Skjerpet vern av strandsonen

Plan- og bygningsloven av 2008 representerer tre viktige nyheter med hensyn til spørsmålet om arealdisponering i strandsonen.

Nyhetsbrev-Hjort-10 (2)

For det første har vi fått en innskjerping av det generelle tiltaksforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen, i den forstand at flere av de tidligere unntakene fra forbudet et fjernet. Forbudet gjelder i utgangspunktet for alle tiltak, alle fradelinger og alle områder. I tillegg er forbudet utvidet til også å omhandle vass-drag, dog uten at det her er innført en lovbestemt forbudssone slik som i 100-metersbeltet lang sjøen.

For det andre har vi fått en klargjøring av den kommunale dispensasjonsmyndigheten. Hovedmålsettingen med den nye loven er ikke bare å stramme inn vilkårene for å gi dispensasjon, men også å gi fylkesmennene full frihet til å overprøve kommunale dispensasjonsvedtak. I tillegg er det innført et sanksjonsmiddel for det tilfelle at kommunene fører en dispensasjonspraksis som er i strid med nasjonale interesser.

For det tredje har vi fått en innføring av statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Formålet med plan-retningslinjene er blant annet å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100-meters-beltet langs sjøen. Kommunale og statlige myndigheter skal legge planretningslinjene til grunn i både plansaker og dispensasjonssaker. Retningslinjene deler landet inn i tre hovedområder, og det er gitt særskilte retningslinjer for de tre ulike områdene.