Domstolenes adgang til å overprøve fagforeningers beslutninger om eksklusjon av medlemmer - Hjort
Hva leter du etter?

Domstolenes adgang til å overprøve fagforeningers beslutninger om eksklusjon av medlemmer

7. mai arrangerte Det juridiske fakultet ved UiO arbeidsrettslunsj «Om fagforeningers mulighet til å utelukke medlemmer.» Universitetslektor Niklas Selberg fra Lund universitet innledet og advokat Christopher Hansteen fra Hjort ga en forberedt kommentar.

Selberg innledet på bakgrunn av sin artikkel som nylig ble publisert i Svensk Juridisk Tidsskrift. Utgangspunkt for artikkelen er Det Svenske Transportarbeiderforbundets eksklusjon av et medlem på grunn av hans verv som kommunestyrerepresentant for Sverigedemokraterna, et verv forbundet mener bryter med formålet i vedtektene om arbeid for en samfunnsutvikling som bygger på at alle mennesker har lik verdi.

Medlemmet vant frem med sitt søksmål om ugyldighet både i tingsretten og hovretten, og fagforeningens anke ble ikke sluppet inn til behandling i Høgsta domstolen. Transportarbeiderforbundet har brakt saken inn for EMD i det forbundet mener Hovrettens dom strider mot organisasjonsfriheten som er vernet av internasjonale konvensjoner Sverige er bundet av.

Selberg støtter transportarbeiderforbundets syn og hevder dommen bryter med organisasjonsfriheten slik denne er vernet i EMK artikkel 11, ILO konvensjon nr. 87 artiklene 3 og 5 og ESP artikkel 5. Selberg mener fagforeninger har et utvidet vern sammenlignet med andre ideelle foreninger og begrunner det med de spesielle bestemmelser om fagforeningers  institusjonelle foreningsfrihet i ILO konvensjon nr. 87 og ESP, som EMD har lagt avgjørende vekt på ved tolkningen av EMK artikkel 11 i  ASLEF v. The United Kingdom fra 2007, som gjaldt en fagforenings eksklusjon av et medlem som var engasjert i British National Party. Selberg mener Hovrettens dom er utslag av en tradisjonell lære som er foreldet og han argumenterer for at fagforeningenes menneskerettslige krav på autonomi gjør at nasjonale domstoler rom for å overprøve fagforeningers eksklusjonsbeslutninger er svært begrenset.

Hansteen trakk paralleller til norsk rett og mente at heller ikke norske domstoler synes å ha tatt innover seg at foreningsfriheten er til hinder for overprøving av politiske og faglige vurderinger som ligger til grunn for vedtak om eksklusjon fra fagforeninger. Han mente likevel at nasjonale domstoler må kunne prøve om saksbehandlingen er i tråd med vedtektene, om vedtaket er bygget på riktig faktum og om grunnleggende rettssikkerhetsnormer er tilsidesatt, og viste i den forbindelse både til den reservasjon EMD tok i ASLEF og til Høyesteretts dom i HR-2022-833-A (Jehovas vitner).

Her finner du lenke til Selbergs artikkel og Hansteens presentasjon.