Dom i Nordic-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Dom i Nordic-saken

Etter en rettsak på fire måneder og over et halvt års ventetid på domsavsigelse, er Oslo tingretts dom i Nordic Securities-saken endelig avsagt. Hjort representerte to ansatte meglere som erkjente straffeskyld for mindre alvorlige forhold og fikk adskillig mildere straff enn Økokrims påstand.

Celine Krogh Fornes, Emilie Hulthin, Mikkel Toft Gimse og Pål Sverre Hernæs har bistått 2 meglere som var tiltalt for brudd på kravet til god forretningsskikk i «Nordic Securities» saken. I samme sak var gründerne i selskapet tiltalt for grovt bedrageri. Hovedforhandling fant sted i perioden oktober 2021 til februar 2022. De tiltalte gründerne ble dømt til fengsel i 3 år og 9 måneder. De tiltalte meglerne fikk en betinget fengselsstraff på 90 dager hver.

Dommen mot gründerne er ikke rettskraftig.

Kort om saken

Høsten 2020 ble gründerne av meglerhuset Nordic Securities tiltalt for grovt bedrageri og brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Grunnlaget for tiltalen var at de ved salg av aksjer i meglerhusets morselskap hadde gitt manglende og feilaktig informasjon til investorene. I dommen ble gründerne holdt erstatningsansvarlig for tap av MNOK 17,5 hos investorene. I forbindelse med booking av salgsmøter for aksjene ble også 2 tidligere meglere i Nordic tiltalt for brudd på kravet til god forretningsskikk. Det presiseres at meglerne ikke ble tiltalt for bedrageri. De to meglerne erkjente straffeskyld og ble idømt en kortere betinget fengselsstraff og inndragning av ca. kr. 100 000,- hver. Økokrim fikk ikke medhold i sin påstand om ubetinget fengselsstraff i fem måneder, rettighetstap og inndragning av over en million kroner hos hver av de to.

Helhetlig bistand

Hjorts strafferettsavdeling  har et av landets største og mest kompetente fagmiljø innen straffesaker knyttet til handel med verdipapir og økonomiske straffesaker generelt. Hjort har prosedert økonomiske straffesaker i alle instanser i Norge i tillegg til i EFTA-domstolen.  Vi har en unik kombinasjon av strafferettskompetanse og kompetanse innenfor aktuelle sider av forretningsjusen som for eksempel skatt- og avgift, innsidehandel og arbeidsrett. Hjort bistår også ofre for uaktsom investeringsrådgivning og har i mange saker sikret at disse har fått erstattet store økonomiske tap.

Mer informasjon om vår kompetanse kan du lese her, eller ta kontakt en av våre advokater: