Advokater i fornybar energi og miljørett | Hjort
Hva leter du etter?

Fornybar energi og klima

Politiske ambisjoner, utvikling av ny teknologi og økonomiske markedskrefter er avgjørende for det grønne skiftet verden står overfor. Produksjon, transport og lagring av fornybar energi er en del av løsningen. Norge er allerede elektrifisert og langt framme i produksjon av vannkraft, vindkraft, fjernvarme og bioenergi. Den etablerte kunnskapen gir oss fortrinn i videreutvikling av den grønne energien – og den grønne jussen.

Endringsreisen har så vidt begynt. Utviklingen av ny fysisk og digital infrastruktur for både produksjon, transport og lagring av energi, krever kunnskap om grunnerverv, konsesjoner og myndighetskontakt.

Vårt energiteam setter fornybarnæringen først. Vi arbeider med fagområder som er avgjørende for at industrien skal kunne utvikle banebrytende teknologi og bærekraftige forretningsmuligheter.

Det handler om å forstå de regulatoriske rammebetingelsene og finne løsninger som er tilpasset fremtiden. Det gjør vi ved å gi råd som står seg i en tid hvor næringen er i utvikling og regelverket ofte henger etter. Vår lange erfaring med offentlig sektor og myndighetskontakt kan være utslagsgivende for prosjekter innenfor denne sektoren.

Vi har gjort det før

De siste 30 årene har Hjort vært en viktig del av utviklingen av energiretten. Vi har arbeidet med aktører som hadde sentrale roller da energimarkeder ble liberalisert på 1990-tallet og vi har vært med på å utvikle energiregelverket i tråd med behovene for endring. Vi drives av å utvikle regelverk og rammebetingelser. Vi ønsker å være pådrivere for grønn omstilling, slik at din virksomhet kan være en del av det grønne skiftet.

Tverrfaglige team sikrer våre klienter den mest treffsikre og effektive bistand for det enkelte prosjekt, og vi har lang erfaring som sparringspartner i strategiske spørsmål.

Vår aller viktigste oppgave er til syvende og sist å sørge for at jussen blir et verktøy slik at din virksomhet når sine mål.

“…quick to analyse complex issues and find solutions.”

– Chambers and Partners

Våre ekspertiseområder

CCS

Det er allment akseptert at fangst og lagring av CO2 er nødvendig for å kunne nå de internasjonale utslippsmålene. Norge har med sitt Langskip-prosjekt tatt en viktig rolle i utviklingen av en full verdikjede for fangst, transport og lagring av CO2 fra industrielle kilder, og advokater fra Hjort har de siste 10 årene arbeidet tett på de norske prosjektene.

Vi opparbeidet oss en ekspertise, ikke bare på de rettsforhold som typisk er relevante for større industriprosjekter, men har god forståelse for de tekniske og kommersielle utfordringer som foreligger særlig for større CCS prosjekter.

Digitalisering av kraftsektoren

Den norske kraftbransjen gjennomgår store endringer, og står overfor en omfattende digitalisering der informasjon og systemer i økende grad må samhandle med andre systemer og aktører for å skape smarte og fremtidsrettede løsninger.

Nye IKT-løsninger medfører behov for avtaler og for avklaring av regulatorisk rammeverk. Det skaper også nye muligheter knyttet til mer effektiv utnyttelse av ressurser basert på ny teknologi og behandling av store informasjonsmengder.

Vi har god kjennskap både til de særlige krav som gjelder for kraftbransjen, og de generelle krav og utfordringer som gjelder for digitaliseringsprosesser.

Vi bistår blant annet med kartlegging av og tilpasninger til regulatoriske krav knyttet til digitalisering, herunder krav til informasjonssikkerhet og personvern, avtaler med leverandører om leveranse, drift og vedlikehold av systemer og ulike former for samarbeidsavtaler.

Energilagring og batteriproduksjon

En av de nye industriene som Norge har gode forutsetninger for å lykkes i fremover er miljøvennlig produksjon av batterier. Økt elektrifisering og bruk av fornybare og klimavennlig energibærere er en viktig del av den grønne omstillingen.

Vi i Hjort har lang erfaring med å bistå selskapene som håndterer gjenvinning av batterier i Norge, og fremover vil det være en stor konkurransefordel å koble sammen produksjon av nye miljøvennlige batterier med gjenbruk av gamle batterier. Vi har en særlig kompetanse som gjør at vi kan rådgi selskapet innenfor hele verdikjeden for batterier.

Grunn- og rettighetserverv

Både nettanlegg, damanlegg og kraftstasjon som er nødvendige i fornybar energi-produksjon er arealkrevende. Utvikling av batterifabrikker og havvind vil kreve store arealer og skape kamp om arealene. Våre advokater har lang erfaring med bistand i forhandlinger om rett til fast eiendom, fallrettigheter og andre rettigheter, og i eventuelle rettslige prosesser/ekspropriasjon og skjønn der dette blir nødvendig.

Havvind

Norge har en av verdens mest effektive og teknologisk avanserte offshore leverandørindustri, som gir oss store muligheter for å bli ledende innenfor produksjon av elektrisitet fra flytende vindturbiner. Hjort arbeider aktivt innenfor konkrete utbyggingsprosjekter i Nordsjøen.

Vi har engasjert oss sterkt i Norwegian Offshore Wind Cluster som organiserer mer enn 300 selskaper i bransjen, hvor en advokat fra Hjort er leder av kontraktsgruppen.

Hjort kjenner konsesjonsregelverket for havvind meget godt, og kan bistå i alle ledd i utviklings- og utbyggingsprosjekter. Vår lange erfaring med miljøspørsmål og myndighetskontakt gjør oss til en verdifull samarbeidspartner.

Hydrogen

Produksjon og bruk av hydrogen vil være et sentralt virkemiddel for å nå målene om at Norge skal kunne bli et lavutslippssamfunn i 2050. Hjorts advokater arbeider med en rekke hydrogenprosjekter, og bistår blant annet ved etableringen av selskapsstrukturer for samarbeidsprosjekter mellom forskjellige aktører, avtaler rundt plasseringen av anlegg, samt finansiering av prosjekter.

Vi har kompetanse på de rettslige og kommersielle spørsmål som relaterer seg til tradisjonell hydrogenproduksjon basert på elektrolyse. På grunn av vår lange erfaring med CCS prosjekter, har vi en unik posisjon for å også bistå i prosjekter med produksjon av hydrogen fra naturgass, som nødvendiggjør fangst av CO2.

Infrastruktur – utbygging, tilknytning og regulering av kraftnettet

God infrastruktur for transport av kraften er avgjørende for å realisere en grønn restrukturering av både industri og samfunnet generelt. Denne sektoren er strengt regulert ved Energiloven med forskrifter, både når det gjelder finansielle rammer (inntektsrammeregler), regler for justerte inntekter som følge av ikke levert energi (KILE systemet), rettslige krav knyttet til drift, vedlikehold og beredskap, og krav om konsesjon for omsetning og anlegg. Hjort har inngående kjennskap til de regulative kravene for nettselskapene, og hvilke rettigheter og plikter de har overfor produsenter og forbrukere av kraft.  Et særtrekk ved Hjort er vår kompetanse innen ekspropriasjon, grunn og rettighetserverv, herunder reindriftens og samiske rettigheter, som også krever kjennskap til urfolks folkerettslige rettigheter.

Konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren

Hjort har solid kompetanse og erfaring med konkurranserettslige spørsmål og offentlige anskaffelser, særlig knyttet til energibransjen. Reglene om offentlige anskaffelser må følges av alle nettselskaper, og Hjort har erfaring fra bistand til begge parter i en innkjøpsprosess, herunder etterfølgende klager og tvister.

Krafthandel

Vi har god kjennskap til de rettslige rammer som gjelder for krafthandel, både via markedsplass og gjennom bilaterale kontrakter. Vår bistand omfatter både finansielle og fysiske kraftkontrakter, samt andre instrumenter knyttet til kraftproduksjon. Vi bistår blant annet med utarbeidelse og inngåelse av fysiske og finansielle kraftkontrakter, regulatoriske spørsmål i Norge og EU knyttet til krafthandel, herunder markedsadferd og organisering av virksomhet (MiFID II/MiFIR/MAR, EMIR, REMIT), omsetning av elsertifikater, utslippstillatelser og andre instrumenter knyttet til kraftproduksjon, spørsmål knyttet til regelverk og medlemskap på markedsplasser.

Kraftskatt

Naturressursskatt og grunnrenteskatt er særskatter for vannkraftproduksjon. Men også eiendomsskatten er sentral fordi produksjonsanleggene og nettanleggene verdsettes etter særlige regler. Hjorts advokater har bistått ved flere sentrale rettssaker de senere år.

Olje og gass – nedstenging og fjerning

Til det grønne skiftet hører også omlegging av olje- og gassvirksomheten over tid. Hjorts advokater har særlig kompetanse på de miljømessige utfordringer som kan oppstå i forbindelse med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner, og har som ett av svært få advokatfirmaer i landet, prosedert temaet for domstolene.

Vi kan bidra med identifisering av behov, forhandlinger, tvisteløsning og konflikthåndtering. Vi har også prosedert en rekke saker knyttet til tolkningen av samarbeidsavtaler, samordningsavtaler og tredjepartsavtaler.

Miljømessige utfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten, er et annet område våre advokater kan bistå med. Firmaet har også bred kompetanse når det gjelder granskninger og helhetlig korrupsjonsbistand.

Sikkerhet og beredskap

Strøm er grunnleggende for alle samfunnsfunksjoner og samfunnets økende avhengighet av elektrisitet gjør kraftforsyningsberedskap svært viktig. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Sikkerhet og beredskap er regulert ved energiloven og kraftberedskapsforskriften, som omfatter blant annet krav til reparasjonsberedskap, sikringstiltak, informasjon- og ikt-sikkerhet, beskyttelse av driftskontrollsystemer, og organiseringen av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). I tillegg er det enkelte aktører og objekter innen kraftforsyningen som er underlagt sikkerhetsloven. Hjorts advokater har god kjennskap til de juridiske, regulatoriske og økonomiske rammebetingelsene for sikkerhet og beredskap og har erfaring å være rådgiver til selskaper som jobber med sikkerhet og beredskap i energibransjen.

Smart energi, innovasjon og omstilling

Havvind, solceller, batteri, kunstig intelligens (AI), digitalisering, smartteknologi, IoT og roboter er i ferd med å snu opp-ned på energibransjen. Gode samarbeidsmodeller og god kjennskap til de juridiske, regulatoriske og økonomiske rammebetingelsene for kraftnettet, industri og forbrukere, og til de involverte offentlige og private aktørene er avgjørende for å lykkes. Hjort arbeider med flere innovative prosjekter innen smart energi, innovasjon og omstilling, og har kompetanse til å bidra som problemløser og strategisk rådgiver.

Solenergi – konsesjon, utbygging, drift

Solenergi er et voksende marked i Norge, både i liten og stor skala. For større skala solkraftverk vil det kreves konsesjon etter energiloven dersom det er nødvendig å etablere nye nettanlegg for å gi solkraftverket tilknytning. Men også andre større anlegg vil måtte søke tillatelse etter plan- og bygningsloven, mulig jordloven også. Planlegges havbaserte anlegg, vil havne- og farvannsloven være aktuell. Vår kompetanse innen nettregulering og energirett generelt, sammen med vår spesialkompetanse innen plan- og bygningsrett og fast eiendom, gjør  Hjort særlig kompetent til å bistå klienter innen dette området.

Transaksjoner og omorganisering

Kraftbransjen gjennomgår for tiden en stor omstrukturering, blant annet som følge av nødvendig posisjonering seg for å stå bedre rustet til å møte de nye utfordringene til utvikling og innovasjon. Hjort har lang erfaring med strategisk og juridisk rådgivning i slike prosesser. Vi bistår i alle ledd i slike prosesser, i forhandlingene, due diligence, selskapsrettslige dokumenter og konsesjonsspørsmål og søknader.

Vannkraft – grunnerverv, konsesjon, utbygging og drift

Hjorts advokater har lang erfaring i bistand ved spørsmål om konsesjonsplikt og konsesjonsvilkår, ved utbygginger, både nye og O/U-prosjekter, ved fornyelse og revisjon av konsesjon, samt generelt ved spørsmål knyttet til konsesjonsvilkår. Vi bistår ved erverv av fallrettigheter, skjønn og ekspropriasjon, søknader om ervervs- og/eller reguleringskonsesjon, fornyelse og revisjon av vannkraftkonsesjoner, vern av kulturminner, avtaler om leie og drift av produksjon.
Hjort bistår i større utbyggings- og oppgraderingsprosjekter, ved problemstillinger knyttet til konsesjonssøknader, avtaler og skjønn for grunnerverv og forhandling av bygge- og leveranseavtaler, samt fortløpende bistand i byggefasen.

Vindkraft – erverv, utbygging og drift

Vindkraft til lands er blitt lønnsomt også uten grønne sertifikater, men har skapt stor strid og kamp om landområdene og naturhensyn. God kjennskap til både plan- og bygningsrett og energirett er avgjørende. Havvind kan åpne for store muligheter for produksjon av energi og for norsk industri. Vi kjenner konsesjonsregelverket. Hjort bistår ved alle ledd i utviklings- og byggingsprosjekter, og ved transaksjoner og omorganiseringer. Vår lange erfaring med miljøspørsmål og myndighetskontakt gjør oss til en verdifull samarbeidspartner.