Advokater i fornybar energi og miljørett | Hjort
Hva leter du etter?

Fornybar energi og miljø

Kontakt fornybar energi og miljø

Send oss en e-post, ring 22 47 18 00 eller fyll ut skjemaet under, så tar vi kontakt med deg.

NO - Kontakt oss - Fornybar energi og miljø
Kontakt oss

Produksjon og transport av fornybar energi er avgjørende for det grønne skiftet. Norge er allerede elektrifisert, og langt framme i produksjon av vannkraft, vindkraft, fjernvarme og bioenergi. Utviklingen av ny fysisk og digital infrastruktur for både produksjon, transport og lagring av energi, krever kunnskap om grunnerverv, konsesjoner og myndighetskontakt, så vel som IKT-, entreprise-, leveranse-, drifts og vedlikeholdsavtaler, fysiske og finansielle kraftkjøpsavtaler og transaksjoner.

Det pågår en stor prosess for digitalisering og opprustning av energisektoren i Norge. I EUs «Vinterpakke» – Clean Energy for All Europeans – er det vedtatt at EU-borgerne skal kunne frigjøre seg fra et karbonintensivt energisystem. Bydeler eller mindre samfunn som produserer egen fornybar energi skal kunne overta eierskap og drift i det lokale nettet, drive kraftomsetning, opptre som aggregator, og omsette et eventuelt overskudd av energi. Vi jobber med ulike aktører som skal tilby slike morgendagens energiløsninger, i tillegg til rådgivning til den daglige drift og utvikling.

Energibransjen står overfor store utfordringer. Stikkord er:

 • omstrukturering av konsern og eierskap,
 • krav til nye IKT-løsninger
 • behov for omfattende opprusting av infrastruktur for transport av energien
 • økonomiske, praktiske og rettslige utfordringer for nye måter å transportere og omsette fornybar energi på,
 • elektrifisering av havner og transport,
 • smarte hus og smarte byer,
 • skjerpede krav til beredskap og sikkerhet for all sårbar og viktig infrastruktur,
 • skjerpede krav til sikring av naturmangfold og miljø.

Advokater innen denne sektoren må ha god kjennskap til bransjen og aktørene der, og kunnskap og erfaring fra langt flere rettsområder enn energirett. Hjorts advokater har slik kompetanse og erfaring innen vassdrags- og energirett, IKT-rett, krafthandel, entreprise, miljørett og transaksjoner.

Vår lange erfaring med offentlig sektor og myndighetskontakt kan være utslagsgivende for prosjekter innen denne sektoren.

Vi kan sette sammen sterke tverrfaglige team for å sikre våre kunder den mest treffsikre og effektive bistand for det enkelte prosjekt, og vi har lang erfaring som sparringpartner i strategiske spørsmål.

Kommer det til tvist, har vi de beste prosedyreadvokatene.

“…quick to analyse complex issues and find solutions.”

– Chambers and Partners, 2019

Utvalgte ekspertiseområder

 • Vannkraft – erverv, utbygging, drift

  Hjorts advokater har lang erfaring i bistand ved spørsmål om konsesjonsplikt, ved utbygginger (både nye og O/U-prosjekter), ved fornyelse og revisjon av konsesjon, og generelt ved spørsmål knyttet til konsesjonsvilkår. Vi bistår blant annet ved:

  • Erverv av fallrettigheter, skjønn og ekspropriasjon
  • Søknader om ervervs- og/eller reguleringskonsesjon
  • Fornyelse og revisjon av vannkraftkonsesjoner
  • Opprustings- og utviklingsprosjekter
  • Vern av kulturminner
  • Avtaler om leie og drift av produksjon
 • Vindkraft – erverv, utbygging, drift

  Vindkraft til lands er i ferd med å bli lønnsomt også uten grønne sertifikater. Havvind kan åpne nye muligheter for produksjon av energi og for norsk industri. Hjort bistår ved alle ledd i utviklings- og byggingsprosjekter, og ved transaksjoner og omorganiseringer. Vår lange erfaring med miljøspørsmål og myndighetskontakt gjør oss til en verdifull samarbeidspartner.

 • Grunn- og rettighetserverv

  Både nettanlegg, damanlegg, kraftstasjon mv. som er nødvendige i fornybar energi-produksjon er arealkrevende. Våre advokater har lang erfaring med bistand i forhandlinger om rett til fast eiendom, fallrettigheter og andre rettigheter, og i eventuelle rettslige prosesser/ekspropriasjon og skjønn der dette blir nødvendig.

 • Utbygging og oppgradering av produksjon

  Hjort bistår i større utbyggings- og oppgraderingsprosjekter, ved problemstillinger knyttet til konsesjonssøknader, avtaler og skjønn for grunnerverv og forhandling av bygge- og leveranseavtaler, samt fortløpende bistand i byggefasen.

 • Infrastruktur - Nettanlegg og nettregulering

  Infrastrukturen for transport av energien er strengt regulert i energilov med forskrifter. Dette gjelder både de økonomiske rammevilkårene for virksomheten, driften av nettet og ved utbygging av nettet. Vi har god kjennskap til ulike sider av de regulatoriske kravene til nettselskapene og rekkevidden av deres forpliktelser overfor produsenter og mottakere av kraft. Vi bistår blant annet ved spørsmål om

  • Grunnerverv og skjønn
  • Avtaler om nettleie
  • Vurdering av tilknytningsplikt og anleggsbidrag
  • Overdragelse av nettanlegg
  • Krav til selskapsrettslig og funksjonelt skille
  • Vurdering av rettslige sider ved inntektsrammemodell
 • Digitalisering av kraftsektoren

  Den norske kraftbransjen gjennomgår store endringer, og står overfor en omfattende digitalisering der informasjon og systemer i økende grad må samhandle med andre systemer og aktører for å skape smarte og fremtidsrettede løsninger.

  Nye IKT-løsninger medfører behov for avtaler og for avklaring av regulatorisk rammeverk. Det skaper også nye muligheter knyttet til mer effektiv utnyttelse av ressurser basert på ny teknologi og behandling av store informasjonsmengder.

  Vi har god kjennskap både til de særlige krav som gjelder for kraftbransjen, og de generelle krav og utfordringer som gjelder for digitaliseringsprosesser.
  Vi bistår blant annet med:

  • Kartlegging av og tilpasninger til regulatoriske krav knyttet til digitalisering, herunder krav til informasjonssikkerhet og personvern
  • Avtaler med leverandører om leveranse, drift og vedlikehold av systemer
  • Ulike former for samarbeidsavtaler
 • Krafthandel

  Vi har god kjennskap til de rettslige rammer som gjelder for krafthandel, både via markedsplass og gjennom bilaterale kontrakter. Vår bistand omfatter både finansielle og fysiske kraftkontrakter, samt andre instrumenter knyttet til kraftproduksjon.

  Vi bistår blant annet med:

  • Utarbeidelse og inngåelse av fysiske og finansielle kraftkontrakter.
  • Regulatoriske spørsmål i Norge og EU knyttet til krafthandel, herunder markedsadferd og organisering av virksomhet (MiFID II/MiFIR/MAR, EMIR, REMIT)
  • Omsetning av elsertifikater, utslippstillatelser og andre instrumenter knyttet til kraftproduksjon
  • Spørsmål knyttet til regelverk og medlemskap på markedsplasser
 • Sikkerhet og beredskap

  Strøm er grunnleggende for alle samfunnsfunksjoner og samfunnets økende avhengighet av elektrisitet gjør kraftforsyningsberedskap svært viktig. Den digitale utviklingen både i energisektoren og samfunnet for øvrig medfører en endring i energisystemets risiko- og sårbarhetsbilde. Sikkerhet og beredskap er regulert gjennom energiloven og kraftberedskapsforskriften, som omfatter blant annet krav til reparasjonsberedskap, sikringstiltak, informasjon- og ikt-sikkerhet, beskyttelse av driftskontrollsystemer, og organiseringen av Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). I tillegg er det enkelte aktører og objekter innen kraftforsyningen som er underlagt sikkerhetsloven. Hjorts advokater har god kjennskap til de juridiske, regulatoriske og økonomiske rammebetingelsene for sikkerhet og beredskap og har erfaring å være rådgiver til selskaper som jobber med sikkerhet og beredskap i energibransjen.

 • Konkurranserett og offentlige anskaffelser i energisektoren

  Hjort har solid kompetanse og erfaring med konkurranserettslige spørsmål og offentlige anskaffelser, særlig knyttet til energibransjen.

 • Kraftskatt

  Naturressursskatt og grunnrenteskatt er særskatter for vannkraftproduksjon. Men også eiendomsskatten er sentral fordi produksjonsanleggene og nettanleggene verdsettes etter særlige regler. Hjorts advokater har bistått ved flere sentrale rettssaker de senere år.

 • Olje og gass

  Hjorts advokater har særlig kompetanse på de miljømessige utfordringer som kan oppstå i forbindelse med nedstenging og fjerning av oljeinstallasjoner, og har som ett av svært få advokatfirmaer i landet, prosedert temaet for domstolene.

  Vi kan bidra med identifisering av behov, forhandlinger, tvisteløsning og konflikthåndtering.

  Vi bistår ikke bare i avslutningsfasen, men ved spørsmål knyttet til operatørskap og eierforhold på norsk sokkel, herunder myndighetskontakt, regulatoriske forhold, og i forbindelse med konflikthåndtering. Vi har prosedert en rekke saker knyttet til tolkningen av samarbeidsavtaler, samordningsavtaler og tredjepartsavtaler.

  Miljømessige utfordringer knyttet til petroleumsvirksomheten, er et annet område våre advokater kan bistå med. Firmaet har også bred kompetanse når det gjelder granskninger og helhetlig korrupsjonsbistand.

  Vi bistår både oljeselskaper, oljeserviceselskaper og leverandører.

 • Smart energi, innovasjon og omstilling

  Havvind, solceller, batteri, kunstig intelligens (AI), digitalisering, smartteknologi, IoT og roboter er i ferd med å snu opp-ned på energibransjen. Gode samarbeidsmodeller og god kjennskap til de juridiske, regulatoriske og økonomiske rammebetingelsene for kraftnettet, industri og forbrukere, og til de involverte offentlige og private aktørene er avgjørende for å lykkes. Hjort arbeider med flere innovative prosjekter innen smart energi, innovasjon og omstilling, og har kompetanse til å bidra som problemløser og strategisk rådgiver.

 • Transaksjoner og omorganisering

  Kraftbransjen gjennomgår for tiden en stor omstrukturering, blant annet som følge av nødvendig posisjonering seg for å stå bedre rustet til å møte de nye utfordringene til utvikling og innovasjon. Hjort har lang erfaring med strategisk og juridisk rådgivning i slike prosesser. Vi bistår i alle ledd i slike prosesser, i forhandlingene, due diligence, selskapsrettslige dokumenter og konsesjonsspørsmål og søknader.