Energi til arbeid: Olje- og energidepartementet svarer og forklarer - Hjort
Hva leter du etter?

Energi til arbeid: Olje- og energidepartementet svarer og forklarer

Ventetiden er over, stortingsmeldingen er her. Er den politiske strategien tilstrekkelig for Norsk energibransje? Vi snakker med statssekretær i Olje- og energidepartementet, Tony C. Tiller.

Hør episoden på Spotify ved å trykke her, eller iTunes ved å trykke her.
Energisk – en jusspodkast fra Hjort | Sesong 2 episode 21

11. juni la regjeringen frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid». Et strategidokument om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser (Meld. St. 36 (2020-2021)). Meldingen har som mål å vise hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser.

Det er en stor glede å ønske statssekretær Tony C. Tiller velkommen til Energisk. Dette er en episode som gir innblikk i hvordan politikerne har tenkt og planlagt for at Norge i fremtiden skal bli en fornybar energinasjon.

Episodens ekspert er statssekretær Tony C. Tiller

Tony Christian Tiller ble utnevnt til statssekretær i Olje- og energidepartementet i mars 2020. Tiller har bakgrunn fra Equinor. Han har også vært politisk rådgiver i Høyres Stortingsgruppe og for Oslo Høyre, samt samfunnspolitisk rådgiver i NITO.

«Energi til arbeid» viser hvordan Norge kan bruke energiressursene til å skape vekst og nye arbeidsplasser. Norges posisjon som energinasjon skal videreutvikles gjennom satsinger på nye næringer, som hydrogen og havvind, styrking av strømnettet og en fremtidsrettet olje- og gassnæring med lave utslipp. Meldingen bygger videre på regjeringens klimaplan og viser hvordan fornybar energi og strømnettet legger grunnlaget for elektrifisering og utfasing av fossil energi.

Hvorfor en energimelding nå?

I flere år har det blitt lansert energimeldinger og oljemeldinger, men nå har regjeringen lagt frem én samlet melding. Grunnen er at det er viktig å se alt i sammenheng, at olje- og energisektoren ikke eksisterer i hver sin sfære, men påvirkes og drives av samme krefter. Eksempler på dette har vi sett opp til flere av i podkasten

Likefullt har melingen fått kritikk for at den kun beskriver nåværende situasjon. Hvordan men gir lite føringer på hvilke tiltak som kreves fremover. Vi lar Tiller svarer på kritikken og hvilken betydning meldingen skal ha.

Produksjon og Distribusjon
Både vannkraft og vindkraft får lite oppmerksomhet i meldingen. Hva ser olje- og energidepartementet for seg fremtiden for disse to næringene? Og legger stortingsmeldingen til rette for en tilstrekkelig utvikling av disse produksjonsformene?

Et annet tema som diskuteres i episoden er regjeringens oppnevnt offentlig utvalg, som skal vurdere utviklingen av strømnettet. Utvalget har en viktig oppgave for å foreslå tiltak som kan redusere tiden det tar å konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Hvordan skal konsesjonsprosessen for nett bli enklere enn for vindkraft?

Nye næringer
Som en del av Stortingsmeldingen legger regjeringen frem et «vegkart for hydrogen». Ambisjonen på kort sikt er å etablere knutepunkter for hydrogen innenfor maritim transport, samt å styrke forskningen på hydrogen. En positiv og lenge etterspurt konkretisering av fornybarnæringen. Men meldingen adresserer ikke skillet mellom grønn og blå hydrogen. Hva mener OED om dette? Programlederen i Energisk er også nysgjerrig på CCS, som trekkes frem som en viktig industri for å kunne nå klimamålene.

Havvind
Et av områdene det kanskje var knyttet mest forventninger til på forhånd var havvind. Hva er de viktigste grepene Olje- og energidepartementet tar for at Norge skal bli en ledende energinasjon også innenfor havvind?

Auksjon blir hovedmodellen for tildeling for areal til fornybar energiproduksjon til havs. Er dette en god løsning? Hør hva Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge svarer om saken. Statssekretær får samme spørsmål.

Hør episoden med statssekretær Tony C. Tiller der du lytter podkast.

Trykk her for å høre episoden på Spotify
Trykk her for å høre episoden på iTunes