Oppdaterte kommentarer til friluftsloven - Hjort
Hva leter du etter?

Oppdaterte kommentarer til friluftsloven

Rune Mykkeltvedt og Liv Zimmermann har oppdatert Karnov-kommentarene til friluftsloven.

Advokatfirmaet Hjort bistår en rekke private og offentlige aktører i saker etter friluftsloven, med særlig fokus på allemannsrett i strandsonen. Temaet har fått økt aktualitet de senere årene som følge av at flere kommuner rundt Oslofjorden og ellers i landet har iverksatt eller intensivert sine strandsoneprosjekter, gjerne i kombinasjon med ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven.

I kommentarene gis det blant annet en inngående redegjørelse for forholdet mellom innmark og utmark, innholdet i ferdselsretten, oppholdsretten og høstingsretten, samt grunneieres adgang til å sette opp skilt, bom, gjerder og andre ferdselshindringer på egen eiendom.

Kommentarene er tilgjengelige gjennom Karnov-tillegget i Lovdata.

Har du spørsmål om friluftsloven eller allemannsretten, ta kontakt med advokat Rune Mykkeltvedt eller advokat Liv Zimmermann.