Nytt koronatiltak: Gjennomføring av rettssaker uten fysisk tilstedeværelse - Hjort
Hva leter du etter?

Nytt koronatiltak: Gjennomføring av rettssaker uten fysisk tilstedeværelse

Regjeringen vedtok 27. mars 2020 en midlertidig forskrift som vil gjøre det mulig å gjennomføre langt flere rettssaker selv om dagens koronatiltak skulle bli videreført.

Både tvisteloven og straffeprosessloven bygger på et muntlighetsprinsipp. Saker skal som hovedregel avgjøres etter muntlige forhandlinger i retten. På grunn av koronapandemien og tiltak som er iverksatt for å hindre og begrense smitte, har imidlertid norske domstoler i betydelig grad innskrenket sin virksomhet. Et stort antall hovedforhandlinger i både sivile saker og straffesaker er blitt utsatt.

På denne bakgrunn er det vedtatt en ny midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvensene av koronapandemien. Den praktisk viktigste bestemmelsen i den nye forskriften er § 2, som utvider domstolenes adgang til å gjennomføre rettsmøter som fjernmøter og å gjennomføre avhør som fjernavhør.

Med fjernmøte menes etter tvisteloven § 13-1 annet ledd «et møte der ikke alle deltakerne er tilstede, men deltar ved hjelp av fjernmøteteknikk». Den mest aktuelle fjernmøteteknikken vil være en form for videolink der de ulike aktørene både kan se og høre hverandre.

Advokatfirmaet Hjort har tre møterom som er utstyrt slik at fjernmøter kan gjennomføres på betryggende vis. Dette gjør at vi kan fortsette å gi våre klienter god bistand i rettsaker selv om gjennomføringen i en periode kan bli litt annerledes enn vi er vant til.

Fjernavhør kan etter tvisteloven § 21-10 allerede i dag gjennomføres dersom direkte avhør ikke lar seg gjennomføre eller er spesielt byrdefullt eller kostnadskrevende. I praksis har dette særlig vært aktuelt for vitner av begrenset betydning og/eller med lang reisevei. Nå vil det bli mer praktisk at også parter og mer sentrale vitner forklarer seg gjennom bildeavhør (videolink) eller eventuelt gjennom lydavhør (telefon).

Det er et grunnvilkår for å kunne beslutte at rettsmøter helt eller delvis skal holdes om fjernmøter og at avhør skal gjennomføres som fjernavhør, at dette er «nødvendig og ubetenkelig». Dette må således vurderes konkret i den enkelte sak og for den enkelte forklaring. Dessuten skal partene gis anledning til å uttale seg før en beslutning treffes. I straffesaker skal det dessuten særlig legges vekt på sakens karakter og siktedes rettigheter, og siktede skal sikres adgang til fortrolig kommunikasjon med sin forsvarer under møtet.

Den nye forskriften trådte i kraft dagen etter at den ble vedtatt, det vil si 28. mars 2020. Dersom dagens strenge koronatiltak skulle bli videreført, fremstår det som svært sannsynlig at den utvidede adgangen til å avholde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør vil bli benyttet i betydelig utstrekning. Advokatene i Advokatfirmaet Hjort vil i så fall være godt forberedt til å bistå eksisterende og nye klienter i «retten»!