Status for nytt konsesjonsregime for vindkraft på land
Hva leter du etter?

Status for nytt konsesjonsregime for vindkraft på land

NVE har satt foten ned for forlengelse av fristen for idriftsettelse.

På nyttårsaften i år utløper fristen for å sette i drift de fleste av dagens vindkraftprosjekter på land. Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har satt foten ned for forlengelse av fristen for idriftsettelse, og tar heller ikke nye søknader om konsesjon til behandling før Stortinget har vedtatt et helt nytt konsesjonsregime. NVE utarbeider for øyeblikket forslag til nytt regime. I medlemsmøte hos NORWEA i starten av desember ga NVE siste nytt om status for arbeidet med det nye regimet.

NVEs oppdrag for arbeidet med nytt konsesjonsregime for vindkraft på land er oppsummert i syv hovedpunkter:

  1. Utarbeide et felles oppdatert kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft
  2. Oppdatere kravene til konsekvensutredninger
  3. Vurdere nye prinsipper for bruk av for- og etterundersøkelser i konsesjonsbehandlingen
  4. Revidere standardvilkår for konsesjoner
  5. Utrede hvordan virkninger for miljø, naboer og annen virksomhet skal vektlegges sterkere i konsesjonsbehandlingen
  6. Etablere en offentlig informasjonsplattform om vindkraft
  7. Utarbeide en veileder om nedlegging av vindkraftverk

Fellesnevneren for alle de syn punktene, er at prosessen for tildeling av nye konsesjoner skal bygge på et mest mulig oppdatert og enhetlig avgjørelsesgrunnlag. Målet er konsesjonsprosessen skal fremstå som tydelig, konsekvent og av høy kvalitet overfor både konsesjonssøkere og allmennheten.

Når det gjelder punkt 1) over, opplyste NVE i medlemsmøtet at direktoratet for øyeblikket utreder hvordan det kan stille krav om at flere utbyggingsalternativer med ulike dimensjoner kan utredes og visualiseres i konsesjonssøknaden. Hensikten med dette er å redusere risikoen for at eventuelle etterfølgende endringer i vindmøllenes dimensjoner skaper ubehagelige overraskelser og unødvendig støy.

Når det gjelder punkt 4), opplyste NVE at forslag til nye vilkår både vil bestå av standardvilkår som alltid må være med i en konsesjon, samt vilkår som ofte vil være aktuelle. Målet med revisjonen av konsesjonsvilkårene er å sikre at alle nye konsesjoner blir tydelige og konsekvente.

Når det gjelder punkt 5), opplyste NVE at målet er å sikre at det fremover vil bli gitt mer transparente begrunnelser for konsesjonsvedtak i vindkraftsaker. Det er særlig et mål å synliggjøre hvordan negative virkninger for miljø og naboer er vurdert og vektlagt.

NVEs endelige forslag til de syv punktene vil bli overlevert til Olje- og energidepartementet innen utgangen av mars 2022. Deretter skal forslaget på høring, behandles og utredes av regjeringen, legges frem for Stortinget, før Stortinget skal vedta og iverksette nødvendige lovendringer. Dette vil i beste fall ta ett år – trolig lenger. Etter all sannsynlighet vil nytt konsesjonsregime for vindkraft derfor neppe være klart før tidligst april 2023. Advokatfirmaet Hjort DA følger arbeidet med nytt konsesjonsregime tett, og er jevnlig i dialog med både bransjen og myndighetene.

 

Vi hører gjerne fra deg