Ny dom i Høyesterett med avklaringer om utvelgelseskrets og interesseavveiingen ved nedbemanning

En ny dom avsagt av Høyesterett i mars (HR-2017-561-A) konkluderer med at oppsigelsen av en ansatt i Posten Norge AS i forbindelse med en større omorganisering og nedbemanning var usaklig. Avgjørelsen er avsagt med dissens 4-1. Dommen klargjør kravene til avgrensing av utvelgelseskrets og flertallet stiller strenge krav til arbeidsgivers planlegging og gjennomføring av såkalte «styrte» nedbemanningsprosesser, der arbeidsgiver ikke har et akutt behov for nedbemanningen.

Ved utvelgelse av overtallige arbeidstakere under nedbemanning skal hele virksomheten som hovedregel omfattes. Posten hadde imidlertid avgrenset kretsene til mindre sammenslåtte enheter. I motsetning til lagmannsretten legger Høyesterett til grunn at Posten hadde saklig grunn til å avgrense utvelgelseskretsen til de sammenslåtte enhetene. Høyesterett vektla her blant annet at enhetene var valgt av forretningsmessige hensyn, som geografisk nærhet og nødvendig tilpasning av antall årsverk til ledelsesstrukturen, langvarig praksis for slik avgrensning i Posten, av hensyn til ansatte som ikke var berørt av omstillingen og at det var i samsvar med omstillingsavtalen med arbeidstakerorganisasjonene. Den ansatte var tilbudt stilling som postbud og Høyesterett konkluderte med at den ansatte var tilbudt annet passende arbeid i tråd med arbeidsmiljøloven.

I dommen stiller flertallet opp et strengt krav til arbeidsgivers planlegging og gjennomføring av omstillingsprosesser der selskapet ikke har et akutt behov for nedbemanning. Ved slike styrte omstillingsprosesser skal det mer til for at selskapets behov skal overstige de ulemper en oppsigelse medfører for den enkelte ansatte. Flertallet kom til at interesseavveiingen i dette tilfellet tilsa at oppsigelsen av den ansatte lederen var usaklig. Posten måtte i en slik styrt omstillingsprosess treffe sine beslutninger med en viss tidshorisont. Flertallet la til grunn at et usikkert behov for lederstillinger ville vært avklart dersom Posten hadde overholdt avtalene med arbeidstakerorganisasjonene og tillitsvalgte om midlertidig ansettelser på ledernivå under omstillingsarbeidet. Da ville den ansatte lederen som bestred oppsigelsen ha krav på en av disse stillingene som annet passende arbeid. Mindretallet mente det ikke var anledning til å trekke slike strukturelle interessespørsmål ved omstillingsarbeidet inn i interesseavveiingen. 

Dommen får særlig betydning for styrte omstillingsprosesser der selskapet ikke har et akutt behov for nedbemanningen. Dette betyr ikke at det er krav om et akutt behov for å ha saklig grunn til å nedbemanne. Virksomheter står fritt til å endre organisasjonen og nedbemanne for å tilpasse seg fremtiden, så lenge det er saklig begrunnet. Dommen illustrerer imidlertid viktigheten av at arbeidsgivere planlegger en nedbemanning godt. 

Ta gjerne kontakt med advokat Mette Stavnem Hovik eller advokat og partner Jarl Borgvin Dørre ved spørsmål om dommen eller nedbemanningsprosesser generelt.