Påskeferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling - hvilke regler gjelder? - Hjort
Hva leter du etter?

Påskeferie, koronakrise, permittering og ferieavvikling – hvilke regler gjelder?

Påsken nærmer seg og mange arbeidsgivere og arbeidstakere har spørsmål knyttet til ferieavvikling i den spesielle situasjonen Koronaviruset har medført. Hvilken betydning har det for ferieavvikling at arbeidstakere i bedriften er permittert? Har arbeidstaker rett til å endre eller utsette allerede avtalt ferietid på grunn av karantene- eller reisebegrensninger? Når skal de ansatte motta feriepenger?

Vi gir dere en oversikt over de mest sentrale reglene her.

Hva skjer med dagpenger ved en permittering i påsken?
Reglene er endret og det innebærer at dagpenger ved permittering vil løpe som normalt, selv om det er høytid. De permitterte trenger ikke foreta seg noe spesielt utover å fylle ut meldekortet som vanlig.

Arbeidsgivere trenger ikke å søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene slik de måtte tidligere før koronaviruset.

Kan arbeidstaker kreve utsettelse eller endring av allerede fastsatt ferie?
Selv om arbeidstaker som følge av koronatiltak ikke kan feriere som planlagt – på hytta eller i utlandet – kan arbeidstaker ikke kreve at fastsatt ferie endres. Det er selvsagt ikke noe i veien for at man blir enige om at ferietiden utsettes til et annet tidspunkt dersom dette lar seg forsvare driftsmessig, men arbeidstaker har ikke krav på slik utsettelse.

Kan arbeidsgiver endre fastsatt ferie på grunn av korona-situasjonen?
I utgangspunktet kan heller ikke arbeidsgiver ensidig endre fastsatt ferie. Dette stiller seg imidlertid annerledes dersom endring av ferie er nødvendig på grunn av «uforutsette hendinger» som medfører vesentlige driftsproblemer og det ikke kan skaffes stedfortreder, jf. ferieloven § 6 nr. 3.

Koronaviruset vil etter vår vurdering være en uforutsett hendelse som gir arbeidsgiver grunnlag for å endre fastsatt ferie. Forutsetningen er at også de øvrige vilkårene er oppfylt. Før arbeidsgiver beslutter at ferietiden endres skal spørsmålet også drøftes med arbeidstaker.

Kan arbeidstaker kreve erstatning dersom arbeidsgiver endrer ferie?
Endring av fastsatt ferie vil kunne medfører merutgifter for arbeidstaker som kan kreves erstattet i form av avbestillingsgebyrer o.l. Dokumenterte merutgifter som skyldes endringen kan kreves erstattet fra arbeidsgiver. I forbindelse med koronasituasjonen er det imidlertid mange aktører som tilbyr refusjon av avbestilte reiser, og arbeidstaker vil ikke nødvendigvis bli påført merutgifter.

Hva skjer med ferie som ble fastsatt før arbeidstaker ble permittert?
Dersom ferien er fastsatt til et tidspunkt i en periode hvor den ansatte er permittert, opphører permitteringen under ferie. Med mindre man blir enige om noe annet skal ferien med andre ord avvikles som planlagt, og arbeidsgiver skal utbetale en forholdsmessig andel av feriepengene. Feriedagene teller ikke som permitteringstid. Arbeidstaker har ikke rett på dagpenger ved ferieavvikling.

Skal permitterte arbeidstakere motta feriepenger i juni?
Ferielovens ordning er at feriepengene skal utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, eller senest en uke før arbeidstakeren tar ferie. Det er imidlertid normal praksis å utbetale feriepengene en bestemt måned, for eksempel i juni. Arbeidstakerne trekkes samtidig for 5 uker ferie, og lønn utbetales som normalt når ferien faktisk avvikles.

Dersom arbeidstaker er permittert i juni vil det ikke være mulig å gjennomføre trekk for full ferie i juni. Utbetales feriepengene som normalt i juni vil arbeidsgiver derfor måtte trekke arbeidstaker i lønn når ferien faktisk avvikles på et senere tidspunkt. Mange bedrifter vil imidlertid ha problemer med å utbetale feriepenger som normalt i juni i år, og ønsker å utsette utbetaling av feriepengene til ferie faktisk avvikles. En slik løsning vil være i tråd med loven, men avviker i mange bedrifter fra det som er normal praksis. En utsettelse av feriepengeutbetaling bør derfor drøftes og om mulig avtalefestes med den ansatte og tillitsvalgte.

Når det gjelder ansatte som er på jobb som normalt i juni, vil det også være mulig å inngå avtaler med dem om utbetaling av feriepenger til avvikling av ferie faktisk skjer. Utsettelse utover dette er det imidlertid ikke anledning til å avtale med den enkelte arbeidstaker, ettersom ferieloven ikke kan fravikes til skade for arbeidstaker.

Kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie?
Innenfor ferielovens grenser kan arbeidsgiver pålegge arbeidstaker å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid med den enkelte arbeidstaker eller arbeidstakerens tillitsvalgte – men der man ikke kommer til enighet er det arbeidsgiver som fastsetter ferietiden.

Det følger imidlertid av ferieloven at arbeidsgiver likevel ikke kan nekte arbeidstaker å avvikle tre uker sammenhengende i perioden 1. juni til 30. september, eller at restferien på 7 dager avvikles samlet innenfor ferieåret. Dersom ferie skal legges til perioder som avviker fra dette må dette avtales skriftlig med den enkelte arbeidstaker.

Arbeidstaker har også som hovedregel krav på å bli varslet så tidlig som mulig, og senest 2 måneder før ferien skal avvikles.

Kan arbeidstakere som har blitt sykemeldt enten før eller under ferien, kreve å ta ut ferien senere?
Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien, kan kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes senest siste arbeidsdag vedkommende arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som har vært helt arbeidsufør i løpet av ferien, kan kreve at et tilsvarende antall virkedager ferie utsettes og gis som ny ferie senere i ferieåret. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

I forbindelse med koronakrisen er det imidlertid innført en midlertidig forskrift, som fastslår at krav til legeerklæring som dokumentasjon for rett til ytelser etter folketrygdloven kan fravikes. Arbeids- og velferdsetaten kan med andre ord vurdere hva som skal være kravet til nødvendig dokumentasjon i de enkelte tilfellene. Legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte dersom legen vurderer dette som faglig forsvarlig.

—–

Ta kontakt med vårt korona-ekspertteam på korona@hjort.no eller ring oss på 22 47 18 00 dersom du har utfordringer eller juridiske problemstillinger knyttet til koronaviruset.