Arbeidsrettspraksis | Dom fra Høyesterett i tips-saken - Hjort
Hva leter du etter?

Arbeidsrettspraksis | Dom fra Høyesterett i tips-saken

I dag kom Høyesteretts avgjørelse i den såkalte tips-saken der de ansatte ved Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel fikk medhold at de hadde rett til å beholde mottatt tips fra kunder uten at arbeidsgiver kunne foreta trekk for kostnader til lovpålagt arbeidsgiveravgift og administrasjon.

Saken har sin bakgrunn i en lovendring som trådte i kraft 1. januar 2019, som påla arbeidsgiver å innberette og foreta forskuddstrekk, samt betale arbeidsgiveravgift av tipsen. På bakgrunn av lovendringen innførte både Hotel Bristol og Oslo Plaza Hotel ordninger hvor det ble gjort et prosentmessig fratrekk i tipsen til dekning av arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader

Dommen inneholder interessante avklaringer om rekkevidden av arbeidsgivers styringsrett. Hjorts arbeidsrettsadvokater har omfattende erfaring med å rådgi klienter om spørsmål knyttet til rekkevidden av styringsretten. I den nylig avsagte dommen fra Høyesterett vises det til ikke mindre enn fire tidligere høyesterettsavgjørelser som er blitt prosedert av Hjort-advokater.

Høyesteretts dom kan leses her: https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/avgjorelser/2023/april/hr-2023-728-a.pdf

Hjort har tidligere skrevet en kommentar til lagmannsrettens dom i saken som kan leses her.