Statsstøtte­reglene åpner for omfattende støtte til norske bedrifter rammet av Korona­utbruddet - Hjort
Hva leter du etter?

Statsstøtte­reglene åpner for omfattende støtte til norske bedrifter rammet av Korona­utbruddet

Koronautbruddet skaper store økonomiske utfordringer for norske selskaper. Regjeringen har derfor startet arbeidet med å iverksette tiltak for å demme opp for de økonomiske konsekvensene utbruddet har og vil komme til ha i tiden fremover. Statsminister Erna Solberg har uttalt at «vi er villige til å gjøre det som trengs og bruke pengene som trengs». Blant annet er det varslet at det vil etableres to garanti- og låneordninger på til sammen minst 100 milliarder kroner. I tillegg gjøres det en rekke justeringer i regelverk for å bidra til at bedriftene opprettholder nødvendig likviditet gjennom krisen.

Som statsminister Erna Solberg selv har nevnt i forbindelse med lanseringen av disse tiltakene, vil de måtte gis i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Statsstøttereglene åpner for omfattende støtte for å bøte på skadene fra slike kriser, noe som også ble gjort under finanskrisen i 2008. Både EU-Kommisjonen og EFTAs overvåkingsorgan («ESA») har vært klare på at de vil sørge for rask håndtering slik at tiltakene kan gjennomføres effektivt og i tråd med statsstøtteregelverket. De danske tiltakene ble for eksempel godkjent på under 24 timer fra EU-kommisjonen, som viser hvilket alvor og prioritering slike tiltak får.

Kommisjonen jobber også på spreng med generelle midlertidig regler om hvordan EUs medlemsstater kan gi støtte til bedrifter som er rammet økonomisk av koronautbruddet. Det er forventet at EUs medlemsland vil godta forslaget, som i så fall vil åpne for følgende typer støtte:

  • direkte økonomiske tilskudd og selektive skattefordeler, med inntil 500 000 euro til enkeltbedrifter.
  • statsgarantier for lån til bedrifter fra banker.
  • subsidierte offentlige lån til bedrifter.
  • sikringstiltak for banker som kanaliserer støtte til realøkonomien.

Dette vil lette og effektivisere saksbehandlingen slik at bedriftene får tiltrengt støtte i tide, og skape forutberegnelighet med tanke på hva bedriftene kan forvente å få av bistand fra staten.

ESA vil vedta identiske regler som vil muliggjøre tilsvarende tiltak for norske selskaper også.

Støttetiltak som ikke er omfattet av rammevilkårene er også mulig å gi, men vil måtte notifiseres til ESA og vurderes særskilt før de tildeles. ESA har kompetanse til å godkjenne at sektorer som rammes særlig hardt kompenseres for direkte tap som oppstår som følge av de særlige omstendigheter utbruddet av korona-viruset forårsaker. ESA vil også kunne godkjenne statlige tiltak som iverksettes for å hjelpe virksomheters akutte likviditetsbehov som følge av situasjonen knyttet til koronaviruset.


Ta kontakt med vårt korona-ekspertteam på korona@hjort.no eller ring oss på 22471800 dersom du har utfordringer eller juridiske problemstillinger knyttet til koronaviruset.