Enklere å beskytte forretningshemmeligheter

EU har vedtatt nytt direktiv om beskyttelse av forretningshemmeligheter som vil påvirke norsk rett. Nye regler kan ventes innført i Norge senest i 2018.

iStock_000000355648Large

Forretningshemmeligheter kan ha minst like stor verdi som andre immaterielle rettigheter. Beskyttelse av forretningshemmeligheter er viktig også for å tilrettelegge for innovasjon. Noen harmonisering av reglene for beskyttelse av forretningshemmeligheter som for andre immaterielle rettigheter har man imidlertid hittil ikke hatt i Europa. Det ulike beskyttelsesnivå i de forskjellige europeiske land, har ifølge EU-kommisjonen hemmet innovasjon og informasjonsutveksling på tvers av landegrensene. Det har også gjort det vanskeligere for bedrifter å agere mot urettmessig bruk av forretningshemmeligheter.

Direktivet fastsetter tre vilkår som må være oppfylt for at informasjon skal klassifiseres som en forretningshemmelighet:

  1. Informasjonen må være hemmelig, det vil si at den ikke er allment kjent eller enkel å få rede på.
  2. Informasjonen må ha kommersiell verdi fordi den er hemmelig.
  3. Det må ha vært foretatt rimelige tiltak for å holde informasjonen hemmelig.

Videre angir direktivet en rekke handlinger som skal regnes som enten lovlig eller ulovlig anskaffelse, bruk og avsløring av forretningshemmeligheter. Det stilles også krav til at nasjonale regler legger til rette for håndhevelse av ved brudd på reglene i form av midlertidig forføyning, erstatning og dom på korrigerende tiltak.

I norsk rett er forretningshemmeligheter i dag beskyttet gjennom markedsføringsloven som forbyr den som har fått kunnskap om en bedriftshemmelighet å rettstridig utnytte denne i næringsvirksomhet. Bestemmelsen definerer verken hva som skal til for at noe skal kvalifisere som en forretningshemmelighet eller hva som er rettstridig utnyttelse av en slik hemmelighet.

Det nye direktivet vil bidra til å skape klarhet rundt dagens forbud mot rettsstridig utnyttelse av forretningshemmeligheter i markedsføringsloven. Det vil kunne gjøre det enklere for bedrifter å beskytte bedriftshemmeligheter og forfølge krav som følge av misbruk av forretningshemmeligheter. Inntil man får bedre regler på plass, vil det fortsatt være viktig å avtaleregulere tilgang til og bruk av forretningshemmeligheter.