Koronaviruset – endringer i skatte- og avgiftsreglene - Hjort
Hva leter du etter?

Koronaviruset – endringer i skatte- og avgiftsreglene

Regjeringen har den siste tiden fremmet flere forslag til endringer i skattelovgivningen for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset. Stortinget har i dag utvidet ordningen til å omfatte merverdiavgift. Nedenfor redegjøres det for de viktigste skatte- og avgiftstiltakene for næringslivet så langt. Regjeringen varsler at det kan komme nye tiltak på kort varsel.

Tilbakeføring av selskapsunderskudd

Utgangspunktet er at hvert års inntekt skal gjøres opp for seg. Dersom den skattepliktige samlet sett har underskudd ett år, kan dette imidlertid fremføres og trekkes fra i et senere inntektsår, jf. skatteloven § 14-6.

Som skattetiltak innføres tilbakeføring av underskudd for 2020 mot skattlagt overskudd for to foregående år, det vil si 2018 og 2019. Tiltaket gjelder alle næringer.

Adgangen til å tilbakeføre underskudd mot overskudd i 2018 og 2019 er begrenset til NOK 30 mill. per selskap. Dette innebærer at skattefradraget vil gi en bedret likviditet på maksimalt 6,6 mill. kroner for de to årene. Ettersom den utbetalte skatteverdien vi føre til lavere fremførte underskudd senere år, vil den reelle skattelettelsen bestå av rentefordelen ved at man mottar skattelettelsen på et tidligere tidspunkt. Inngår selskapet i et konsern etter skatteloven vil en tilbakeføring av underskudd etter de foreslåtte reglene normalt være gunstigere enn å utligne underskuddet gjennom konsernbidrag.

Skatteverdien av underskudd i 2020 vil først bli utbetalt ved skatteoppgjøret i 2021. Forslaget vil derfor ikke rent umiddelbart lette likviditeten for mange utsatte bedrifter, men regjeringen mener at ordningen kan gjøre det lettere å motta lån fra bankene i overgangsperioden. Det er imidlertid forbud mot pantsettelse eller overdragelse av tilgodebeløp på skatt etter skattebetalingsloven. Det gjenstår å se hvordan ordningen vil påvirke bankenes vurdering av om det skal ytes finansiering.

Utsatt betaling av formuesskatt

Personlige skattytere og dødsbo plikter å formuesskatt med 0,85 % av formueskattegrunnlaget over et bunnfradrag på NOK 1 500 000.

Det legges nå til rette for å søke om ett års betalingsutsettelse av formuesskatt for eiere av bedrifter med underskudd i inntektsåret 2020. Utsettelse kan først kreves ved skatteoppgjøret i 2021 slik at ordningen ikke gir noen umiddelbart likviditetshjelp til eierne. Det gjelder et terskelbeløp, det vil si at formuesskatten må minst være 30 000 kroner i inntektsåret for at skattyter kan kreve utsatt betaling.

For å få utsatt betaling av formuesskatten på aksjer i morselskapet i et konsern, er vilkåret at konsernregnskapet har negativt resultat.

Skattyter skal betale en rente i betalingsutsettelsesperioden, men staten krever ikke sikkerhet for kravet.

Utsatt betaling av forskuddsskatt for personlig næringsdrivende

Fristen for betaling av første termin av forskuddsskatten utskytes fra 15. mars til 1. mai. I tillegg vil personlig næringsdrivende som kan sannsynliggjøre at virksomheten går med underskudd i 2020 kunne kreve helt eller delvis fritak for betaling av resterende forskuddsbetalinger for 2020, også i tilfeller der forskuddsskatten antas å samsvare med forventet fastsatt skatt. Dette innebærer at skattyter gis fritak for betaling av hele eller deler av forskuddsskatten for andre, tredje og fjerde termin med forfall 15. mai, 15. september og 15. november.

Utsatt betaling av arbeidsgiveravgift

Næringsdrivende innvilges utsettelse av betaling av arbeidsgivsavgift som forfaller den 15. mai 2020. Det er ingen betalingsutsettelse for arbeidsgivergift som forfalt til betaling 15. mars 2020.

Merverdiavgift

Stortinget har vedtatt å utvide tiltakene til også å omfatte merverdiavgift. Det gis utsettelse av innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020. Videre er det vedtatt å redusere merverdiavgiftssatsen på blant annet kultur, persontransport og hotellovernattinger fra 12 prosent til 8 prosent. Tiltaket vil gi likviditetsmessig effekt for noen næringer raskt. Endringen trer i kraft fra og med 1. januar 2020.