Slik tilpasser bedriften seg etter endringene i innleiereglene - Hjort
Hva leter du etter?

Innskjerpinger i innleiereglene – hvordan kan din virksomhet tilpasse seg til endringene?

Frem til 1. juli bør virksomheter ta en gjennomgang av sine avtaler for å avklare om det bør gjøres endringer.

Den viktigste endringen i innleiereglene

Med virkning fra 1. april 2023 skjedde det flere viktige endringer i innleiereglene i arbeidsmiljøloven, som får virkning for eksisterende innleieforhold fra 1. juli 2023. Den mest sentrale endringen er at det ikke lengre er tillatt å leie inn arbeidstakere fra bemanningsforetak for arbeid av midlertidig karakter. En nærmere omtale av endringene finner du her.

Alle virksomheter som benytter seg av enten innleie fra bemanningsforetak (virksomheter som har til formål å drive utleie) eller tjenestekjøp (såkalte entrepriser) bør frem til 1. juli foreta en gjennomgang av sine avtaler for å klargjøre om det er behov for endringer.

Dette krever endringer etter nye innleieregler

For å avklare om det bør gjøres endringer kan følgende grep tas:

  • Ettersom skillet mellom innleie fra bemanningsforetak og de såkalte produksjonsbedrifter har fått større betydning, bør virksomheten vurdere om de inngåtte leieavtalene er inngått med reelle produksjonsbedrifter eller bemanningsforetak. Det er viktig å merke seg at innleie kun er tillatt fra registrerte bemanningsforetak, og dette gjelder også dersom det er tale om en feilklassifisering av virksomhetens art.
  • Dersom virksomheten benytter seg av innleie begrunnet i arbeid av midlertidig karakter fra bemanningsforetak må det vurderes om denne kan opprettholdes på bakgrunn av det såkalte spesialistunntaket, eller om arbeidet kan løses ved hjelp av et tjenestekjøp (entreprise). Det er også mulig å inngå en skriftlig tidsbegrenset avtale om innleie med de tillitsvalgte dersom virksomheten er bundet av en tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett. Alternativt må den innleide arbeidstakeren ansettes direkte i midlertidig stilling.
  • Dersom virksomheten har løpende tjenesteavtaler (entrepriser) må det foretas en vurdering av om disse avtalene fortsatt kan klassifiseres som levering av tjenester, eller om de etter dagens regler vil anses å utgjøre innleieforhold. Det bør særlig foretas en gjennomgang av alle avtaler om tjenestekjøp der arbeidskraft inngår som en grunnleggende forutsetning for levering av tjenesten. Dersom avtaleforholdet ikke utgjør en entreprise, kommer arbeidsmiljøloven til anvendelse, og det må foreligge et lovlig grunnlag for innleie.
  • Dersom virksomheten driver med bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er det forbudt å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Virksomheter som driver med bygningsarbeid ved byggeplasser innenfor dette område må avvikle eventuell innleie, og må i stedet inngå avtale om direkte midlertidige ansettelser.

Det er grunn til å forvente at Arbeidstilsynet i tiden fremover vil ha økt fokus på tilsyn av virksomheters overholdelse av innleiereglene. Arbeidstilsynet vil i den forbindelse kunne gi pålegg og treffe de enkeltvedtak som er nødvendige for gjennomføring av innleiereglene.

Virksomheter bør videre være oppmerksomme på at innleide arbeidstakere kan fremme krav både om fast ansettelse hos og erstatning fra innleievirksomheten ved brudd på innleiereglene. Fagforeningene er også gitt adgang til å ta ut søksmål med påstand om ulovlig innleie.

Vi hører gjerne fra deg

Advokatfirmaet Hjort har bistått en rekke virksomheter med tilpasninger til de nye innleiereglene, og våre erfarne advokater bistår gjerne ved alle typer spørsmål om innleie eller tjenestekjøp.

Mer informasjon om vår kompetanse innenfor arbeidsliv kan du lese her.