Eiendomsrett - Advokater innen eiendom med lang erfaring | Hjort
Hva leter du etter?

Eiendom

Eiendomsbransjen er en sentral del av norsk økonomi. Ingen annen del av norsk næringsliv har en så stor andel av bankenes utlån. Årlig omsettes det næringseiendom for over 100 milliarder kroner. Dette krever rådgivere som har hodet på rett sted, som har inngående kjennskap til jussen og som forstår rammebetingelsene som definerer bransjen. Slike advokater finner du i Hjort.

Vi har en bred erfaringsbakgrunn som gjør at vi raskt forstår ditt behov for bistand og hvordan din sak kan løses mest mulig effektivt. Vi kjenner eiendomsbransjen og de ulike aktørene som medvirker i utviklings- og byggeprosjekter, samt eiendomstransaksjoner. Flere av våre advokater har bakgrunn fra offentlig forvaltning og har inngående kunnskap om administrative og politiske beslutningsprosesser.

Presis rådgivning fra idé til realisasjon

Vår viktigste oppgave er å sørge for at ditt prosjekt blir realisert fra a til å. Vi tar alltid utgangspunkt i dine mål. I saker som reiser spørsmål innenfor andre rettsområder har vi god erfaring med å opprette tverrfaglige team. Der en sak må overlates til domstolene etablerer vi et team av spesialister innenfor fast eiendom og prosedyre.

Vi bistår i transaksjoner og utviklings- og transformasjonsprosjekter gjennom hele prosessen fra tomteerverv, via planlegging- og byggefasen, til salg eller utleie av ferdigstilt prosjekt. Vår erfaring og kompetanse omfatter både nærings- og boligeiendommer.

Eiendomsutviklere, utbyggere, eiere og investorer er blant våre viktigste klienter. I tillegg bistår vi det offentlige innenfor alle områder knyttet til eiendom, men med hovedvekt på regelverksforståelse knyttet til myndighetsutøvelse.

Spisskompetanse

Bolig

Vi yter bistand i boligprosjekter, både knyttet til utvikling og etterfølgende forhold. Vi har bred erfaring med mangelsoppfølging i komplekse boligprosjekter, både på vegne av utviklere, entreprenører og boligeiere. Vi har ekspertise på boligorganisering, særlig eierseksjonssameier.

Eiendomsutvikling

Vi bistår med utvikling av eiendom fra idé til ferdigstillelse i alle faser av eiendomsutviklings- og transformasjonsprosjekter. Ulike problemstillinger av både juridisk og strategisk art må håndteres fra planlegging, regulering og utbygging til ferdigstillelse og salg.

Næringseiendom

Vi kjenner eiendomsbransjen godt, og vet hvilke utfordringer du som eiendomsaktør står overfor.  Vi bistår i alle former for eiendomstransaksjoner, samt forvaltning og ut- og innleie av eiendom. Våre advokater kan meglerstandardene for kjøp, salg, leie og vet hvilke tilpasninger som bør gjøres avhengig av posisjon.

Plan- og byggesaker

Vi er blant Norges ledende eksperter i plan- og bygningsrett, og vi har erfaring fra lovutvalgsarbeid og utredningsarbeid. Våre advokater står bak standardverket Gyldendals kommentarutgave til plan- og bygningsloven. Flere av våre advokater har bakgrunn fra plan- og byggesaksbehandling i det offentlige, og har inngående kjennskap til regler og system, både på administrativt og politisk nivå, noe som er svært viktig i disse sakene.

Skjønn og ekspropriasjon

Vi har et meget sterkt fagmiljø innenfor skjønn og ekspropriasjon som blant annet bistår med å sikre eller etablere nødvendig eiendomsrett og andre rettigheter til utviklingsprosjekter – typisk rett til fremføring av vei, vann og avløp. Vår erfaring innenfor disse områdene gjør at vi også er meget godt rustet til å bistå i forhandlinger for å unngå langvarige rettstvister om slike rettigheter.

Tomtefeste

Vi har Norges tyngste og mest anerkjente fagmiljø innenfor tomtefeste. Vi bistår ved fremforhandling av kontrakter, forlengelse, avvikling og innløsning innenfor både næringsfeste og bolig- og fritidsfeste. Våre klienter i disse sakene er i hovedsak grunneiere/bortfestere. Våre advokater har prosedert en rekke prinsipielle saker om tomtefeste for domstolene, blant annet ti saker for Høyesterett og en sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.

"Advokatfirmaet Hjort stands out for its contentious expertise"

– Legal 500