Dom i sak om løsningsrett og samtykkenektelse i Mo Industripark - Hjort
Hva leter du etter?

Dom i sak om løsningsrett og samtykkenektelse i Mo Industripark

Hjort har nylig bistått Mo Industripark AS i en omfattende sak mot to av selskapets aksjonærer. Saken omhandlet vedtektsfestet løsningsrett og gyldigheten av styrets vedtak om samtykkenektelse til aksjeerverv. I den nylig avsagte dommen konkluderer Helgeland tingrett med at det ikke er utløst noen løsningsrett til de omtvistede aksjene.

Høsten 2021 fattet styret i Mo Industripark vedtak om å nekte to aksjonærer samtykke til å erverve ytterligere aksjer i selskapet. Vedtaket ble truffet under forutsetning av at de to aksjonærene hadde rett til å erverve aksjer i henhold til en omtvistet løsningsrett. Løsningsrettsspørsmålet gikk i hovedsak ut på om en fisjon av et selskap som eide aksjer i Mo Industripark, utgjorde en overgang av aksjer som utløste løsningsrett for de øvrige aksjonærene. Løsningsrettsspørsmålet var tema i to ulike voldgiftsdommer, men uten at Mo Industripark var part i noen av sakene. Konklusjonene var motstridende; løsningsrett var utløst for én av aksjonærene, men ikke for den andre.

De to aksjonærene tok ut stevning med påstand om at vedtaket om samtykkenektelse var ugyldig. Mo Industripark fremmet et motkrav i saken som gikk ut på at aksjene i selskapet ikke var disponert over på en måte som utløste løsningsrett etter vedtektene. Helgeland tingrett gav Mo Industripark medhold i motkravet, og hovedkravet om gyldigheten av samtykkenektelsesvedtaket ble avvist grunnet manglende aktualitet. Mo Industripark vant dermed saken fullt ut. Advokatfirmaet Hjort har gjennom hele prosessen bistått med rådgivning i tilknytning til styrets behandling og håndtering av saken.

Saken reiste flere sentrale selskapsrettslige problemstillinger, herunder:

  • Om selskapet kan ha rettslige interesse i tvist om eiendomsretten til en aksjepost
  • Om en fisjon i et aksjeeiende selskap utgjør en overgang av aksjer som utløser løsningsrett/forkjøpsrett
  • På hvilke tidspunkt løsningsrett til aksjer som skal skifte eier aktualiseres
  • Om løsningsrett kan utøves/gjøres gjeldende av aksjonærene før aksjene er disponert over på en måte som utløser slik løsningsrett

Vi gjør oppmerksom på at dommen ikke er rettskraftig.

Bilde er tatt av Arne Forbord - Rana Blad

Foto: Arne Forbord – Rana Blad

Helhetlig bistand

I Hjort tilbyr vi bredde- og dybdekompetanse innenfor alle sider av selskapsretten, og bistår klienter med strategisk og praktisk rådgivning og tvisteløsning. Som et av landets ledende advokatfirmaer innenfor sivilrettslig prosedyre fører vi en stadig økende andel forretningsjuridiske saker for alle instanser i Norge. Inngående fag- og bransjekunnskap kombinert med utstrakt prosedyreerfaring sikrer en unik evne og mulighet til å ivareta klientens kommersielle behov.