Advokater innen konkurranserett, statstøtterett og EU/EØS | Hjort
Hva leter du etter?

EU/EØS-, konkurranse og statsstøtterett

Effektiv konkurranse bidrar til bedre utnyttelse av samfunnets ressurser. Konkurransereglene stiller strenge krav til næringsdrivendes opptreden, og skal i likhet med statsstøttereglene sikre like konkurransevilkår. EØS-avtalen gir rett til fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital innen EØS-området. EU/EØS-lovgivningen har for øvrig stadig større innflytelse på de fleste rettsområder.

Våre advokater har spesialkompetanse og lang, praktisk erfaring med å gi råd til næringsdrivende og det offentlige innen konkurranse,- statsstøtte- og EU/EØS-rettslige spørsmål. Vi har særlig erfaring med sektorer som media, energi, entreprise, handel og offentlig sektor.

Vi bidrar både med strategisk rådgivning og håndtering av konkrete saker overfor norske konkurransemyndigheter, Konkurranseklagenemnda, EFTAs overvåkingsorgan (ESA), EFTA-domstolen og de ordinære domstolene i saker som gjelder konkurranserett, statsstøtte og generell EU/EØS-rett.

Vi legger vekt på å bidra med praktisk og løsningsorientert bistand.

Utvalgte ekspertiseområder

Konkurranserett

Vi bistår med forholdet til konkurransereglene ved oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner.

Vi rådgir og håndterer saker knyttet til forbudene mot konkurransebegrensende avtaler og misbruk av dominerende stilling. Vi bistår blant annet med konkurranserettslige vurderinger i forbindelse med avtaleinngåelser, kvalitetssikring av forretningsmessige strategier og med håndtering av konkrete saker overfor konkurransemyndighetene. Vi er herunder godt kjent med områder som er underlagt regulatorisk sektorlovgivning, hvor samspillet mellom sektorlovgivningen og konkurranseretten ofte står sentralt.

Konkurransereglene håndheves både av Konkurransetilsynet gjennom etterforskning, herunder dawn-raids og gjennom private søksmål. Begge sakstyper krever tilleggs­kompetanse utover den konkurransefaglige. I Hjort har vi sterke fagmiljøer innen både økonomiske straffesaker og sivilrettslig prosedyre. Vi har således de beste forutsetninger for å håndtere etterforskningssaker og søksmål på en best mulig måte.

Flere av våre advokater har mange års erfaring med konkurranserettslig rådgiving og har tidligere også arbeidet med EØS-faglige spørsmål hos andre relevante myndigheter, herunder konkurransemyndighetene. Vi har omfattende erfaring med konkurranserettslig og EØS-rettslig prosedyre for domstolene, herunder for EFTA-domstolen.

Statsstøtterett

Det offentlige yter støtte til næringslivet gjennom en rekke ulike ordninger. Statsstøttereglene legger føringer for transaksjoner som involverer offentlige midler, offentlig næringsvirksomhet og for inngåelse av avtaler mellom privat og offentlig sektor.

Våre advokater har lang erfaring med og bred kompetanse innen statsstøtte. Vi bistår blant annet med:

  • Håndtering og vurdering av statsstøtterettslige problemstillinger både for det offentlige og for private støttemottakere, både for å sikre at det ikke gis utilsiktet støtte, eller at den støtte som gis, er lovlig
  • Meldinger til ESA for å avklare/få godkjent støtteordninger innenfor statsstøtteregelverket
  • Klagesaker til ESA og håndhevelse av statsstøttereglene for nasjonale domstoler
EU/EØS-rett

EØS-avtalen har stor påvirkning på norske rettsregler. Forståelse av reglenes EØS-rettslige bakgrunn, EU- og EØS-rettslig institusjoner og rettspraksis er avgjørende for å yte god juridisk rådgivning om norsk rett. I konkrete saker kan det oppstå spørsmål om en forordning eller et direktiv er korrekt gjennomført i norsk rett, eller om norsk lov er i strid med EØS-avtalens grunnleggende friheter knyttet til fri bevegelighet av varer, tjenester, personer og kapital.

Våre advokater har bred erfaring med slike spørsmål. Vi bistår både med utredning og rådgivning om de rettslige problemstillingene, samt med klager til EFTAs overvåkningsorgan (ESA), søksmål for nasjonale domstoler og med saker for EFTA-domstolen.

Tvisteløsning og Etterforskning

Advokatfirmaet Hjort er særlig kjent for sin sivile og strafferettslige prosedyrekompetanse. Kombinert med vår kunnskap og erfaring med EU/EØS- og konkurranserett, gjør dette at vi har særlig kompetanse til å bistå virksomheter med sivile tvister som involverer EØS rettslige og konkurranserettslige spørsmål. Vår strafferettslige erfaring er også verdifull for klienter som etterforskes av konkurransemyndighetene.

Vi har omfattende erfaring med konkurranserettslige og EØS-rettslig prosedyre, herunder for Konkurranseklagenemnda, EFTA-domstolen og norske domstoler.

With 'good communication skills' and 'an ability to quickly find a solution', Advokatfirmaet Hjort covers the full spectrum of competition issues with notable expertise in dominance-related issues, competition litigation, public procurement and state aid issues.

– Legal 500 (2019)