Lovendringer knyttet til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen - Hjort
Hva leter du etter?

Lovendringer knyttet til innholdet i den skriftlige arbeidsavtalen

Den 1. juli 2024 trer lovendringen som oppstiller nye krav til innholdet i arbeidsavtaler i kraft. Lovendringen utvider listen over hvilke opplysninger som skal fremgå av arbeidsavtaler som inngås etter 1. juli. I tillegg vil arbeidstakere kunne kreve at inngåtte arbeidsavtaler oppdateres eller suppleres. Lovendringen innebærer altså at arbeidsgivere må oppdatere sine maler for arbeidsavtaler og forberede seg på at gjeldende arbeidsavtaler må oppdateres/suppleres.

Hva innebærer lovendringene om innholdet i arbeidsavtalen?

Arbeidsmiljøloven § 14-6 oppstiller minimumskrav til hvilke opplysninger som skal fremgå av arbeidsavtalen. I tillegg til de opplysningene som i dag skal fremgå, må arbeidsavtalene fra 1. juli 2024 også inneholde følgende nye opplysninger:

  • Om arbeidstaker fritt kan bestemme sitt arbeidssted
  • Eventuell rett til annet fravær enn ferie betalt av arbeidsgiver
  • Fremgangsmåten ved opphør av arbeidsforholdet
  • En særskilt angivelse av de ulike elementene som inngår i arbeidstakerens lønn
  • Om den daglige og ukentlige arbeidstiden vil variere
  • Ordninger for vaktendringer
  • Ordninger for arbeid utover avtalt arbeidstid, herunder betaling for slikt arbeid
  • Rett til kompetanseutvikling som arbeidsgiver eventuelt tilbyr
  • Innleiers identitet dersom arbeidstaker leies ut fra et bemanningsforetak
  • Ytelser i regi av arbeidsgiver til sosial trygghet samt navn på institusjoner som mottar innbetalinger fra arbeidsgiver i den forbindelse

Med disse endringene vil informasjon som tidligere har vært nedtegnet i personalhåndbok eller interne retningslinjer måtte tas inn i arbeidsavtalen. Departementet er klare på at de nye reglene ikke har som mål å endre rammene for arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivere bør likevel være klar over at en mer detaljert regulering i arbeidsavtalen kan påvirke styringsretten.

I tillegg til å utvide listen over opplysninger som må fremgå av arbeidsavtalen, innføres det fra 1. juli 2024 kortere frister for når en skriftlig arbeidsavtale må være på plass, samt nye regler for prøvetid, deltid og midlertidige ansettelser.

Bistand til å håndtere lovendringen

Ønsker du rådgivning eller bistand knyttet til de nye kravene for arbeidsavtalen, og hvordan de påvirker din virksomhet og oppdatering av maler for ansettelsesavtaler? Vi bistår gjerne med å forberede virksomheten din på de kommende endringene i arbeidsmiljøloven.