Sivilombudet med prinsipiell uttalelse om vindkraft - Hjort
Hva leter du etter?

Sivilombudet med prinsipiell uttalelse om vindkraft

I en nylig uttalelse har Sivilombudet slått fast at kommunen ikke lovlig kan nekte dispensasjon for utplassering av vindmåler i LNF-område, bare fordi kommunen ikke ønsker fremtidig vindkraftutbygging.

Sivilombudet konkluderte med at det ikke er saklig å legge vekt på kommunenes generelle motstand mot vindkraftutbygging ved vurderingen av om dispensasjon for oppføring av vindmåler skal gis. Uttalelsen er en viktig avklaring av forholdet mellom plan- og bygningsloven og konsesjonsbehandlingen etter energiloven ved planlegging og utbygging av vindkraftanlegg. Hjort bisto Fred Olsen Renewables AS i saken.

 

Søknad ble avslått

Høyanger kommune avslo en søknad om midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven fra Fred Olsen Renewables AS for å sette opp en vindmåler i et område regulert til LNF-formål. Søknaden var et ledd i selskapets arbeid med å utrede mulighetene for en fremtidig utbygging av vindkraftanlegg. Vindmåleren i seg selv ville ikke ha noen negative arealmessige konsekvenser, samtidig som vindmåling er avgjørende for å ta stilling til om området er egnet for vindkraftproduksjon. Kommunen avslo søknaden utelukkende med den begrunnelse at kommunen ikke ønsket vindkraftutbygging. Etter klage opprettholdt Statsforvalteren i Vestland kommunens avslag.

Vindkraft utgjør en betydelig kilde til fornybar kraftproduksjon i Norge og bidrar til sysselsetting, verdiskapning og energiomlegging. Utbygging av vindkraftanlegg er en viktig forutsetning for å nå klimamålene. Samtidig kan utbygging av vindkraftanlegg påvirke ulike miljø- og samfunnsinteresser. Den som skal bygge, eie og drive vindkraftanlegg må derfor søke konsesjon etter energiloven. Konsesjonsbehandlingen etter energiloven skal sikre at alle relevante forhold knyttet til utbygging av vindkraftanlegg blir grundig belyst, at lokale og regionale myndigheter blir hørt og at virkninger for berørte naboer og interesser blir vektlagt. Kommunene har en viktig rolle i konsesjonsbehandlingen. Dersom konsesjonsområdet ikke er regulert til vindkraftformål, må kommunen også involveres ved å ta stilling til om det er nødvendig å endre reguleringsformålet, eller om det er tilstrekkelig med dispensasjon for vindparken. Kommunens avslag på søknad om midlertidig dispensasjon innebar i realiteten at hele konsesjonsprosessen som energiloven foreskriver ved vindkraftutbygging ble avskåret. Dersom kommunens avslag ble stående, ville det også hindret den framtidige forvaltningsmyndigheten, enten det er staten eller kommunen, i å ta stilling til hva området burde brukes til.

Saken reiser flere prinsipielle spørsmål

Hjort klaget saken inn for Sivilombudet på vegne av Fred Olsen Renewables. Saken reiste prinsipielle spørsmål blant annet om forholdet mellom energilovens konsesjonssystem og plan- og bygningsloven, og om kommunen på denne måten og på dette stadiet kan legge ned «veto» mot vindkraftutbygging. Både Norwea og Energi Norge bidro med skriftlige innlegg til Sivilombudet for å belyse de prinsipielle sidene.

Sivilombudet slår i uttalelsen fast at det ikke er saklig å legge vekt på kommunens generelle motstand mot vindkraftutbygging ved vurderingen av om det skal gis midlertidig dispensasjon for oppføring av vindmåler, jf. plan- og bygningsloven § 19-2 første ledd første punktum. Når det gjaldt vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd mente Sivilombudet at fordelene ved den midlertidige vindmåleren var klart større enn ulempene. Kunnskapsinnhenting om vindforholdene kan være en relevant fordel ved å gi dispensasjon. Sivilombudet mente også at det ikke er tilstrekkelig sammenheng mellom vindmåleren og en eventuell senere vindkraftutbygging, til at ulemper ved slik utbygging kan vektlegges etter § 19-2 andre ledd andre punktum. Sivilombudet konkluderte med at kommunens avslag skulle vært opphevet, og ba Statsforvalteren om å behandle saken på nytt.

 

Viktig avklaring av forholdet mellom plan- og bygningsloven og energiloven

Uttalelsen fra Sivilombudet er en viktig avklaring både for kommuner og fremtidige søkere. Kommunene bør ha gode muligheter for å påvirke hvor vindkraft skal bygges ut. Men det er avgjørende for gode beslutningsprosesser at det er mulig å ta stilling til hvilke områder som faktisk kan være egnet. Sivilombudets uttalelse innebærer en nyttig avklaring av forholdet mellom plan- og bygningsloven og konsesjonsbehandlingen etter energiloven. Da det ikke er arealmessige ulemper ved midlertidig utplassering av vindmålere, og fordelene klart overstiger ulempene, vil konsekvensen av uttalelsen være at kommunene ikke lovlig kan nekte dispensasjon og med det stoppe innhenting av kunnskapsgrunnlaget som konsesjonsbehandlingen etter energiloven forutsetter.

Hjorts team var ledet av advokat Kristian Brandt, og besto ellers av advokatene Kristin Bjella og Jan Gudmund Aanerud.

Vi hører gjerne fra deg

Vårt energiteam setter fornybarnæringen først. Vi arbeider med fagområder som er avgjørende for at industrien skal kunne utvikle banebrytende teknologi og bærekraftige forretningsmuligheter.

Tverrfaglige team sikrer våre klienter den mest treffsikre og effektive bistand for det enkelte prosjekt, og vi har lang erfaring som sparringspartner i strategiske spørsmål. Vår aller viktigste oppgave er til syvende og sist å sørge for at jussen blir et verktøy slik at din virksomhet når sine mål.