Regjeringen foreslår strengere regulering av sluttbrukermarkedet for strøm - Hjort
Hva leter du etter?

Regjeringen foreslår strengere regulering av sluttbrukermarkedet for strøm

Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for et mer forbrukervennlig strømmarked, har regjeringen i dag foreslått endringer i energiloven, markedsføringsloven og forbrukerkjøpsloven. Lovforslaget, som påvirker både strømleverandører og sluttbrukere, skal nå legges frem for Stortinget for endelig vedtak.

Regjeringens arbeid med å legge til rette for et mer forbrukervennlig strømmarked er grundig omtalt i vår Energisk-episode «Strømavtaler kort forklart», der vi gir en grunnleggende innføring i strømavtaler og diskuterer flere av tiltakene som regjeringen nå har foreslått. Hør episoden her.

De viktigste forslagene fra regjeringens side er:

  • Økt mulighet til å trekke tilbake omsetningskonsesjoner: Regjeringen foreslår å gi RME hjemmel til å kunne trekke tilbake omsetningskonsesjoner etter energiloven § 4-1 ved grove eller gjentatte brudd på energiloven, bestemmelser gitt i medhold av energiloven og andre nærmere angitte bestemmelser. Forslaget innebærer i praksis at strømleverandører lettere enn før kan miste retten til å selge strøm.
  • Hjemmel for Forbrukertilsynet og Markedrådet til å føre tilsyn: Regjeringen foreslår å gi Forbrukertilsynet og Markedsrådet hjemmel til å føre tilsyn med at de foreslåtte endringene overholdes. Forslaget innebærer blant annet at Forbrukertilsynet og Markedsrådet kan ilegge overtredelsesgebyr ved vesentlige eller grove overtredelser av det aktuelle regelverket.
  • Innføring av nedkjølingsperiode på 24 timer: Regjeringen foreslår en nedkjølingsperiode ved salg av strømavtaler gjennom telefonsalg, dørsalg, salg på stand og i butikk. Forslaget innebærer at forbrukeren tidligst kan akseptere tilbud om slike strømavtaler 24 timer etter at tilbudet er mottatt. Aksepten må være skriftlig, og strømleverandøren må i ettertid kunne dokumentere forbrukerens aksept.
  • Strengere krav til informasjon om bruddgebyr: Regjeringen foreslår at dersom en strømavtale inneholder vilkår om kostnader ved oppsigelse (bruddgebyr), skal det gis et regneeksempel i avtalevilkårene som viser hvordan kostnadene beregnes. Videre skal strømleverandøren på forbrukerens anmodning kostnadsfritt og senest innen fem virkedager angi hvilken eventuell kostnad en oppsigelse av strømavtalen vil utgjøre.
  • Økt mulighet for oppsigelse fra sluttbrukers side: Regjeringen foreslår at dersom en strømavtale inneholder en adgang for strømleverandøren til å gjøre ensidige endringer i avtalen, kan en endring til ugunst for forbrukeren tidligst tre i kraft 30 dager etter at forbrukeren har mottatt skriftlig varsel om endringen. Videre gis forbrukeren mulighet til å si opp avtalen kostnadsfritt før endringen gjøres gjeldende.

Lovforslaget skal nå legges frem for Stortinget for behandling og endelig vedtak.

Les lovforslaget her.