Regjeringens inngrep i innleie fra bemanningsforetak - hvilke konsekvenser? - Hjort
Hva leter du etter?

Regjeringens inngrep i innleie fra bemanningsforetak – hvilke konsekvenser?

Regjeringens foreslåtte innskjerping av reglene for midlertidige ansettelser kan få store konsekvenser

Regjerningen har startet året med å legge frem to nye lovforslag som vil kunne få stor betydning for norsk arbeidsliv. Forslagene medfører blant annet:

  • Økt bruk av heltidsstillinger og redusere hvor mange som jobber ufrivillig deltid
  • Kraftig innstramming av mulighetene for innleie fra bemanningsforetak
  • Forby innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold
  • Oppheve adgangen til å leie inn arbeidskraft ved arbeid av midlertidig karakter

Det er mye positivt i forslagene og det er viktig å sikre så mange som mulig trygge og forutsigbare ansettelsesforhold.

Den største endringen ligger i regjeringens forslag om innskjerping av innleiereglene. Regjeringen går langt når det foreslås et forbud mot innleie fra bemanningsforetak til byggeplasser i Oslo, Viken og tidligere Vestfold. Forbudet vil ramme både bemanningsforetaksbransjen og byggebransjen på Østlandet hardt, og være svært inngripende for en hel næring.

For hele landet foreslår Regjeringen å oppheve adgangen til å leie inn arbeidskraft ved arbeid av midlertidig karakter.

Innleide skal også gis flere rettigheter, som for eksempel utvidet rett til å bli fast ansatt etter en viss tid som innleid. Det skal også bli kortere tid før denne rettigheten inntreffer.

Det kan være ulike oppfatninger av om det er fornuftig å innføre slike endringer nå som mange har vært permittert og har mistet jobben som følge av pandemien. For mange vil en deltidsstilling eller en jobb via et bemanningsforetak være en mulighet til å skaffe seg en inntekt. Flere av de foreslåtte regelendringene kan ha den virkningen at arbeidsgivere avstår fra å knytte til seg arbeidskraft som de ellers ville gjort. Dette kan gjøre det vanskeligere for enkelte å få seg en jobb. Nå, hvor blant annet strømpriser og drivstoffpriser øker kraftig, vil noen kunne ha behov for en deltidsjobb i tillegg til sin faste stilling. Innleie kunne vært en mulighet. Mulighetene for dette vil imidlertid kunne bli kraftig redusert dersom arbeidsgivere ikke lengre kan leie inn ved et midlertidig behov for arbeidskraft.

Regjeringens endringer gjelder innleie fra bemanningsforetak og ikke innleie fra produksjonsbedrifter. Vi har imidlertid allerede svært strenge regler for når man kan leie inn fra bemanningsforetak, samt hvilke krav som stilles til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkårene for de som blir leid inn.

Regjeringen foreslår å forby muligheten til å leie inn fra bemanningsforetak ved et midlertidig behov. Det skal fortsatt være mulig for arbeidsgiver å ansette direkte midlertidige ansatte ved midlertidig behov. En konsekvens av dette vil kunne bli at enkelte arbeidsgivere går fra å leie inn til å ansette direkte. Noe som kan medføre et skifte hos bemanningsforetakene, hvor enkelte vil benytte muligheten til å formidle rekrutteringstjenester med midlertidige ansettelser som formål. For arbeidstakerne dette gjelder, vil det kun være adgang å inngå en midlertidig ansettelse direkte med en arbeidsgiver. Som midlertidig ansatt, er man ikke sikret den samme retten til likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår, muligheter for innsyn, solidaransvar for lønn og skatt etc. som man er etter dagens regler når man er leid ut fra et bemanningsforetak. Ved direkte midlertidig ansettelse står arbeidstaker mer alene og må selv passe på at man ikke blir utsatt for diskriminering som følge av at man er midlertidig ansatt.

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik har delvis begrunnet innskjerpingen i innleiereglene med at innleide har lavere snittlønn enn de som er fast ansatt. Dersom dette er tilfellet så vil dette også være brudd på dagens likebehandlingsregler. Arbeidstilsynet skal føre kontroll, og sanksjonere brudd på likebehandlingsreglene. Det kan imidlertid synes som at effektiv håndheving av dagens regelverk langt på vei vil kunne løse dette problemet.

Det synes heller ikke hensiktsmessig at endringene kun foreslås i arbeidsmiljøloven, og ikke i statsansatteloven. Særlig når man vet at det også er betydelig bruk av både midlertidige ansettelser og deltidsstillinger i staten.

 

Artikkelen ble først publisert i Finansavisen .