Advokater i selskapsrett og transaksjoner (M&A) | Hjort
Hva leter du etter?

Transaksjoner

Transaksjoner er kjernen i all forretningsvirksomhet og et av Hjorts viktigste satsingsområder. Vi mener en godt gjennomført transaksjon kjennetegnes av innovasjon, kreativitet og fleksibilitet samtidig som kommersielle målene aldri slippes av syne.

Vi rådgir i alle typer kapitalmarkedstransaksjoner i alt fra planlegging til gjennomføring av børsnoteringsprosesser, kapitalinnhentinger, overtakelsestilbud, finansiering og andre strukturerte prosesser. Vi skiller oss ut ved at vi har lang erfaring fra utstedersiden i noterte foretak, som gjør at vi kjenner klientenes kommersielle behov i et stadig mer komplekst, detaljregulert og internasjonalt marked.

Vårt team har lang erfaring med kjøp og salg av unoterte selskaper i alt fra auksjonsprosesser, oppkjøp strukturert som fusjoner og kjøp og salg av virksomhet (innmat) Vår rådgivning strekker seg fra fastsettelse av strategi og planlegging, finansiering til gjennomføring av de enkelte transaksjoner.

 

 

Gjennomføringskraft gjennom hele prosessen

For å sikre effektive prosesser og gode kommersielle løsninger tar vi utgangspunkt i kompakte team som er tett på klienten. Kompakte team er kostnadseffektivt og gir god gjennomføringskraft gjennom hele transaksjonsprosessen; i alt fra valg av strategi, finansieringskilder og transaksjonsstruktur, via forhandlinger og gjennomføring til etterfølgende integrering.

Teamet suppleres med spisskompetanse innen områder som arbeidsrett, eiendomsrett, immaterialrett, konkurranserett og skatt som er et viktig element ved alle transaksjoner.  Vi har også betydelig innsikt i våre klienters markeder og bransjespesifikk erfaring innenfor et bredt spekter av forretningsområder som Energi og energileveranser (infrastruktur), Teknologi og telekom, SAS, Finans, Life Science og Healthcare.

Våre ekspertiseområder

Bank og finans
Oppstarts- og vekstbedrifter

Vårt oppstartteam har lang forretningsjuridisk kompetanse og bred erfaring med rådgivning mot aktører involvert i oppstarts- og vekstbedrifter, hele veien fra idéstadiet til etablerte virksomheter og til et eventuelt salg.

Oppstart- og vekstselskaper er selskaper som kan vokse mye og raskt. Slik selskaper kan være attraktive for investorer som er villige til å satse på morgendagens næringsliv og med sikte på finansiell avkastning.

Salg av selskap er en viktig økonomisk handling, og det er mange juridiske problemstillinger som kan dukke opp. Våre advokater har langt erfaring med å bistå med juridisk rådgivning til gründere og investorer, slik at transaksjonen og eierskapet blir så god som mulig.

Les mer om hvordan vi arbeider med oppstarts- og vekstbedrifter her.

Børs og verdipapir

Hjort har løpende oppdrag innenfor børs- og verdipapirretten. Vi bistår både børsnoterte selskaper, investorer, finansinstitusjoner og verdipapirforetak.

I tillegg til å bistå våre klienter med rene verdipapirrettslige problemstillinger, samarbeider advokatene innenfor kompetanseområdet for børs- og verdipapirrett tett med advokater fra våre øvrige kompetanseområder for å sikre at våre klienter til enhver tid får best mulig bistand, eksempelvis ved transaksjoner i tilknytning til noterte selskaper, skatterådgivning og prosedyreoppdrag. Vi har også omfattende erfaring som forsvarere innen de strafferettslige deler av verdipapirretten, typisk innsidehandel.

 

Rekonstruksjon og insolvens

Hjort bistår i alle spørsmål relatert til restrukturering og insolvens. Vårt team er satt sammen av advokater med ulik spesialkompetanse. Dette gjør oss meget godt rustet til å bistå virksomheter som står overfor i økonomisk utfordrende situasjoner, enten det er som fordringshaver eller som skyldner.

Vi bistår selskaper, inkludert styre og daglig leder, kreditorer, långivere og låntakere i forhandlinger om restrukturering og/eller refinansiering av virksomheten, samt i spørsmål om oppbud og konkurs.

 

Skatt

I alle transaksjoner er skatt et viktig element. Vårt transaksjonsteam har lang erfaring og omfattende kunnskap om selskapsrett, skatterett og regnskap for å vurdere hvilke transaksjonsløsninger som er skattemessig optimale, sikre at transaksjoner gjennomføres i henhold til gjeldende skatteregler, samt implementere skattemessig optimale incentivordninger for selskapsledelsen når en virksomhet kjøpes eller selges.

Vi har omfattende erfaring i å strukturere transaksjoner. Vi anbefaler at man i god tid før transaksjonen skal foretas, vurderer valg av fremgangsmåte (innmatsalg/aksjesalg) og behov for forutgående egenkapitaltransaksjoner (fisjon, fusjon eller kapitalnedsettelse).