Fosendommen: Hva nå? - Hjort
Hva leter du etter?

Fosendommen: Hva nå?

Enstemmig Høyesteretts dom kom frem til at Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse. Vi snakker med Kristin Bjella og Frode A. Innjord om dommens betydning i praksis.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her og på iTunes her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 3 episode 7

Den 11. oktober kom en enstemmig Høyesterett i storkammer til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27. Vedtakene om konsesjon og ekspropriasjon for begge vindparkene er derfor ugyldige. Dette innebærer at vindparkene med til sammen 151 vindmøller ikke lenger har nødvendig tillatelser, hverken til å bygges eller drives. Spørsmålet er hva dette innebærer rettslig og i praksis.

Ferdig bygd vindkraftverk med 151 turbiner

NVE fattet i 2010 vedtak om konsesjon til Roan og Storheia vindkraftverk på Fosen i Trøndelag. Konsesjonsområdet ligger innenfor Fosen reinbeitedistrikt, hvor to siidaer, Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, driver reindrift. Siiadene mente at utbyggingen krenker deres rettigheter til kulturutøvelse, men OED opprettholdt konsesjonsvedtaket og ga tillatelse til å ekspropriere rettighetene. Det ble igangsatt rettslig skjønn for å fastsette erstatningen. Reindriftseierne hevdet at saken ikke kunne fremmes fordi vedtaket om konsesjon og ekspropriasjon var ugyldig, men utbyggeren fikk likevel tillatelse til å starte byggingen før dette spørsmålet var avgjort i skjønnet. Vindkraftverkene sto ferdig i henholdsvis 2019 og 2020. Skjønnssaken havnet til slutt i Høyesterett, som nå altså har slått fast at vedtakene er ugyldige fordi de innebærer en krenkelse av slike rettigheter som er vernet etter  SP artikkel 27.

 

Episodens eksperter er Kristin Bjella og Frode A. Innjord

Både Kristin Bjella og Frode A. Innjord (t.h.) er partnere i Hjort og har møterett for Høyesterett. Begge har prosedert flere saker innenfor miljø og klima, og deres kunnskap og ekspertise bidrar til en innholdsrik episode av sakens kjerne i Fosendommen. 

Krenkelse av reindriftssamenes rett til kulturutøvelse

SP artikkel 27 slår fast at den som tilhører en etnisk, religiøs eller språklig minoritet, ikke skal nektes retten til å dyrke sin kultur sammen med andre medlemmer i gruppen. Reindrift er ansett som et utslag av reindriftssamenes kulturutøvelse.

Høyesterett kom til at vindkraftutbyggingen ville true reindriftsnæringens eksistens på Fosen, hvis ikke kompenserende tiltak ble satt inn. Høyesterett mente videre at det knyttet seg så stor usikkerhet til de kompenserende tiltakene som var tilbudt, at det ikke kunne få betydning for om SP artikkel 27 var brutt.

Ugyldig konsesjon – hva nå?

Det er Statens ansvar å ivareta rettighetene etter SP Artikkel 27. Men hva må staten gjøre nå?

I episode diskuterer Frode, Kristin og Ola hva dommen innebærer, og mulige fremtidige konsekvenser av dommen.

«Fosendommen: Hva nå?» er tilgjengelig på Spotify, iTunes og andre steder du hører podkast.

Vi hører gjerne fra deg!