksbehandling i det offentlige, og har inngående kjennskap til regler og system, både på administrativt og politisk nivå, noe som er svært viktig i disse sakene.

 • Skjønn og ekspropriasjon

  Vi har et meget sterkt fagmiljø innenfor skjønn og ekspropriasjon som blant annet bistår med å sikre eller etablere nødvendig eiendomsrett og andre rettigheter til utviklingsprosjekter – typisk rett til fremføring av vei, vann og avløp. Vår erfaring innenfor disse områdene gjør at vi også er meget godt rustet til å bistå i forhandlinger for å unngå langvarige rettstvister om slike rettigheter.

 • Tomtefeste

  Vi har Norges tyngste og mest anerkjente fagmiljø innenfor tomtefeste. Vi bistår både ved fremforhandling av kontrakter, forlengelse, avvikling og innløsning innenfor både næringsfeste og bolig- og fritidsfeste, dog slik at vi i hovedsak bistår grunneiere/bortfestere. Våre advokater har prosedert en rekke prinsipielle saker om tomtefeste for domstolene, blant annet 10 saker for Høyesterett og en sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

"Advokatfirmaet Hjort stands out for its contentious expertise"

– Legal 500, 2019