NVE med forslag til ny prisregulering for fjernvarme - Hjort
Hva leter du etter?

NVE med forslag til ny prisregulering for fjernvarme

20. juni kom NVE med forslag til ny prisregulering for fjernvarme etter å ha jobbet med saken siden november 2021. Forslaget legger opp til at det fortsatt skal være en maksimalprisregulering, og at NVE skal ha en aktiv rolle som prisregulator.

Fjernvarmeprisen er regulert gjennom energiloven § 5-5 som kort fortalt sier at prisen ikke kan overstige prisen for strøm, inkludert blant annet elavgift og nettleie. NVE har hatt en metode for å regne ut maksimalprisen basert på et månedsgjennomsnitt av elspotprisen og gjeldende nettariff for kunden. I juni 2021 kom det endringer i reguleringen av nettariffer som medførte at NVEs beregningsmetode ikke lenger fungerte, og dette utløste at NVE satte i gang et arbeid med å utrede prisreguleringen i sin helhet. I mellomtiden har NVE beregnet maksimalprisen basert på tall og metode fra 2019. Samtidig innførte strømstøtteordningen i 2021 nærmest over natten en radikal endring av maksimalprisreguleringen for husholdninger ved at strømstøtten måtte trekkes fra.

Usikkerheten rundt reguleringen av fjernvarmeprisen har vært et betydelig problem for fjernvarmeselskapene når de skal vurdere lønnsomheten i mulige investeringer. Det er derfor svært positivt at NVE nå har kommet med et konkret forslag.

Nærmere om forslaget og beregning av maksimalpris

Forslaget legger opp til at maksimalprisen fortsatt med noen modifikasjoner skal følge spotprisen på strøm, men den skal ikke lenger være avhengig av nettleie og avgifter. I korte trekk går forslaget ut på følgende:

  • Maksimalprisen skal ha et «konstantledd» på 50 øre, og variere med spotpris på strøm. Det vil si at en spotpris på 0 kroner gir en maksimalpris på 50 øre, mens en spotpris på 20 øre gir en maksimalpris på 70 øre.
  • Når spotprisen overstiger 100 øre, skal maksimalprisen bare stige med 40 %. Det vil si at ved en spotpris på 120 øre, blir maksimalprisen 158 øre.
  • Ved negative spotpriser skal maksimalprisen bare reduseres med 40 %. Det vil si at ved en spotpris på -20 øre, blir maksimalprisen 42 øre.

Illustrasjon hentet fra NVE

Vel så interessant som tallene og faktorene som NVE foreslår, er at forslaget legger opp til at NVE ikke lenger bare skal være en klageinstans ved uenighet om fjernvarmeprisen, men også en aktiv prisregulator som skal kunne justere «knekkpunktene» og stigningstallet. Hvilke kriterier og rammer som skal ligge til grunn for slike justeringer er ikke nærmere utdypet i NVEs forslag, utover at NVE mener at det bør fastsettes nærmere regler. Klare rammer for NVEs justering av maksimalprismodellen vil være helt avgjørende for forutsigbarheten for både fjernvarmeselskapene og kundene. Arbeidet med å fastsette slike rammer reiser komplekse problemstillinger, og det bør derfor starte raskt.

Avhengig av hvor vide rammer NVE skal ha, vil en rolle som aktiv prisregulator nødvendigvis medføre behov for kompetanse og bemanning i NVE. Det fremgår av forslaget at NVE mener det kan bli behov for flere årsverk, men at dette ikke har blitt estimert nærmere. Det vil også bli interessant å høre mer om NVEs nærmere vurdering av dette.

En annen viktig og positiv endring er at forslaget åpner opp for fastprisavtaler utenfor maksimalprisreguleringen. Dette har vært etterspurt av både fjernvarmeselskapene og kundene, og er et tema som bransjen jevnlig har tatt opp med NVE og departementet over mange år.

Noen andre punkter fra NVEs forslag:

  • Maksimalprisen skal beregnes på timesbasis. Dette medfører at de kundene som i dag ikke har timesmåling må få ny måler.
  • Spisslast, altså bruk av fjernvarme til å dekke bare toppene i varmeforbruket, skal fortsatt være utenfor maksimalprisreguleringen.
  • Årlig avgift for tilknytning for kunder med tilknytningsplikt, men som ikke benytter fjernvarme, fjernes.
  • Fjernvarmekonsesjonærene pålegges å avklare i forkant av utbygginger om utbyggingsområder vil bli tilknyttet fjernvarme, og eventuelt forplikte seg til dette.
  • Regler for tilknytningsavgift forskriftsfestes

Det er nå opp til Energidepartementet å stake ut veien videre for prosessen. Endringene vil kreve endringer i energiloven, og dessuten forskriftsfesting av mer detaljerte regler. For bransjen og kundene er det å håpe at et arbeid med konkrete forslag til lov og forskrift kommer raskt i gang.

Les NVEs artikkel om forslaget her.