Nytt om det finansielle kraftmarkedet

Finanskrisen påvirker også kraftmarkedene. Den såkalte EMIR-forordningen tar sikte på å redusere systemrisikoen i derivatmarkedene, og medfører blant annet krav om rapporteringsplikt og tvungen clearing for visse typer transaksjoner.

Light Bulb Hjort

Bakgrunn

I tilknytning til finanskrisen pågår det en rekke regulatoriske prosesser med sikte på å reformere finansmarkedslovgivningen. Den såkalte EMIR forordningen ble nylig vedtatt i EU, og tar sikte på å redusere systemrisikoen i derivatmarkedene. Blant virkemidlene er økt transparens og pålegg om risikoreduserende tiltak. Dette får særlig betydning for det finansielle kraftmarkedet, men potensielt også for det fysiske markedet.

Tiltak med betydning for kraftaktører

EMIR er primært rettet mot handel og oppgjør i verdipapirmarkedene, og skiller mellom ”finansielle” og ”ikke-finansielle” aktører. Vanlige kraftaktører vil falle inn under kategorien ”ikke-finansielle” motparter i EMIR, og dette betyr at man i noen grad er unntatt. Av tiltakene som kan få betydning for aktørene i kraftmarkedet er blant annet:

- Tvungen clearing også for transaksjoner som sluttes utenfor børs (såkalte OTC transaksjoner), dersom de har en direkte, vesentlig og påregnelig effekt innen EU; i praksis vil dette trolig begrenses til visse instrumenttyper og terskelverdier.

- Rapporteringsplikt for visse typer transaksjoner; forhåpentligvis vil disse samordnes med de energisektorspesifikke rapporteringskravene under REMIT.

- Aktører som er tilknyttet oppgjørssentral pålegges å delta i et felles ”krisefond”, der de også eksponeres for tap hos andre aktører; dette kan også berøre clearing av fysiske kontrakter gjennom oppgjørssentral for finansielle instrumenter

Høringsrunde

Det gjenstår en del detaljeringsarbeid før EMIR kan tre i kraft, og ESMA (EUs ”finanstilsyn”) har gjennomført en offentlig høring. Av de foreløpige høringssvarene fremgår det at aktører innenfor kraftbransjen blant annet er opptatt av følgende:

- At tiltakene for finansmarkedene ikke nødvendigvis er direkte overførbare til og hensiktsmessige for energisektoren.

- At clearingplikten må utformes på en hensiktsmessig måte, og at det blant annet må tas hensyn til om det dreier seg om spekulasjon eller sikringshandel.

- At ikke-finansielle aktører fortsatt skal kunne benytte bankgarantier som sikkerhet mot oppgjørssentraler, ellers vil det binde mye kapital.

- En generell bedre konkretisering og detaljering av bestemmelsene.

Tilstøtende prosesser

I tillegg til arbeidet med EMIR pågår revisjonen av de såkalte MiFID og MAD-direktivene. Disse kan også kan få betydning for den finansielle delen av kraftmarkedet. Det forventes blant annet at flere av dagens unntak for energisektoren vil strammes inn, med den konsekvens at visse aktører på kraftmarkedet vil trenge verdipapirkonsesjon for å drive som i dag.